Aleksander Bąk salon odrzuconych konkurs na projekt logo plakat okładka grafika użytkowa— czyli: raz się wygrywa, a przegrywa się nie raz…
Salon odrzuconych to pozostawienie śladu po decyzjach w branży projektowej, które niejednokrotnie znikają w „galopie” wydarzeń i w nie do końca przejrzystej rzeczywistości konkursowo-przetargowej.

Przegląd nie jest oceną projektów, a raczej próbą wskazania na mankamenty, którymi obarczone są założenia i decyzje organizatorów konkursów i przetargów oraz efekty pracy decydentów i jurorów. To raczej przestrzeń szansy dla decydentów na przyjrzenie się decyzjom dokonanym i przemyślenia tych przyszłych.

Uczestnictwo w konkursach można niekiedy traktować jako próbę zaoferowania dobrego projektu instytucjom, organizacjom, które z różnych powodów wybrały taką drogę pozyskania opracowania projektowego. Warunkiem przystąpienia winna być jednak wyrażona przez organizatora otwartość na podjęcie pokonkursowej współpracy z laureatem, przy wdrożeniu nagrodzonego projektu.

Niestety otwarte konkursy na opracowania, będące własnością intelektualną — logotypy, hasła, medale, formy przemysłowe, etc. — stały się tanią formą pozyskiwania komercyjnych realizacji poprzez darmowy ich przegląd dla różnego rodzaju podmiotów. Także tych, które stać jest, z racji posiadania odpowiedniego kapitału, na zwrócenie się ze zleceniem do odpowiednich specjalistów.

Z uwagi na istotne interesy twórcze, od 2013 roku komercyjni organizatorzy otwartych konkursów oraz przetargów, wymagających darmowego wykonania opracowania projektowego, otrzymują „autorski projekt zastępczy” oraz pismo wyjaśniające odmowę uczestnictwa. Dlaczego? O tym szerzej w zakładce: manifest >>


Od 2014 roku niektórym organizatorom konkursów przesyłany jest także projekt w ramach „autorskiego nieodpłatnego świadczenia”. Dlaczego? O tym niedługo.Prezentacja w Salonie odrzuconych przestawia projekty autorskie (z lewej) w konkurencji do projektów wybranych przez jurorów / organizatorów / zleceniodawców (z prawej).
   X     Biały krzyżyk oznacza brak zaproszenia do uczestnictwa lub nieprzyjęcie zgłoszenia. 
   X     Czarny krzyżyk oznacza nieprzystąpienie do konkursu/przetargu lub brak jego rozstrzygnięcia.

Materiały ilustracyjne użyte na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie prawa autorskie pozostają przy ich właścicielach.


• • • 2015 • • •


Międzynarodowy konkurs na identyfikację wizualną Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

maj 2015
konkurs na logo, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, CSK w Lublinie, znak graficzny, identyfikacja wizualna, Agata Wrześniewska z Lublina, wynik, rozstrzygnięcie konkursu, darmowe konkursy, spec work, wyłudzanie konceptów, praca za darmo, STGU, Akademia Sztuki, prawa autorskie

I. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (CSK), instytucja kultury Województwa Lubelskiego, z siedzibą: Al. Racławickie 8, 20-037 Lublin.

2. Celem konkursu jest wybór projektu logo CSK, opartego na znaku graficznym oraz logotypie, który powinien spełniać następujące założenia:
a) być oryginalny, tzn. nie może być kopią lub bezpośrednim nawiązaniem do żadnego istniejącego i chronionego prawnie znaku graficznego,
b) powinien nawiązywać do idei spotkania i dialogu kultur oraz do misji CSK jako instytucji międzykulturowej o najwyższym poziomie artystycznym, otwartej na dialog społeczny, współpracującej ze środowiskiem naukowym i biznesowym oraz zaangażowanej w inicjowanie projektów artystycznych, których syntetyczny opis – w tym brief projektowy – znajduje się od daty ogłoszenia konkursu na stronie www.spotkaniakultur.com,
c) powinien charakteryzować się wysokim poziomem artystycznym spełniającym jednocześnie rolę marketingową oraz informacyjną, który stanowić będzie podstawę do stworzenia dalszego Systemu Identyfikacji Wizualnej Centrum Spotkania Kultur w
Lublinie,
d) projektując logo należy unikać graficznego przetworzenia wyłącznie akronimu CSK ani też samego słowa „Centrum”,
e) nadawać się do różnorodnego wykorzystania w materiałach reklamowych i promocyjnych oraz rozpowszechniania za pomocą dostępnych kanałów czy narzędzi komunikacyjnych,
f) identyfikować przeróżne inicjatywy Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, komunikujące się w różnych stylistykach branżowych,
g) projekty mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej, o ile spełniają wymagania przedstawione w Regulaminie Konkursu, zgodnie z sekcją III niniejszego Regulaminu.

II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. W konkursie mogą uczestniczyć twórcy występujący jako osoby fizyczne lub reprezentowani przez osoby prawne, jeśli ich przedmiotem działalności jest projektowanie graficzne.

2. Uczestnicy konkursu powinni posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. 

3. Aby wziąć udział w konkursie, należy dostarczyć następujące materiały:
a) pracę konkursową zgodną z wymaganiami określonymi w sekcji III niniejszego Regulaminu,
b) w przypadku twórców występujących jako osoby fizyczne:
- podpisane przez uczestnika Konkursu oświadczenie o udziale w konkursie i akceptacji postanowień Regulaminu Konkursu (załącznik nr 1 do Regulaminu
Konkursu),
c) w przypadku twórców reprezentowanych przez osoby prawne:
- oświadczenie o udziale w konkursie i akceptacji postanowień Regulaminu Konkursu podpisane przez upoważnioną osobę reprezentującą instytucję (załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu),
- oświadczenie autora/ autorów pracy konkursowej o zgodzie na wykorzystanie pracy konkursowej przez reprezentującą go/ ich osobę prawną (załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu).

