plagiat, kradzież, przywłaszczenie, zapożyczenie, kopia, podróbka, naśladownictwo, przestępstwo, kodeks karny, prawo autorskie, Włodzimierz Chorązki, Jabub Woynarowski, Alfred Znamierowski, Andrzej-Ludwik Włoszczyński

kanibale to część bloga wiem-jak.com, utworzona z uwagi na istotne interesy twórcze jego autora. Jest formą wypowiedzi artystycznej, rozumianą jako zintegrowana i całościowa reakcja na akty „hołdu i fascynacji” dokonane poprzez zawłaszczenie utworów pierwotnych.Opublikowane przykłady stanowią — eufemistycznie ujmując — bezumowny transfer własności intelektualnej, zwany też w kręgach zbliżonych do Narodowej Galerii Sztuki ZACHĘTA — „zawłaszczaniem” lub „kanibalizmem”. Prezentowane działania dotyczą „kanibali”, czyli wchłaniaczy cudzych utworów — zarówno instytucjonalnych, jak i osób prywatnych — którzy zafascynowali się projektami tak dalece, że pożarli je w całości lub częściowo i w pełni się z nimi zintegrowali (patrz tekst na blogu: „Zachęta do kanibalizmu?” z 16.04.2015 r.).

Inicjatywa dedykowana jest w szczególności tym, którzy z racji wykształcenia lub profesji, sprawowanej funkcji bądź też pozycji społecznej, nie powinni „obżerać się” cudzą własnością intelektualną. W grupie celowej „antykanibalowego” komunikatu znajdują się m.in. wykładowcy akademii sztuk pięknych, pracownicy akademiccy, heraldycy, projektanci, rysownicy, ilustratorzy, kuratorzy wystaw, artyści, notariusze, kandydaci do Senatu RP, a także inne osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz całkiem prywatne.

Stosowaną dla obrony aktów „kanibalizmu” wszelaką ekwilibrystykę — w szczególności odwoływanie się do art. 212 kodeksu karnego — skonfrontować warto z obowiązującym stanem prawnym:

Kodeks Cywilny

Art. 23
Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Art. 24
 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.
 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.

Ustawa o prawie autorskim

Art. 115.
 1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
 2. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie.
 3. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w inny sposób niż określony w ust. 1 lub 2 narusza cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne określone w art. 16, art. 17, art. 18, art. 19 ust. 1 lub 2, art. 20 ust. 1-4, art. 40 ust. 1 lub 2, art. 86, art. 94 ust. 4 i art. 97, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 116.
 1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.
 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.


Wszelkie zamieszczone materiały mają oparcie w faktach udostępnionych publicznie, a ich przywołanie oraz przedstawienie — zarówno wizualne jak i treściowe — może być rozumiane wyłącznie jako stwierdzenie ocenne i stanowi wyrażenie osobistej opinii.

Dla jasności — w niniejszym dziale przedstawiane są fakty i tylko fakty. Dokumentacja przedmiotowych faktów została zabezpieczona i zarchiwizowana dla potrzeb ewnetualnych rozstrzygnięć prawnych. Ocena prawna tychże faktów pozostawiona zostaje odpowiednim sądom. Ocena etyczna — czytelnikom. Moralna — sprawcom. 

Publikacja „przypadków” jest też formą przywrócenia poczucia wstydu tym, którzy próbują bez ponoszenia osobistej odpowiedzialności i formalnych konsekwencji — o zwykłym „przepraszam” nie wspominając — przejść do porządku dziennego nad popełnionymi przez siebie czynami. --
 
[P] 24.07.2015• • •

Kanibalu — nie wódź mnie na pokuszenie…


W ramach „miłosiernego postanowienia” wstrzymałem od 1 stycznia roku 2017 uzupełnianie listy „kanibali”, ale nowi pretendenci do klubu „wchłaniaczy cudzej własności” sami pchają się na nią. Niektórzy najwyraźniej nie przyjmują do wiadomości, że jakiekolwiek wykorzystanie moich autorskich grafik i zdjęć wymaga mojej zgody, a choć na witrynie zamieszczone jest zastrzeżenie: 

Uwaga! Materiały ilustracyjne umieszczone na stronie www.jakiznaktwoj.pl, a w szczególności grafika herbu RP oraz zdjęcie Kokardy Narodowej, podlegają ochronie prawnej.

to świadomie wykorzystują je do własnych celów — także komercyjnych.

Ponieważ działania te stanowią ewidentne wodzenie mnie na pokuszenie, dlatego wszystkim handlującym w imię komercyjnie rozumianego „patriotyzmu” cudzą własnością, polecam przypomnieć sobie sanacyjny program marszałka Piłsudskiego, wyrażony w 3 krótkich, żołnierskich słowach: «B.K.Z.» *


--
* BKZ — program sanacji państwa streszczony przez marszałka Józefa Piłsudskiego w rozmowie hrabią Aleksandrem SkrzyńskimSylwester przed Sejmem

Strajk Obywatelski
Data zamieszczenia: środa21 grudnia 2016 r., godzina 14:44 GMT
Plik: 15590182_355168298191219_978623412970633292_n.jpg
https://www.facebook.com/strajkobywatelskiPolska/photos/gm.909582792505710/355168298191219/?type=3

Plagiat, plagiarism, Sylwester pod Sejmem, strajkobywatelski.pl, Strajk Obywatelski, Radomir Szumełda, Komitet Obrony Demokracji, godło Polski, godło państwowe, ochrona symboli narodowych, naruszenie ustawy o godle, znieważenie godła, Publiczne znieważanie znaku lub symbolu państwowego, kodeks karny, Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, wizerunek orła, Orzeł Biały, herb Polski, logo, bezumowny cytat, przypisanie autorstwa, zawłaszczenie, kanibalizm, bezumowny transfer własności intelektualnej, prawo autorskie, projekt graficzny, Aleksander Bąk, jakiznaktwoj.plPORÓWNANIE


