Aleksander Bąk, projekt, logo, znak graficzny, grafika użytkowa, news, blog, informacje, wiem-jak.com, herb, heraldyka, symbole, tożsamość, wizerunek, identyfikacja wizualna, konkurs na logo,
• • •

Aleksander Bąk, Boże Narodzenie, projekt herbu, projekt flagi, heraldyka, weksylologia, projektowanie herbów, projektant heraldyki samorządowej


Życzenia Bożonarodzeniowe


+ Pokój Chrystusa niech będzie udzielony obficie wszystkim ludziom dobrej woli,
a miłosierdzie Najwyższego niech obejmie tych, co złą wolę w sobie nadal noszą.


--

Ilustracja: 

• Flaga Betlejem © 2014 Aleksander Bąk


[P] 24.12.2019


• • •

projektowanie herbów, projekt herbu, projekt flagi, projekt sztandaru, projektowanie heraldyki samorządowej, heraldyka, weksylologia, nowe symbole samorząduHeraldyka samorządowa — oferta specjalna dla JST


W ramach obchodów Jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości przygotowana została specjalna oferta dla jednostek samorządu terytorialnego. Standardowa oferta na projekt nowych symboli tożsamościowych — herbu, flagi, pieczęci, sztandaru (lub ich restylizacji) — poszerzona została o specjalistyczne opracowanie z zakresu grafiki użytkowej.

Wieloletnie osobiste doświadczenie projektowe — w szczególności znaków graficznych i systemów tożsamości wizualnej — w połączeniu z kontynuacją rodzinnej tradycji projektowania Jerzego Bąka (ojca), gwarantują, że projekty symboli JST wykonywane są nie tylko zgodnie z zasadami heraldyki i weksylologii, ale przede wszystkim zgodnie ze sztuką profesjonalnego projektowania graficznego.

Takiej oferty trudno szukać u „projektujących” heraldyków i weksylologów w Polsce.

Przedstawicieli urzędów zapraszam do bezpośredniego kontaktu telefonicznego lub skorzystania z formularza.

• • •

Nowy herb powiatu chodzieskiego, symbole powiatu chodzieskiego, flaga powiatu chodzieskiego, projektowanie herbów, heraldyka, weksylologia, Aleksander Bąk, Jerzy Bąk, zespół autorski


Orzeł w godle heraldycznym powiatu chodzieskiego


Zespół projektowy Jerzy Bąk i Aleksander Bąk opracował dla powiatu chodzieskiego restylizację heraldyczno-graficzną herbu. Na jego bazie zaprojektowane zostały pozostałe symbole samorządu — flaga, banner oraz pieczęcie. Tym samym powiat chodzieski dołącza po wielu latach do rodziny powiatów województwa wielkopolskiego, sygnujących się właściwymi heraldycznie symbolami samorządowymi.

Dotychczasowy statutowy wizerunek herbu powiatu chodzieskiego uznany został przez Wojewodę Wielkopolskiego za nieważny z uwagi na niepoddanie jego wzoru ustawowej procedurze opiniowania przez ministra właściwego dla spraw administracji publicznej.*


Stary herb powiatu chodzieskiego, Centrum Heraldyki Polskiej, Fundacja Tradycji Rzeczypospolitej, Andrzej Kulikowski, herb miasta Oborniki, herb Miasta Chodzież

Poza mankamentami formalnymi herb zawierał także istotne uchybienia zasadom heraldyki i sztuki projektowania graficznego. Wizerunek orła pozyskany został z herbu miasta Oborniki w jego wersji przedstawieniowej z publikacji „Miasta polskie w Tysiącleciu” z roku 1967.** Godło miasta Chodzieży umieszczone zostało w herbie powiatu w jego pełnej postaci ikonograficznej, co stało w sprzeczności z wytycznymi „I Krakowskiego Kolegium Heraldycznego”.*** Dodatkowo oba symbole poddane były deformacji.

Nowy wzór herbu powiatu oparty został na „Systemie koordynacji symboli Województwa Wielkopolskiego” — wzorcowym modelu heraldycznym zaprojektowanym dla samorządów województwa wielkopolskiego przez Jerzego Bąka na początku 1999 roku. Model ten zawiera zasadę wywodzenia symboli powiatów, jako jednostek samorządu terytorialnego II stopnia, ze znaków wojewódzkich — herbu i flagi. 

