logo Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego, logo, Suwałki, NGO, prezydent, identyfikacja wizualna, projekt graficzny, Aleksander BąkSuwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego


Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego, logo, tożsamość wizualna, znak graficzny, projekt, Aleksander Bąk
Z Uchwały Nr XXIII/241/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

Na podstawie art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, stanowiące załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.
Z Zarządzenia Nr 644/2012 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie powołania Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

Na podstawie woj. 30 ust. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i w związku z § 2 załącznika do uchwały Nr XXIII/241/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. U. Woj. Podl. z 2012 r., poz. 2096) zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję Suwalską Radę Działalności Pożytku Publicznego […]
Projekt znaku graficznego Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
logo Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego, logotyp, miasto Suwałki, tożsamość wizualna, corporate identity, samorząd, projekt graficzny, Aleksander Bąklogo Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego, logotyp, miasto Suwałki, tożsamość wizualna, corporate identity, samorząd, projekt graficzny, Aleksander Bąklogo Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, logotyp, miasto Suwałki, tożsamość wizualna, corporate identity, samorząd, projekt graficzny, Aleksander Bąk--
Aleksander Bąk © 2014