Plagiat, plagiarism, Sylwester pod Sejmem, strajkobywatelski.pl, Strajk Obywatelski, Radomir Szumełda, Komitet Obrony Demokracji, godło Polski, godło państwowe, ochrona symboli narodowych, naruszenie ustawy o godle, znieważenie godła, Publiczne znieważanie znaku lub symbolu państwowego, kodeks karny, Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, wizerunek orła, Orzeł Biały, herb Polski, logo, bezumowny cytat, przypisanie autorstwa, zawłaszczenie, kanibalizm, bezumowny transfer własności intelektualnej, prawo autorskie, projekt graficzny, Aleksander Bąk, jakiznaktwoj.pl


Aleksander Bąk © 2009 <<< I >>> strajkobywatelski # 2016

Komentarz: Konstytucja, której poszanowanie zasad stanowi niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej, głosi m.in. że:
 • Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie prawnej. (Art. 28)
 • Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia. (Art. 64)

— szanując zatem chronione konstytucyjnie prawa obywatelskie, pozostawiam zaKODowanemu „kanibalowi” prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Wybór paragrafu właściwego dla oceny zaistnienia znamion czynu zabronionego, niech będzie konstytucyjnym prawem odpowiedniego organu… :)Trybunał Stanu w przyszłości będzie miał pełne ręce roboty!

Jarek Marciniak
Strajk Obywatelski
Data zamieszczenia: środa21 grudnia 2016 r., godzina 05:07 GMT
Plik: 15541011_355148654859850_1338191789618373257_o.jpg
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/15541011_355148654859850_1338191789618373257_o.jpg?oh=e4b127aa59adccd0302f7b39542acd8b&oe=5918E975Plagiat, plagiarism, strajkobywatelski.pl, Jarek Marciniak, Strajk Obywatelski, Radomir Szulełda, Komitet Obrony Demokracji, godło Polski, godło państwowe, ochrona symboli narodowych, naruszenie ustawy o godle, znieważenie godła, Publiczne znieważanie znaku lub symbolu państwowego, kodeks karny, Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, wizerunek orła, Orzeł Biały, herb Polski, logo, bezumowny cytat, przypisanie autorstwa, zawłaszczenie, kanibalizm, bezumowny transfer własności intelektualnej, prawo autorskie, projekt graficzny, Aleksander Bąk, jakiznaktwoj.plPORÓWNANIE

Plagiat, plagiarism, strajkobywatelski.pl, Jarek Marciniak, Strajk Obywatelski, Radomir Szumełda, Komitet Obrony Demokracji, godło Polski, godło państwowe, ochrona symboli narodowych, naruszenie ustawy o godle, znieważenie godła, Publiczne znieważanie znaku lub symbolu państwowego, kodeks karny, Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, wizerunek orła, Orzeł Biały, herb Polski, logo, bezumowny cytat, przypisanie autorstwa, zawłaszczenie, kanibalizm, bezumowny transfer własności intelektualnej, prawo autorskie, projekt graficzny, Aleksander Bąk, jakiznaktwoj.pl


Aleksander Bąk © 2009 <<< I >>> strajkobywatelski # 2016

Komentarz: Zanim członek KOD wyda Pana Prezydenta oraz Panią Premier w ręce Trybunału Stanu, może zdarzyć się, iż sam będzie miał okazję na złożenie wyjaśnień przed zwyczajnym sądem powszechnym… :)ufodsg

Rozszarpane godło
ufodsg.pl
Data zamieszczenia: sobota24 września 2016 r., godzina 11:10 GMT
Plik: 1794485_print-trimmed-1.png
https://data2.cupsell.pl/upload/generator/128249/640x420/1794485_print-trimmed-1.png
Plagiat, plagiarism, patrioufodesg, cupsell.pl, Dawid Zientara, Rozszarpane godło koszulka, Rozszarpane godło Bluza, damska rozszarpane godło, damska bluza rozszarpane godło, Przypinka rozszarpany orzeł, T-shirt, godło Polski, godło państwowe, wizerunek orła, Orzeł Biały, herb Polski, logo, bezumowny cytat, przypisanie autorstwa, zawłaszczenie, kanibalizm, bezumowny transfer własności intelektualnej, prawo autorskie, projekt graficzny, Aleksander Bąk, jakiznaktwoj.plPORÓWNANIE

Plagiat, plagiarism, patrioufodesg, cupsell.pl, Dawid Zientara, Rozszarpane godło koszulka, Rozszarpane godło Bluza, damska rozszarpane godło, damska bluza rozszarpane godło, Przypinka rozszarpany orzeł, T-shirt, godło Polski, godło państwowe, wizerunek orła, Orzeł Biały, herb Polski, logo, bezumowny cytat, przypisanie autorstwa, zawłaszczenie, kanibalizm, bezumowny transfer własności intelektualnej, prawo autorskie, projekt graficzny, Aleksander Bąk, jakiznaktwoj.pl


Aleksander Bąk © 2009 <<< I >>> patrioufodsg # 2016

Komentarz: Wzmożony ruch na stronie www.jakiznaktwoj.pl. sygnalizuje zwykle zbliżanie się któregoś ze świąt narodowych. Efekty tych wizyt objawiają się później w postaci mniej lub bardziej patriotycznych pamiątek, udostępnianych odpłatnie w obrocie handlowym. Tym razem do grona aspirujących do zaszczytnego miana uprawiaczy odtwórczego „kanibalizmu” dołącza… „patriotyczne UFO”.

— z całą stanowczością stwierdzam, że żadne UFO, kanibalizujące cudzą twórczość, nie może liczyć na pozostawanie niezidentyfikowanym… :)Plagiat, plagiarism, patrioufodesg, cupsell.pl, Dawid Zientara, Rozszarpane godło koszulka, Rozszarpane godło Bluza, damska rozszarpane godło, damska bluza rozszarpane godło, Przypinka rozszarpany orzeł, T-shirt, godło Polski, godło państwowe, wizerunek orła, Orzeł Biały, herb Polski, logo, bezumowny cytat, przypisanie autorstwa, zawłaszczenie, kanibalizm, bezumowny transfer własności intelektualnej, prawo autorskie, projekt graficzny, Aleksander Bąk, jakiznaktwoj.pl