Zaprojektowany w nim herb województwa wielkopolskiego przedstawia wizerunek białego orła — stanowiący nawiązanie do wzoru królewskiego orła z pieczęci majestatowej Przemysła II z 1295 roku — osadzony w czerwonym polu tarczy o kształcie wczesnogotyckim. Przewidziane dla powiatów godło herbowe stanowi połączenie wizerunku uszczerbionego godła województwa — orła wielkopolskiego — oraz symbolu identyfikującego dany powiat, umieszczone w tarczy późnogotyckiej, dla odróżnienia od herbu wojewódzkiego. Dla flagi przyjęty został historyczny wzór XVII-wiecznych weksyliów wojsk powiatów ziemskich. W części czołowej flagi umieszczany jest wizerunek godła herbowego powiatu, a część swobodna — cięta w skos —  dzielona jest na ilość pasów odpowiadającą liczbie gmin składowych powiatu. 

Opracowana restylizacja symboli powiatu chodzieskiego miała na celu ustalenie wzoru heraldycznego, podkreślającego przynależność do samorządowej wspólnoty województwa wielkopolskiego, przy zachowaniu rozpoznawalnych cech tożsamościowych. Nowe symbole powiatu chodzieskiego, opracowane w zgodzie z zasadami heraldyki i weksylologii oraz sztuki współczesnego projektowania graficznego, zostały pozytywnie zaopiniowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie uchwały Komisji Heraldycznej. 

Herb powiatu chodzieskiego stanowi zatem stylizowany wizerunek trzech złotych blankowanych wież, osadzonych na pięciu złotych cegłach muru miejskiego. Liczba cegieł odnosi się do ilości gmin stanowiących wspólnotę samorządową powiatu. Całość osadzona jest na tarczy późnogotyckiej typu hiszpańskiego. Dla tak wywiedzionego wzoru herbu przyjęty został następujący opis:
  • W polu czerwonym uszczerbiony srebrny orzeł wielkopolski ze złotym dziobem i takowąż przepaską, pod którym trzy złote wieże blankowane, stojące na pięciu złotych cegłach muru miejskiego. 
Zgodnie z założeniami systemowymi flagę powiatu stanowi czerwony płat, w którego części czołowej umieszczone centralnie godło powiatu chodzieskiego, a ogon cięty w skos i dzielony na 5 złoto-czerwonych pasów.


--

* Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.277.2013. 1 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r.
** Miasta Polskie w Tysiącleciu, T. II, Ossolineum, 1967
*** Wnioski I Krakowskiego Kolokwium Heraldycznego, Współczesna heraldyka samorządowa i jej problemy, pod red. Wojciecha Drelicharza i Zenona Piecha, Kraków 2000 (I Krakowskie Kolokwium Heraldyczne)

Ilustracja:
• Flaga powiatu chodzieskiego — projekt zespołu autorskiego Jerzy Bąk, Aleksandet Bąk foto © Aleksander Bąk / Flag Mockup graphicpear.com


[P] 27.02.2019

• • •

Nowe godło Polski, Odrodzenie, Nowy Rok 2019, Aleksander Bąk


Życzenia na Nowy Rok 2019
Gdy ciemnej nocy Nikodem potajemnie spotkał się z Jezusem, usłyszał niezrozumiałe dla niego słowa — musisz narodzić się powtórnie:
  • Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.

Wedle średniowiecznej legendy orły nie umierały, lecz odradzały się przez wzbicie się ku słońcu, aż po oślepienie i spalenie piór, oraz przez zanurzenie w wodzie. Niech za noworoczne życzenia — także w kontekście jubileuszu odrodzenia Polski — posłużą słowa biblijnego psalmu:

Błogosław, duszo moja, Pana, 
i całe moje wnętrze — święte imię Jego! 

Błogosław, duszo moja, Pana, 
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach! 

On odpuszcza wszystkie twoje winy, 
On leczy wszystkie twe niemoce.

On życie twoje wybawia od zguby, 
On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem.

On twoje dni nasyca dobrami: 
odnawia się młodość twoja jak orła.*


--

Psalm 103, 1-5


Ilustracja: 

• Odrodzenie © 2018 Aleksander Bąk


[P] 31.12.2018