nowy herb powiat pilski flaga symbole samorząd terytorialny Orzeł Biały godło herb województwa wielkopolskiego Jerzy Bąk Aleksander Bąk projekt graficzny tożsamosć wizualna


Symbole wspólnoty terytorialnejNowe symbole powiatu pilskiego zaprojektowane zostały na podstawie autorskiego opracowania pt. „System koordynacji symboli Województwa Wielkopolskiego”, stworzonego przez Jerzego Bąka na początku 1999 roku. Zawarto w nim zasadę wywodzenia symboli powiatów ziemskich ze znaków wojewódzkich, celem podkreślenia przynależności do wspólnoty terytorialnej. Podstawą dla wzoru godła heraldycznego województwa wielkopolskiego był wizerunek orła na pieczęci majestatowej Przemysła II z 1295 roku. 


„System” jako opracowanie modelowe zawierało wzór herbu oraz flagi powiatowej. Dla godła herbowego powiatu przewidziano wizerunek uszczerbionego godła województwa — orła wielkopolskiego — oraz symbol identyfikujący dany powiat. Dla flagi przyjęty został historyczny wzór XVII wiecznych weksyliów polskich wojsk powiatowych. W części czołowej flagi umieszczono wizerunek godła herbowego powiatu, a część swobodna — zacinana w skos — podzielona została na ilość pasów odpowiadającą liczbie gmin składowych powiatu. Stanowi to podkreślenie wspólnotowego wymiaru jednostki samorządowej (więcej: herb >>).herb flaga wielkopolski symbole samorządowe heraldyka weksylologia system identyfikacji wizualnej projekt Jerzy Bąk godło Orzeł BiałyStworzone opracowanie zostało bardzo dobrze ocenione oraz przyjęte jako modelowe przez Komisję Heraldyczną pod przewodnictwem profesora Stefana Kuczyńskiego, jednego z najwybitniejszych polskich heraldyków. Systemowe rozwiązania uwzględnione zostały także jako podstawa sformułowanych wniosków i zaleceń, sformułowanych dla zasad tworzenia symboli samorządowych, podczas I Krakowskiego Kolokwium Heraldycznego, obradującego w sprawie symboliki samorządowej III RP. Podkreślono w nim zalecenie tworzenia zwartych systemów symboli w obrębie jednego województwa.1 Stanowisko to uwzględniane jest przy opiniowaniu projektów symboli samorządowych przez Komisję Heraldyczną, działającą przy Ministerstwie Cyfryzacji i Administracji.

System tożsamości heraldyczno-weksylologicznej powiatu pilskiegoZgodnie z założeniami heraldycznymi „Systemu”, wywiedzenie godła herbowego dla powiatu pilskiego przyjęto w oparciu o uszczerbione godło heraldyczne województwa wielkopolskiego oraz nawiązanie do symboli związanych z lokalną tradycją historyczną. 

Punktem wyjścia dla ustanowienia symbolu lokalnego było pochodzenie nazwy własnej miasta powiatowego Piła. Nazwa ta wskazuje, że jej źródłem mogła być piła — wodny młyn poruszający tartak. Istnienie miejskiej piły wspomniane zostało w dokumencie transakcji sprzedaży z 1451 roku.2 Miejscowe młyny zajmowały się mieleniem zboża i słodu oraz — co było wyróżniające — kruszeniem kory dębowej, potrzebnej do garbowania skór, czym w Pile trudnili się lokalni szewcy. W lustracji miasta z 1564 roku zamieszczono informację o miejskim młynie wodnym, którego trzecie koło korzeczne obsługiwało stępę do dębu.3

Z uwagi na to zaproponowano wywiedzenie godła herbowego powiatu z przedstawienia dębowych liści. Za symbol przyjęty został wizerunek wieńca splecionego z 9 liści dębowych. Liczba ta odnosi się do ilości gmin stanowiących wspólnotę samorządową powiatu.nowy herb powiat pilski flaga heraldyka weksylologia tożsamość symbole samorządowe projekt graficzny Jerzy Bąk Aleksander Bąk godło Orzeł Białysymbole powiatu pilskiego herb flaga pieczęć insygnia heraldyczne samorząd terytorialny projekt graficzny Aleksander Bąk
Opracowanie tożsamości heraldyczno-weksylologicznej powiatu pilskiego, zawierające projekt herbu, flagi, bannera oraz pieczęci urzędowych, zrealizowane zostało przez zespół autorski Jerzego Bąka i Aleksandra Bąka. Symbole urzędowe powiatu oraz ich graficzny wizerunek podlegają ochronie prawnej.

--
1. W. Drelicharz, Wnioski I Krakowskiego Kolokwium Heraldycznego w sprawie symboliki samorządowej III Rzeczypospolitej, Współczesna heraldyka samorządowa i jej problemy, pod red. W. Drelicharza, Z. Piecha, Kraków 2000, s.235-240, Idem, Wnioski I Krakowskiego Kolokwium Heraldycznego, “Biuletyn Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, Nr 20, marzec 2000
2. Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, Poznań, część III, Piła, s. 666
3. Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, Poznań, część III, Piła, s. 667