Międzynarodowe Targi Poznańskie

Narodowa kokarda na Święto Niepodległości
mtp.pl
Data zamieszczenia: piątek24 października 2014 r., godzina 14:12 GMT
Plik: kokarda-narodowa.png
http://www.mtp.pl/midcom-serveattachmentguid-1e45b87c59238385b8711e495a481b803e741ff41ff/kokarda-narodowa.pngPlagiat, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Kokarda Narodowa, Narodowa Kokarda na Święto Niepodległości, promocja biletów MTP, targi Happy Baby, Hobby, Aqua Zoo oraz Tour Salon, 11 listopada, 11.11.2014, mtp.pl, zdjęcie, fotografia copyright Aleksander Bąk, bezumowne wykorzystanie zdjęcia, plagiat, kradzież, bezumowny transfer własności intelektualnej, przywłaszczenie, zapożyczenie, kopia, podróbka, naśladownictwo, przestępstwo, kodeks karny, prawo autorskie, nieprzyzwoitość, zawłaszczenie, kanibalizm, Święto Niepodległości, Jaki Znak Twój? portal informacyjny, autorskie teksty, ilustracje, Kto Ty jesteś? Polak MałyPORÓWNANIE

Plagiat, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Kokarda Narodowa, Narodowa Kokarda na Święto Niepodległości, promocja biletów MTP, targi Happy Baby, Hobby, Aqua Zoo oraz Tour Salon, 11 listopada, 11.11.2014, mtp.pl, zdjęcie, fotografia, projekt Aleksander Bąk, bezumowne wykorzystanie zdjęcia, plagiat, kradzież, bezumowny transfer własności intelektualnej, przywłaszczenie, zapożyczenie, kopia, podróbka, naśladownictwo, przestępstwo, kodeks karny, prawo autorskie, nieprzyzwoitość, zawłaszczenie, kanibalizm, Święto Niepodległości, Jaki Znak Twój? portal informacyjny, autorskie teksty, ilustracje, Kto Ty jesteś? Polak Mały


Aleksander Bąk © 2011 <<< I >>> Międzynarodowe Targi Poznańskie # 2014

Komentarz: Cytat z informacji prasowej Międzynarodowych Targów Poznańskich: „Przygotowaliśmy małą niespodziankę dla rodzin odwiedzających targi Happy Baby, Hobby, Aqua Zoo oraz Tour Salon. Każdy, kto zakupi bilet rodzinny w najbliższą sobotę (i ewentualnie niedzielę) otrzyma biało – czerwone kokardy, które przypina się w dniu Święta Niepodległości. W ten skromny sposób chcielibyśmy dołożyć swoją cegiełkę do propagowania postaw nowoczesnego patriotyzmu. Kokarda ma być symbolem przynależności do nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego i pomóc w radosny sposób celebrować rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Akcja będzie trwać do wyczerpania zapasów.

— promocja sprzedaży biletów na imprezy organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie za pomocą cudzego zdjęcia, kłóci się z propagowaniem „postaw nowoczesnego patriotyzmu” i skutecznie wyczerpała zapasy obywatelskiej wyrozumiałości… :)alwaysbeecool_uk

Kocham Polskę koszulka patriotyczna
alwaysbeecool_uk
Data zamieszczenia: sobota24 września 2016 r., godzina 11:10 GMT
Plik: s-l1600.jpg
http://i.ebayimg.com/images/g/zDQAAOSwLF1X5l8Z/s-l1600.jpgPlagiat, plagiarism, Kocham Polskę, alwaysbeecool_uk, Salford, UK, ebay.co.uk, Koszulka Patriotyczna Polski Polska Polish Patriotic T-shirt, godło Polski, godło państwowe, wizerunek orła, Orzeł Biały, herb Polski, logo, kocham Polskę, Polska!, Polska Euro 2012, bezumowny cytat, przypisanie autorstwa, zawłaszczenie, kanibalizm, bezumowny transfer własności intelektualnej, prawo autorskie, projekt graficzny, Aleksander Bąk, jakiznaktwoj.plPORÓWNANIE

Plagiat, plagiarism, Kocham Polskę, alwaysbeecool_uk, Salford, UK, ebay.co.uk, Koszulka Patriotyczna Polski Polska Polish Patriotic T-shirt, godło Polski, godło państwowe, wizerunek orła, Orzeł Biały, herb Polski, logo, kocham Polskę, Polska!, Polska Euro 2012, bezumowny cytat, przypisanie autorstwa, zawłaszczenie, kanibalizm, bezumowny transfer własności intelektualnej, prawo autorskie, projekt graficzny, Aleksander Bąk, jakiznaktwoj.pl


Aleksander Bąk © 2012 | © 2009 <<< I >>> alwaysbeecool_uk # 2016

Komentarz: Jaki jest najlepszy przepis na „kanibalną kreatywność”? Wchłonąć dwa projekty jednego autora.

— patriotycznie uprzedzam, że Brexit nie chroni przed odpowiedzialnością — w funtach… :)Plagiat, plagiarism, Kocham Polskę, alwaysbeecool_uk, Salford, UK, ebay.co.uk, Koszulka Patriotyczna Polski Polska Polish Patriotic T-shirt, godło Polski, godło państwowe, wizerunek orła, Orzeł Biały, herb Polski, logo, kocham Polskę, Polska!, Polska Euro 2012, bezumowny cytat, przypisanie autorstwa, zawłaszczenie, kanibalizm, bezumowny transfer własności intelektualnej, prawo autorskie, projekt graficzny, Aleksander Bąk, jakiznaktwoj.plWarsztArt Pracy

Logo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
WarsztArt Pracy
Data zamieszczenia: poniedziałek15 lutego 2016 r., godzina 19:45
Plik: 1.jpg
http://www.warsztartpracy.plPlagiat, WarsztaArt Pracy, Anna Tarłowska, logo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, logo Wojewody Lubelskiego, logo patronat Wojewoda Lubelski, identyfikacja wizualna, logo, wizerunek, godło Polski, godło państwowe, wizerunek orła, Orzeł Biały, herb Polski, bezumowny cytat, przypisanie autorstwa, zawłaszczenie, kanibalizm, bezumowny transfer własności intelektualnej, prawo autorskie, projekt graficzny, Aleksander Bąk, jakiznaktwoj.plPORÓWNANIE

Plagiat, WarsztaArt Pracy, Anna Tarłowska, logo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, logo Wojewody Lubelskiego, logo patronat Wojewoda Lubelski, identyfikacja wizualna, logo, wizerunek, godło Polski, godło państwowe, wizerunek orła, Orzeł Biały, herb Polski, bezumowny cytat, przypisanie autorstwa, zawłaszczenie, kanibalizm, bezumowny transfer własności intelektualnej, prawo autorskie, projekt graficzny, Aleksander Bąk, jakiznaktwoj.pl


