logo projekt znaku Aleksander Bąk warunki współpracy


Ogólne warunki współpracy

Przedmiotem autorskiego opracowania jest utwór rozumiany zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykonanie utworu regulowane jest umową o dzieło z określeniem zakresu opracowania oraz użytkowania praw autorskich, dotyczącego pól eksploatacji, czasu i obszaru korzystania z utworu. Podatek od wynagrodzenia rozliczany jest według 18% stawki podatkowej przy przyjęciu 50% kosztów uzyskania przychodu. Wynagrodzenie za przedmiot umowy nie jest objęte podatkiem VAT.

Podstawą przyjęcia zlecenia na autorskie opracowanie jest podpisanie umowy o dzieło z przeniesieniem majątkowych praw autorskich lub z udzieleniem licencji wyłącznej oraz wpłacenie w dniu podpisania umowy bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% kwoty umownego wynagrodzenia. Zaliczka wchodzi w skład wynagrodzenia finalnego. W przypadku braku możliwości wpłacenie zaliczki, opracowanie rozliczane jest w ustalonych etapach na podstawie odrębnego rachunku za każdy etap.

Zleceniodawcy przysługuje prawo rezygnacji z projektu tylko po pierwszym etapie (projekt wstępny). W takiej sytuacji Autorowi przysługuje prawo zatrzymania zaliczki. Wszelkie prawa autorskie do projektu wstępnego pozostają własnością Autora.


Honorarium autorskie

Wynagrodzenie umowne obejmuje:

1. Etap wstępny: 
 • rozmowy przygotowawcze;
 • opracowanie założeń formalnych — zakres opracowania, harmonogram, kosztorys, umowa; 
 • studium tematu; 
 • koncept ideowy — idea/założenia wstępne; 
 • koncept wizualny — szkic koncepcyjny/projekty wstępne.

2. Etap realizacyjny:
 • projekt podstawowy;
 • standaryzacja graficzna;
 • opracowanie elementów systemu tożsamości wizualnej;
 • opracowanie księgi tożsamości wizualnej;
 • digitalizacja — opracowanie elektroniczne;
 • nadzór autorski — konsultacje, doradztwo;
 • majątkowe prawa autorskie — udzielenie licencji do użytkowania utworu lub przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworu;
 • koszty zewnętrzne — koszty realizacyjne (materiały/obróbka/wykonawstwo), koszty organizacyjnej obsługi projektu (telefony/dojazdy).


Stawka godzinowa

Stawka godzinowa obowiązuje wyłącznie w zakresie:
 • konsultacji, doradztwa, prezentacji;
 • nadzoru autorskiego;
 • dojazdów na prezentacje oraz spotkania robocze.


Harmonogram

Przyjęcie zlecenia wymaga zgłoszenia z wyprzedzeniem 14 dniowym, celem uzgodnienia terminów. Orientacyjny minimalny czas opracowań:
 • projekt wstępny — min. 14 dni roboczych;
 • projekt realizacyjny — min. 21 dni roboczych.


Prawa autorskie

Wszelkie prawa autorskie do utworów stworzonych przez Autora, stanowiących element opracowań koncepcyjnych lub projektowych, przysługują wyłącznie Autorowi. 

W przypadku wyrażenia przez Zleceniodawcę zamiaru wykorzystania utworów stworzonych przez Autora zawarta zostanie umowa, której przedmiotem będzie odpłatna licencja lub odpłatne przeniesienie majątkowych praw autorskich:
 • licencja — użytkowanie utworu ograniczone zakresowo, czasowo lub terytorialnie;
 • umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich — nabycie prawa do użytkowania utworu we wskazanym zakresie, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych.
Wartość honorarium za udzielenie licencji lub przeniesienie majątkowych praw autorskich zależna jest od przewidzianego umownie zakresu pól eksploatacji.

Zarówno licencja jak i umowa przeniesienia majątkowych praw autorskich wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Autorowi przysługuje wykonywanie osobistych praw autorskich do projektu w postaci publikowania informacji o autorstwie oraz publicznego udostępniania zrealizowanego projektu w swoim portfolio. Do zakresu osobistych praw autorskich przynależy także prawo do sprawowania odpłatnego nadzoru autorskiego.Pola eksploatacji

Pola eksploatacji to formy użytkowania utworu określone zapisami umowy. Za przekazanie prawa do użytkowania utworu na każdym polu eksploatacji z osobna przysługuje autorowi odrębne wynagrodzenie. Nie ma możliwości użytkowania utworu na polu nieprzewidzianym umową. W przypadku zamiaru użytkowania utworu na nowym polu eksploatacji Użytkownik zobowiązany jest ustawowo do zapłaty stosownego wynagrodzenia. Wynagrodzenie umowne zawiera się w honorarium za przeniesienie majątkowych praw autorskich.


Nadzór autorski

Ustawa o prawie autorskim gwarantuje twórcy utworu plastycznego prawo do sprawowania odpłatnego nadzoru autorskiego, wynikającego z nieograniczonych w czasie i niezbywalnych osobistych praw autorskich.

Nadzór autorski to ogół czynności, których celem jest kontrola zgodności wdrożenia projektu na przewidzianych umową polach eksploatacji, z projektem autorskim. Prawo to obowiązuje także w przypadku, gdy wdrożenie powierzone zostanie innemu podmiotowi. Sprawowanie nadzoru regulowane jest odpowiednim zapisem w umowie, określającym jego zakres oraz harmonogram.

Stawka za nadzór autorski wynosi od 15-50% wartości całościowego wdrożenia projektu. Osobno rozliczane są koszta zewnętrzne przeprowadzenia nadzoru.

W wypadku projektu realizowanego on-line nie ma zastosowania nadzór autorski wymagający obecności Autora w siedzibie Zleceniodawcy, jednakże Autor zobowiązuje się do kontaktu telefonicznego i e-mailowego, jeśli zaistnieje potrzeba udzielenia dodatkowych wyjaśnień związanych z projektem. 

Szczegółowe ustalenia określają odpowiednie zapisy umowy o dzieło.


Przetargi

Zaproszenie do współuczestnictwa w przetargach na świadczenie usług projektowania podejmowane jest po zagwarantowaniu przez zleceniodawcę wynagrodzenia nie niższego niż 50 procent wartości budżetu pierwszego etapu kreatywnego, w którym prezentowane będą koncepcje graficzne stanowiące przedmiot przetargu.

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w ramach kooperacji przetargowej, w której autor jest podwykonawcą, jest odpłatna w następującym zakresie:
 • etap przetargowy — honorarium za projekt wstępny i realizacyjny wraz z umową na nabycie licencji wyłącznej;
 • etap poprzetargowy po przyjęciu projektu do wdrożenia — honorarium za opracowanie projektowe wraz z umową o przeniesienie autorskich praw majątkowych.