herb, projekt herbu, herb Wronki, heraldyka, symbole, miasto, gmina, samorząd, Aleksander Bąk
Symbole wizerunkowe Miasta i Gminy Wronki 
Opracowanie 2010Zmiana stylizacji graficznej herbu Wronek zaproponowana została burmistrzowi Miasta i Gminy Wronki w sierpniu 2010 roku. W październiku 2010 roku burmistrz otrzymał koncept graficznej heraldyzacji herbu w alternatywnych wersjach projektowych, które miały zostać poddane późniejszym konsultacjom. Dla wersji rekomendowanej przygotowane zostało całościowe opracowanie w postaci projektu flagi oraz pieczęci urzędowych.
Założenia

Herb Wronek określany jest jako tzw. „herb mówiący”, czyli obrazujący nazwę własną. Przyjmuje się, że nazwa Wronki pochodzić może od rodu zamieszkującego osadę we wczesnym średniowieczu. Pierwsze udokumentowane wzmianki o miejscowości pochodzą z XIII wieku. Na podstawie przywileju z 1279 roku, wydanego przez Przemysła II, zakon dominikański otrzymał we Wronkach teren pod budowę klasztoru.

Najstarszy znany wizerunek symbolu heraldycznego pochodzi z dokumentu z XVIII wieku. Widnieje na nim krocząca wrona zwrócona w lewą (heraldycznie) stronę.


herb Wronki pieczęć 1777 projekt heraldyka sfragistyka weksylologia Aleksander Bąk
Odwzorowaniem tego wizerunku pieczętnego są przedstawienia herbu Wronek, opublikowane w niemieckich XIX wiecznych opracowaniach heraldycznych:


herb Wronki XIX wiek Vossberg Hupp heraldyka projekt graficzny Aleksander Bąk

  • Vossberg: Nach einem aus 17. Jahrhundert stammenden Siegel ist das Stadtwappen: im weissen Schilde eine schwarze Krähe, also ein redendes Wappen.1
  • Hupp: In Silber eine linkshin schreitende schwarze Krähe.2W polskim „Słowniku heraldycznym” z 1870 roku herb miasta Wronki opisany jest następująco:
  • Krzyżanowski: Kruk dzióbem w lewo.3

Współczesnymi wizerunkami herbu są przedstawienia zamieszczone m.in. w wydawnicwie Atlas Ziem Polskich (1911), Pieczęcie i Herby Miast Wielkopolskich (1932) oraz Miasta Polskie w Tysiącleciu (1967): 


nowy herb Wronki heraldyka Gumowski Haisig pieczęć symbole miasta gminy projekt graficzny Aleksander Bąk


Zauważyć należy, że w opracowaniu z 1967 roku, przygotowanym pod naukową opieką heraldyków M. Haisinga, Z. Wdowiszewskiego oraz M. Gumowskiego, wizerunek wrony obrócony został w prawą — zaszczytną stronę tarczy.


Dotychczas oficjalnie użytkowany wizerunek herbu, którego wzór umieszczono w załączniku do „Statutu Miasta i Gminy Wronki”, wskazuje, że podstawą jego opracowania był zapewne opis herbu zawarty w opracowaniu z 1932 roku: 
  • Gumowski: Herbem miasta była, zdaje się, od początku wrona, był to więc herb mówiący, od nazwy miasta urobiony. Średniowiecznych pieczęci z tym herbem nie znamy, alecz dopiero z XVII wieku. […] Tarcza ta ma stale ozdoby barokowe i niepotrzebnie naśladuje dawną pieczęć z XVII wieku. Jak widzimy, herb miasta pozostał od wieków niezmieniony. Jest nim czarna wrona na białem tle, stojąca na murawie.4

herb Wronki statut wrona heraldyka symbole miasto gmina projekt graficzny Aleksander Bąk

Koncept graficznej heraldyzacji herbu wraz z projektem flagi i pieczęci urzędowychHerb:


Zważając na właściwszą heraldycznie formę przedstawienia herbu z godłem bez „naturalizujących” dodatków, w nowym herbie Wronek umieszczony został wyłącznie wizerunek wrony w polu tarczy, a jego opis brzmi:


nowy herb Wronki symbole miasta gminy heraldyka weksylologia projekt graficzny Aleksander Bąk © 2010Opis: W polu srebrnym krocząca czarna wrona w lewo.5Flaga urzędowa:


nowy herb Wronki flaga miasto gmina symbole projekt graficzny © Aleksander BąkOpis: Flagę stanowi biały płat, w którym centralnie herb Miasta i Gminy.5
Flaga terytorialna:


nowy herb Wronki, herb, Wronki, flaga Wronek, symbole, insygnia, heraldyka, weksylologia, projekt Aleksander Bąk © 2010Opis: Flagę stanowi biały płat, w którym w części czołowej czarna wrona, a ogon dzielony na 21 czarno-białych pasów.5
Urzędowe pieczęci:nowy herb Wronki pieczęci uzędowe flaga miasto gmina symbole projekt graficzny © Aleksander BąkPieczęć Urzędu Miasta i Gminy, Burmistrza, Rady Miasta i Gminy oraz Przewodniczącego Rady.
Post scriptum:


W kontekście mieszczącego się we Wronkach więzienia, ciekawostką wydaje się być to, że w tradycji heraldycznej wizerunek wrony symbolizuje stałość osiedlenia oraz spokojne życie.


--
Pieczęć miejska przy dokumencie z 1777 roku — Miasta Polskie w Tysiącleciu, T. II, 1967
1. Vossberg, F. A., Wappenbuch der Städte des Grossherzogthums Posen, 1866
2. Hupp O., Die Wappen und Siegel der Deutschen Staedte / Flecken und Doerfer, 1898
3. Krzyżanowski S., Słownik heraldyczny dla pomocy w poszukiwaniach archeologicznych, Kraków, 1870
4. Gumowski M., Pieczęcie i herby miast wielkopolskich, Poznań, 1932
5. Aleksander Bąk © 2010