Aleksander Bąk © 2009 <<< I >>> WarsztArt Pracy # 2015

Komentarz: Klasyczny przykład „głębokiego cytowania” dokonany jeszcze przed nowelizacją ustawy o prawie autorskim z listopada 2015 roku. Warto zatem wiedzieć, że:
 1. lex retro non agit;
 2. art. 29 ustawy gwarantował prawo twórcy do wynagrodzenia za „przytaczanie utworu”;
 3. art. 35 wskazuje, że dozwolony użytek nie może godzić w słuszne interesy twórcy.
— to informacja dla tych, co przeczytali i „myślątkują”, że wiedzą lepiej… :)EM Atelier

Koszulka z orłem
Heavenly Wings by EM Atelier
Data 1 publikacji: wtorek17 listopada 2015 r., godzina 22:38
Plik: 12239742_520591008107471_7035509347996869159_n.jpg
https://www.facebook.com/heavenlywingsbyEMatelierPlagiat, Heavenly Wings by EM Atelier, koszulka z orłem, koszulka z orlem 3D, godło państwowe, wizerunek orła, Orzeł Biały, herb Polski, bezumowny cytat, przypisanie autorstwa, zawłaszczenie, kanibalizm, bezumowny transfer własności intelektualnej, prawo autorskie, projekt graficzny, Aleksander Bąk, jakiznaktwoj.pl

Plagiat, Heavenly Wings by EM Atelier, koszulka z orłem, koszulka z orlem 3D, godło państwowe, wizerunek orła, Orzeł Biały, herb Polski, bezumowny cytat, przypisanie autorstwa, zawłaszczenie, kanibalizm, bezumowny transfer własności intelektualnej, prawo autorskie, projekt graficzny, Aleksander Bąk, jakiznaktwoj.plPORÓWNANIE

Plagiat, Heavenly Wings by EM Atelier, koszulka z orłem, koszulka z orlem 3D, godło państwowe, wizerunek orła, Orzeł Biały, herb Polski, bezumowny cytat, przypisanie autorstwa, zawłaszczenie, kanibalizm, bezumowny transfer własności intelektualnej, prawo autorskie, projekt graficzny, Aleksander Bąk, jakiznaktwoj.pl


Aleksander Bąk © 2009 <<< I >>> EM Atelier # 2015

Komentarz: Ciężka praca nad nową kolekcją. 

— no, rozczuliłem się… :)southafrica8

Godło Orzeł Biały Poland Polska Flaga – Przypinka
Allegro
sprzedający: southafrica8
aukcja: 6339942163 / 6414256999
Data 1 publikacji: sobota14 maja 2016 r., godzina 19:36
Plik: 6339942163.jpg / 6339942163.jpg
http://3.allegroimg.pl/original/14/63/39/94/21/6339942163
http://7.allegroimg.pl/original/14/64/14/25/69/6414256999Plagiat, Allegro, sprzedający southafrica8, Godło Orzeł Biały Poland Polska Flaga - Przypinka, godło Polski, godło państwowe, wizerunek orła, Orzeł Biały, herb Polski, bezumowny cytat, przypisanie autorstwa, zawłaszczenie, kanibalizm, bezumowny transfer własności intelektualnej, prawo autorskie, projekt graficzny, Aleksander Bąk, jakiznaktwoj.plPORÓWNANIE

Plagiat, Allegro, sprzedający southafrica8, aukcja 6414256999, Godło Orzeł Biały Poland Polska Flaga - Przypinka, godło Polski, godło państwowe, wizerunek orła, Orzeł Biały, herb Polski, bezumowny cytat, przypisanie autorstwa, zawłaszczenie, kanibalizm, bezumowny transfer własności intelektualnej, prawo autorskie, projekt graficzny, Aleksander Bąk, jakiznaktwoj.pl


Aleksander Bąk © 2009 <<< I >>> southafrica8 # 2016

Komentarz: Południowoafrykański „kanibal” ze Szczecina… :)Komitet Obrony Demokracji

Gdzie jest prezydent
Danuta Zarzeczna
Komitet Obrony Demokracji — region kujawsko-pomorski
Data publikacji: niedziela7 sierpnia 2016 r., godzina 10:45
Plik: images.png
http://kodkp.infoPlagiat, Komitet Obrony Demokracji Kujawsko-Pomorskie, Danuta Zarzeczna, O’Żeu, plakat, grafika, logo, wizerunek, godło Polski, godło państwowe, wizerunek orła, Orzeł Biały, herb Polski, bezumowny cytat, przypisanie autorstwa, zawłaszczenie, kanibalizm, bezumowny transfer własności intelektualnej, prawo autorskie, projekt graficzny, Aleksander Bąk, wiem-jak.comPORÓWNANIE

Plagiat, Komitet Obrony Demokracji Kujawsko-Pomorskie, Danuta Zarzeczna, O’Żeu, plakat, grafika, logo, wizerunek, godło Polski, godło państwowe, wizerunek orła, Orzeł Biały, herb Polski, bezumowny cytat, przypisanie autorstwa, zawłaszczenie, kanibalizm, bezumowny transfer własności intelektualnej, prawo autorskie, projekt graficzny, Aleksander Bąk, wiem-jak.com


Aleksander Bąk © 2014 <<< I >>> KOD Kujawsko-Pomorskie # 2016

Komentarz: A ja rozglądam się i pytam — gdzież poszanowanie konstytucyjnego prawa własności (art. 64)… :)Anna Zaleska

Kancelaria Notarialna
Data publikacji: poniedziałek24 listopada 2014 r., godzina 07:15
Plik: logo.jpg
http://www.notariusz-zaleska.plPlagiat, Kancelaria Notarialna, Anna Zaleska, identyfikacja wizualna, logo, wizerunek, godło Polski, godło państwowe, wizerunek orła, Orzeł Biały, herb Polski, bezumowny cytat, przypisanie autorstwa, zawłaszczenie, kanibalizm, bezumowny transfer własności intelektualnej, prawo autorskie, projekt graficzny, Aleksander Bąk, jakiznaktwoj.plPORÓWNANIE

kanibal, Kancelaria Notarialna, Anna Zaleska, identyfikacja wizualna, logo, wizerunek, godło Polski, godło państwowe, wizerunek orła, Orzeł Biały, herb Polski, bezumowny cytat, przypisanie autorstwa, zawłaszczenie, kanibalizm, bezumowny transfer własności intelektualnej, prawo autorskie, projekt graficzny, Aleksander Bąk, jakiznaktwoj.pl


Aleksander Bąk © 2009 <<< I >>> Kancelaria Notarialna Anna Zaleska # 2014

Komentarz: Cytat z prezentacji dorobku wykładowców ASP — „Celem projektu było stworzenie wizerunku nowo powstałej, nowoczesnej i profesjonalnej Kancelarii Notarialnej, oferującej najwyższą jakość usług. Biały kolor, satynowa, matowa folia, szlachetna szara typografia z delikatnym akcentem pomarańczu i prosty logotyp w wersji poziomej i pionowej dają wrażenie czystości, powagi i elegancji.”

— to tak tytułem odpowiedzi na „prawniczenie obronne” o przedmiocie prawa autorskiego… :)Karolina Chorązka-Paluch

Sztandar gminy Trzciana
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Data publikacji: wtorek2 września 2014 r., godzina 15:41
Projekt graficzny: Karolina Chorązka-Paluch 
Plik: Załącznik Nr 5
http://edziennik.malopolska.uw.gov.plPlagiat, Karolina Chorązka-Paluch, sztandar Gminy Trzciana, opracowanie heraldyczne Włodzimierz Chorązki, Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego, godło Polski, godło państwowe, wizerunek orła, Orzeł Biały, herb Polski, bezumowny cytat, przypisanie autorstwa, zawłaszczenie, kanibalizm, bezumowny transfer własności intelektualnej, prawo autorskie, projekt graficzny, Aleksander Bąk, jakiznaktwoj.plPORÓWNANIE

Plagiat, Karolina Chorązka-Paluch, sztandar Gminy Trzciana, opracowanie heraldyczne Włodzimierz Chorązki, Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego, godło Polski, godło państwowe, wizerunek orła, Orzeł Biały, herb Polski, bezumowny cytat, przypisanie autorstwa, zawłaszczenie, kanibalizm, bezumowny transfer własności intelektualnej, prawo autorskie, projekt graficzny, Aleksander Bąk, jakiznaktwoj.pl


Aleksander Bąk © 2009 <<< I >>> Karolina Chorązka-Paluch # 2014

Komentarz: Ukończenie z wyróżnieniem jednolitych studiów magisterskich na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na Wydziale Malarstwa Sztalugowego nie gwarantuje, że dyplomowany artysta wprowadzi w życie zaliczoną teorię z zakresu ochrony własności intelektualnej.

— jak widać 16 godzin zajęć na 5 lat studiów to wyraźnie za mało… :)Magda Mitręga

Polish Eagle
MinkTatto
Data zamieszczenia: piątek22 maja 2015 r., godzina 16:20 GMT
Plik: mati___polish_eagle_by_minktattoo-d6kyyzk.jpg
http://minktattoo.deviantart.comPlagiat, Magda Mitręga, MinkTattoo, tatuaż z orłem, minktattoo.deviantart.com, godło Polski, godło państwowe, wizerunek orła, Orzeł Biały, herb Polski, bezumowny cytat, przypisanie autorstwa, zawłaszczenie, kanibalizm, bezumowny transfer własności intelektualnej, prawo autorskie, projekt graficzny, Aleksander Bąk, jakiznaktwoj.plPOROWNANIE

Plagiat, Magda Mitręga, MinkTattoo, tatuaż z orłem, minktattoo.deviantart.com, godło Polski, godło państwowe, wizerunek orła, Orzeł Biały, herb Polski, bezumowny cytat, przypisanie autorstwa, zawłaszczenie, kanibalizm, bezumowny transfer własności intelektualnej, prawo autorskie, projekt graficzny, Aleksander Bąk, jakiznaktwoj.pl


Aleksander Bąk © 2009 <<< I >>> Magda Mitręga # 2015

Komentarz: Obawiam się, że „wydziergany” tatuaż wymagać będzie dożywotnej opłaty licencyjnej 5,00 zł per diem.

— bolesna sprawa… :)Sandra Merck

Body "Polen"
CrazyShirt.de GmbH
Sandra Merck
Data zamieszczenia: czwartek6 listopada 2015 r., godzina 03:47 GMT
Plik: Body-Polen.jpg
http://crazyshirt.dePlagiat, plagiarism, Body Polen, Sandra Merck, CrazyShirt.de, Babies, Bodies &amp; Strampler, Body &quot;Polen”, Wappen Polen, godło Polski, godło państwowe, wizerunek orła, Orzeł Biały, herb Polski, bezumowny cytat, przypisanie autorstwa, zawłaszczenie, kanibalizm, bezumowny transfer własności intelektualnej, prawo autorskie, projekt graficzny, Aleksander Bąk, jakiznaktwoj.plPORÓWNANIE

Plagiat, CrazyShirt.de, Sandra Merck, Body Polen, godło Polski, godło państwowe, wizerunek orła, Orzeł Biały, herb Polski, bezumowny cytat, przypisanie autorstwa, zawłaszczenie, kanibalizm, bezumowny transfer własności intelektualnej, prawo autorskie, projekt graficzny, Aleksander Bąk, jakiznaktwoj.pl


Aleksander Bąk © 2009 <<< I >>> CrazyShirt.de # 2015

Komentarz: „Kanibalizm” przekracza wszelkie granice — nie tylko przyzwoitości… :)Tomasz Kozak

Diabły / Debata: Dogmatyzm czy krytycyzm
ende neu / Galeria Biała
Centrum Kultury w Lublinie
Agata Bielik-Robson, Cezary Michalski
Prowadzenie: Tomasz Kozak, Piotr Pękala
Data zamieszczenia: czwartek11 grudnia 2014 r., godzina 07:51
Plik: debata - plakat papier 600x1600.jpg
http://en-endeneu.blogspot.comPlagiat, ende neu, Galeira Biała, Centrum Kultury Lublin, Agata Bielik-Robson, Cezary Michalski, Tomasz Kozak, Piotr Pękala, http://en-endeneu.blogspot.com, godło Polski, godło państwowe, wizerunek orła, Orzeł Biały, herb Polski, bezumowny cytat, przypisanie autorstwa, zawłaszczenie, kanibalizm, bezumowny transfer własności intelektualnej, prawo autorskie, projekt graficzny, Aleksander Bąk, jakiznaktwoj.plPORÓWNANIE

Plagiat, ende neu, Galeira Biała, Centrum Kultury Lublin, Agata Bielik-Robson, Cezary Michalski, Tomasz Kozak, Piotr Pękala, http://en-endeneu.blogspot.com, godło Polski, godło państwowe, wizerunek orła, Orzeł Biały, herb Polski, bezumowny cytat, przypisanie autorstwa, zawłaszczenie, kanibalizm, bezumowny transfer własności intelektualnej, prawo autorskie, projekt graficzny, Aleksander Bąk, jakiznaktwoj.pl


Aleksander Bąk © 2009 <<< I >>> Tomasz Kozak # 2014

Komentarz: Debata „filozofki” i „pisarka” o mentalnych i instytucjonalnych warunkach egzystencji swobodnej, pogłębionej i oświeconej oraz myśleniu zbuntowanym przeciw ortodoksji.

— pod kuratelą „plagiatorka”… :)Tłitnijmy radośnie

Duda 2015
Data zamieszczenia: poniedziałek25 maja 2015 r., godzina 06:29
Plik: 1775438_print-trimmed-1.png
http://cezarykrysztopa.cupsell.pl
Plagiat, Cezary Krysztopa, cezarykrysztopa.cupsell.pl, cezary krysztopa blogpublica.com, prezydent Andrzej Duda, ilustracja, koszulka z Andrzejem Dudą, godło Polski, godło państwowe, wizerunek orła, Orzeł Biały, herb Polski, bezumowny cytat, przypisanie autorstwa, zawłaszczenie, kanibalizm, bezumowny transfer własności intelektualnej, prawo autorskie, projekt graficzny, Aleksander Bąk, jakiznaktwoj.plPORÓWNANIE

Plagiat, Cezary Krysztopa, cezarykrysztopa.cupsell.pl, cezary krysztopa blogpublica.com, prezydent Andrzej Duda, ilustracja, koszulka z Andrzejem Dudą, godło Polski, godło państwowe, wizerunek orła, Orzeł Biały, herb Polski, bezumowny cytat, przypisanie autorstwa, zawłaszczenie, kanibalizm, bezumowny transfer własności intelektualnej, prawo autorskie, projekt graficzny, Aleksander Bąk, jakiznaktwoj.pl
Aleksander Bąk © 2009 <<< I >>> Cezary Krysztopa # 2015

Komentarz: Ja też radośnie tłitnę…, cytnę…, zacytuję.

— ale za to z podaniem autora… :)
BeatkaGG23

Ręcznie malowane poduszki — Poduszka z godłem Polski
Data zamieszczenia: czwartek, 09 stycznia 2014 r., godzina 09:53 GMT
Plik: post-1389261205-33072-godlo-polski.jpg
szafa.pl/profil/BeatkaGG23Plagiat, blogerka BeatkaGG23, szafa.pl, poduszka z godłem Polski, godło Polski, godło państwowe, wizerunek orła, Orzeł Biały, herb Polski, projekt graficzny, plagiat, zawłaszczenie, kanibalizm, bezumowny transfer własności intelektualnej, prawo autorskie, Krzysztof Świętek, Jakub Woynarowski, Włodzimierz Chorązki, Andrzej-Ludwik WłoszczyńskiPORÓWNANIEAleksander Bąk © 2009 <<< I >>> BBeatkaGG23 # 2014

Komentarz: Poduszka jak znalazł dla pewnego heraldyka.

— żaden „kanibal” nie powinien spać spokojnie… :)'Insomnia'

Koszulka z godlem Polski, czyli…
Data zamieszczenia: poniedziałek3 lutego 2014 r., godzina 13:56 GMT
Plik: oi2.jpg
myhouse-myworld.blogspot.comPlagiat, Jolanta Klimowicz, myhouse-myworld.blogspot.com, koszulka z godlem Polski, godło Polski, godło państwowe, wizerunek orła, Orzeł Biały, herb Polski, bezumowny cytat, przypisanie autorstwa, zawłaszczenie, kanibalizm, bezumowny transfer własności intelektualnej, prawo autorskie, projekt graficzny, Aleksander Bąk, jakiznaktwoj.plPORÓWNANIE


Plagiat, Jolanta Klimowicz, myhouse-myworld.blogspot.com, koszulka z godlem Polski, godło Polski, godło państwowe, wizerunek orła, Orzeł Biały, herb Polski, bezumowny cytat, przypisanie autorstwa, zawłaszczenie, kanibalizm, bezumowny transfer własności intelektualnej, prawo autorskie, projekt graficzny, Aleksander Bąk, jakiznaktwoj.pl, Jakub Woynarowski, Figury niemożliwe, Włodzimierz CHorązki, sztandar gminy Trzciana, Orli Dom, Andrzej-Ludwik Włoszczyński, House of eagle, eaglehouse


Aleksander Bąk © 2009 <<< I >>> Insomnia # 2014

Komentarz: Neminem captivabimus nisi iure victum.

— czyli, też chyba jestem patriotą… :)
Jakub Woynarowski

Figury niemożliwe
Pawilon Polski na 14. Międzynarodowej Wystawie Architektury
La Biennale di Venezia 2014
Data utworzenia: piątek, 4 kwietnia 2014 r., godzina 11:34 GMT
Plik: 03.jpg
labiennale.art.plJakub Woynarowski, Figury niemożliwe, Pawilon Polski na 14. Międzynarodowej Wystawie Architektury — la Biennale di Venezia, Wenecja, 7 czerwca–23 listopada 2014, Instytut Architektury — Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak, Michał Wiśniewski, Joanna Waśko, Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki, diagram, Orzeł Wielkopolski, projekt Jerzy Bąk, herb województwa wielkopolskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, bezumowne wykorzystanie projektu, plagiat, kradzież, przywłaszczenie, zapożyczenie, kopia, podróbka, naśladownictwo, przestępstwo, kodeks karny, prawo autorskie, przyzwoitość, paszporty PolitykiPORÓWNANIE

Jakub Woynarowski, Figury niemożliwe, Pawilon Polski na 14. Międzynarodowej Wystawie Architektury — la Biennale di Venezia, Wenecja, 7 czerwca–23 listopada 2014, Instytut Architektury — Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak, Michał Wiśniewski, Joanna Waśko, Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki, diagram, Orzeł Wielkopolski, projekt Jerzy Bąk, herb województwa wielkopolskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, bezumowne wykorzystanie projektu, plagiat, kradzież, przywłaszczenie, zapożyczenie, kopia, podróbka, naśladownictwo, przestępstwo, kodeks karny, prawo autorskie, przyzwoitość, paszporty Polityki


Jerzy Bąk © 1999 <<< I >>> Jakub Woynarowski # 2014

Komentarz: Cytując przyjętą linię obrony — „Pogłębiona autorska analiza i wielomiesięczna praca nad historią i sposobem graficznego przedstawiania orła Przemysła II.” 

— no niemożliwe… :)
'Cekay'

Herb Polski alter
Wikipedia
Data utworzenia: piątek, 21 lutego 2014 r., godzina 13:57 GMT
Plik: Herb_Polski_alter.svg
de.wikipedia.orgGodło Polski, Herb Polski, Orzeł Biały, godło państwowe, herb państwowy, Jaki Znak Twój? wizerunek orła, wzór herbu Polski, symbole narodowe, flaga Polski, Kokarda Narodowa, barwy narodowe, Biało-Czerwona, identyfikacja wizualna, wizerunek administracji państwowej, logo ministerstwa, plagiat, stosowanie symboli państwowych, projekt herbu, Aleksander Bąk, bezumowne wykorzystanie, plagiat, kradzież, przywłaszczenie, zapożyczenie, kopia, podróbka, naśladownictwo, przestępstwo, kodeks karny, prawo autorskie, przyzwoitość, Benutzer Cekay, de.wikipedia.org, WikipediaPORÓWNANIE

Godło Polski, Herb Polski, Orzeł Biały, godło państwowe, herb państwowy, Jaki Znak Twój? wizerunek orła, wzór herbu Polski, symbole narodowe, flaga Polski, Kokarda Narodowa, barwy narodowe, Biało-Czerwona, identyfikacja wizualna, wizerunek administracji państwowej, logo ministerstwa, plagiat, stosowanie symboli państwowych, projekt herbu, Aleksander Bąk, bezumowne wykorzystanie, plagiat, kradzież, przywłaszczenie, zapożyczenie, kopia, podróbka, naśladownictwo, przestępstwo, kodeks karny, prawo autorskie, przyzwoitość, Benutzer Cekay, de.wikipedia.org, Wikipedia


Aleksander Bąk © 2009 <<< I >>> Cekay # de.wikipedia.org

Komentarz: Żaden wikipedysta „altruista”, przetwarzający, udostępniający i rozpowszechniający cudze utwory, nie staje się ich autorem, właścicielem praw, ani też ich dysponentem.

— Du bist kein Urheber, Kerl — genauso kein Nutzungsrechtinhaber… :)Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Wnieta na witrynie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Data zamieszczenia: wtorek15 października 2012 r., godzina 11:11 GMT
Plik: logo.jpg
Data zamieszczenia: wtorek15 października 2012 r., godzina 13:28 GMT
Plik: bg.jpg
www.kuratorium.gda.pl


Kuratorium Oświaty w Gdańsku, wzór orła, godlo państwowe, bezumowne wykorzystanie, plagiat, naruszenia prawa autorskiego, projekt herbu, Aleksander BąkPORÓWNANIE

Kuratorium Oświaty w Gdańsku, wzór orła, godlo państwowe, bezumowne wykorzystanie, plagiat, naruszenia prawa autorskiego, projekt herbu, Aleksander Bąk © 2009, wywijanie orła, Andrzej-Ludwik WłoszczyńskiAleksander Bąk © 2009 <<< I >>> Kuratorium Oświaty w Gdańsku # 2013

Komentarz: Cytat z odpowiedzi pomorskiego kuratora oświaty — „… Kuratorium Oświaty w Gdańsku nie poniosło żadnych kosztów związanych z wyborem opracowaniem projektu, przeniesieniem praw autorskich. Logo zaprojetowane i wykonane zostało przez pracownika Kuratorium Oświaty w Gdańsku w ramach obowiązków służbowych.” 

— znaczy się, wygląda na to, że pracownicy gdańskiego KO pracują za darmo… :)Piotr Batura

Jaki znak Twój?
Data zamieszczenia: piątek, 11 listopada 2011 r., godzina 08:33 GMT
Post na blogu
piotrbatura.blogspot.comPlagiat, Piotr Batura, blogspot.com, Jaki znak Twój, godło Polski, godło państwowe, wizerunek orła, Orzeł Biały, herb Polski, bezumowny cytat, przypisanie autorstwa, zawłaszczenie, kanibalizm, bezumowny transfer własności intelektualnej, prawo autorskie, Krzysztof Świętek, Jakub Woynarowski, Włodzimierz Chorązki, Andrzej-Ludwik WłoszczyńskiJaki znak Twój?
Data zamieszczenia: piątek, 11 listopada 2011 r., godzina 17:33 GMT
Post na blogu
piotrbatura.salon24.pl


Piotr Batura, Ruch dla Uczciwości Akcja Obywatelska, Salon24.pl, Jaki znak Twój, godło Polski, godło państwowe, wizerunek orła, Orzeł Biały, herb Polski, bezumowny cytat, przypisanie autorstwa, zawłaszczenie, kanibalizm, bezumowny transfer własności intelektualnej, prawo autorskie, autor, Aleksander Bąk, jakiznaktwoj.pl

Piotr Batura # 11 listopada 2011
PORÓWNANIE

Plagiat, Piotr Batura, blogspot.com, Jaki znak Twój, godło Polski, godło państwowe, wizerunek orła, Orzeł Biały, herb Polski, bezumowny cytat, przypisanie autorstwa, zawłaszczenie, kanibalizm, bezumowny transfer własności intelektualnej, prawo autorskie, Aleksander Bąk, jakiznaktwoj.pl


Aleksander Bąk © 6 czerwca 2011

Komentarz: Tak po obywatelsku uczciwie mówiąc, kaprzy — piraci na królewskim żołdzie — nie łupili przynajmniej swoich… :)Miasto Sławno

III Festiwal Nauki
Data zamieszczenia: poniedziałek20 maja 2013 r., godzina 12:14 GMT
Plik: Plakat1.jpg
slawno.pl


miasto Sławno, III Festiwal Nauki, plagiat, kradzież, przywłaszczenie, zapożyczenie, kopia, podróbka, naśladownictwo, przestępstwo, kodeks karny, prawo autorskie, Bydgoski Festiwal Nauki, Bakcyl Nauki, projekt Aleksander Bąk, Włodzimierz Chorązki, Jabub Woynarowski, Alfred Znamierowski, Andrzej-Ludwik WłoszczyńskiPORÓWNANIE

miasto Sławno, III Festiwal Nauki, plagiat, kradzież, przywłaszczenie, zapożyczenie, kopia, podróbka, naśladownictwo, przestępstwo, kodeks karny, prawo autorskie, Bydgoski Festiwal Nauki, Bakcyl Nauki, projekt Aleksander Bąk, Włodzimierz Chorązki, Jabub Woynarowski, Alfred Znamierowski, Andrzej-Ludwik WłoszczyńskiAleksander Bąk © 2010 <<< I >>> Miasto Sławno # 2013

Komentarz: „Bakcyl nauki” miał pobudzać kreatywność, a nie kleptomanię… :)Prezydent RP

Radosne Świętowanie 11 listopada
Kancelaria Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego
Data emisji: środa10 listopada 2012 r.
Plik: Wspólne przygotowywanie kokard narodowych
prezydent.plKokarda Narodowa, zdjęcie, fotografia, Jaki Znak Twój? portal informacyjny, autorskie teksty, ilustracje, projekt Aleksander Bąk, Prezydent Bronisław Komorowski, Kancelaria Prezydenta RP, Radosne Świętowanie 11 listopada, 10.11.2012, prezydent.pl wykonywanie kokard narodowych, Święto Niepodległości, Kto Ty jesteś? Jaki znak Twój? bezumowne wykorzystanie zdjęcia, plagiat, kradzież, przywłaszczenie, zapożyczenie, kopia, podróbka, naśladownictwo, przestępstwo, kodeks karny, prawo autorskie, przyzwoitośćPORÓWNANIE

Kokarda Narodowa, zdjęcie, fotografia, Jaki Znak Twój? portal informacyjny, autorskie teksty, ilustracje, projekt Aleksander Bąk, Prezydent Bronisław Komorowski, Kancelaria Prezydenta RP, Radosne Świętowanie 11 listopada, 10.11.2012, prezydent.pl wykonywanie kokard narodowych, Święto Niepodległości, Kto Ty jesteś? Jaki znak Twój? bezumowne wykorzystanie zdjęcia, plagiat, kradzież, przywłaszczenie, zapożyczenie, kopia, podróbka, naśladownictwo, przestępstwo, kodeks karny, prawo autorskie, przyzwoitośćAleksander Bąk © 2011 <<< I >>> KPRP # 2012

Komentarz: Za otrzymany w 2011 roku właściwy wzór Kokardy Narodowej i życzenia nie podziękowano, a dodatkowo rok później zdjęcie kokardy z witryny www.jakiznaktwoj.pl sobie „pożyczono”

— tak w imię „radosnego świętowania”… :)Parafia pw. WNMP w Żukowie

Kto Ty jesteś? Jaki znak Twój?
Data wykonania: środa31 października 2012 r., godzina 21:28 GMT
Plik: ParafiaWNP_Biuletyn04112012.pdf
wnmp-zukowo.diecezja.gda.pl


parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żukowie, ksiądz Tomasz Jaskółowski, biuletyn parafialny, 4.11.2012, 11 Listopada, Święto Niepodległości, Kto Ty jesteś? Jaki znak Twój? bezumowny cytat, plagiat, kradzież, przywłaszczenie, zapożyczenie, kopia, podróbka, naśladownictwo, przestępstwo, kodeks karny, prawo autorskie, Bydgoski Festiwal Nauki, Bakcyl Nauki, projekt Aleksander Bąk, Włodzimierz Chorązki, Jabub Woynarowski, Alfred Znamierowski, Andrzej-Ludwik Włoszczyński

Parafia w Żukowie # 2012PORÓWNANIE

Jaki Znak Twój? portal informacyjny, autorskie teksty, ilustracje, projekt Aleksander Bąk, parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żukowie, ksiądz Tomasz Jaskółowski, biuletyn parafialny, 4.11.2012, 11 Listopada, Święto Niepodległości, Kto Ty jesteś? Jaki znak Twój? bezumowny cytat, plagiat, kradzież, przywłaszczenie, zapożyczenie, kopia, podróbka, naśladownictwo, przestępstwo, kodeks karny, prawo autorskie, przyzwoitość


Aleksander Bąk © 2011

Komentarz: Cytat nie grzech — chyba że bez cudzysłowia… :)
Telewizja Kablowa Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Baner reklamowy — reklama? * wiemyJAK!
Data zamieszczenia: poniedziałek, 16 sierpnia 2010 r., godzina 12:21 GMT
Plik: baner-left.jpg
tvk.wsm.wielun.plplagiat, kradzież, przywłaszczenie, zapożyczenie, kopia, podróbka, naśladownictwo, przestępstwo, prawo autorskie, kodeks karny, Telewizja Kablowa Wieluńskiej Spóldzielni Mieszkaniowej, TK WSM WIeluńPORÓWNANIE

          plagiat, kradzież, przywłaszczenie, zapożyczenie, kopia, podróbka, naśladownictwo, przestępstwo, kodeks karny, prawo autorskie, kanibalizm, zawłaszczanie, kanibal, Telewizja Kablowa Wieluńskiej Spóldzielni Mieszkaniowej, baner reklamowy, wiemy jak


Aleksander Bąk © 2009 <<< I >>> TVK WSM Wieluń # 2010

Komentarz: Zaiste — radość oglądania siebie… :)