4. Materiały o których mowa w punkcie II. 3. niniejszego Regulaminu należy dostarczyć do siedziby Organizatora wyłącznie drogą elektroniczną na adres: konkurs@spotkaniakultur.com do dnia 30.06.2015 r. do godziny 16.00, przy czym oświadczenia, o których mowa w punktach II. 3. b) oraz II. 3. c) niniejszego Regulaminu, powinny zostać przesłane jako skany dokumentów podpisanych przez upoważnione osoby. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Organizatora.

5. Każdy z uczestników może zgłosić jedną pracę, zawierającą jedną propozycję logo.

6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie Jury a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.

7. Nadesłanie prac konkursowych równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Konkursu.

8. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie plików zawierających prace konkursowe powstałe w trakcie transferu plików.

9. Organizator Konkursu dopuszcza możliwość zmiany terminu nadsyłania prac. O każdej zmianie terminów Organizator poinformuje zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej www.spotkaniakultur.com.

III. FORMA PREZENTACJI PRAC KONKURSOWYCH
1. Prezentacja projektu graficznego będącego przedmiotem niniejszego konkursu powinna obejmować:
a) projekty znaku i logotypu w wersji barwnej oraz w wersji monochromatycznej – czarno-białej, bez odcieni szarości,
b) uzasadnienie obranej drogi projektowej,
c) zastosowaną w logotypie typografię wraz z uzasadnieniem jej wyboru,
d) praktyczne aplikacje logo w sytuacjach ekspozycyjnych typowych dla komunikacji marketingowej: na akcydensach, materiałach promocyjnych, w reklamie i przestrzeni publicznej (tzw. Key Visual).

2. Projekty, o których mowa w punktach III. 1. a-d niniejszego Regulaminu, należy dostarczyć w formie cyfrowej pod postacią prezentacyjnego pliku elektronicznego w formacie pdf, jako załącznik do wiadomości email lub link transferowy.

3. Prezentacja konkursowa powinna być pozbawiona graficznych i tekstowych elementów identyfikujących autora.

IV. KRYTERIA OCENY PRAC

1. Konkurs jest jednoetapowy.

2. Właściwą ocenę poprzedzi ocena formalna za którą odpowiada Sekretarz Komisji Konkursowej. Prace nie spełniające warunków opisanych w Regulaminie, w szczególności złożone po terminie, złożone przez osoby nieuprawnione i nie spełniające wymogów dotyczących formy prezentacji podlegają wykluczeniu.

3.Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa w następującym składzie:
 • Przewodniczący Jury: Peddy Mergui – projektant, wykładowca akademicki 
Członkowie Jury w kolejności alfabetycznej:
 • Piotr Franaszek – Dyrektor CSK, twórca marki „Lubelskie. Smakuj życie!”
 • Dr hab. Dawid Korzekwa – projektant, Prezes STGU
 • Jarosław Koziara – artysta plastyk, UMCS w Lublinie
 • Dr Justyna Kucharczyk – projektantka, ASP w Katowicach
 • Agata ENDO Nowicka – artystka, ilustratorka, Zarząd STGU
 • Dr Sławomir Plewko – projektant, Kontrastudio
4. Przy ocenie prac Komisja Konkursowa bierze pod uwagę następujące kryteria:
a) walory artystyczne: spełnienie warunku opisanego w punkcie I. 2. niniejszego Regulaminu, pomysł, komunikatywność, wyrazistość i czytelność, łatwość zapamiętywania i rozpoznawania znaku,
b) walory graficzne: profesjonalizm pracy zgodny z zasadami sztuki,
c) walory użytkowe: możliwość edycji w różnych zastosowaniach i sytuacjach ekspozycyjnych (łatwość konwersji na różne media),
d) jakość prezentacji.

5. Członkowie Komisji Konkursowej oceniają prace na zasadzie anonimowości, nie mają dostępu do informacji o autorze pracy.

6. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru najlepszych prac na zasadzie konsensusu. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

7. Za organizację prac w Komisji Konkursowej, w tym zachowanie anonimowości odpowiada Sekretarz Komisji Konkursowej.

8. Komisja konkursowa ma pełne prawo do podejmowania decyzji.

9. Komisja konkursowa jest zobowiązana do przygotowania protokołu obrad Komisji.

V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 22.07.2015.

2.Informacja o zwycięskich pracach zostanie ogłoszona podczas konferencji prasowej, a następnie zamieszczona na stronie internetowej www.spotkaniakultur.com.

3. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o jego rozstrzygnięciu odrębnym pismem drogą mailową.

4.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska, nazwy firmy i informacji o laureatach konkursu, a także projektów konkursowych oraz umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w mediach i Internecie.

VI. NAGRODY

1. Komisja Konkursowa dokona wyboru 3 zwycięskich prac.

2. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody pieniężne w wysokości:
a) za I miejsce: nagroda główna 15000 PLN brutto
b) za II miejsce: 8500 PLN brutto
c) za III miejsce: 5000 PLN brutto

3. Nagrody przyznawane są autorom – osobom fizycznym, niezależnie od tego czy występują samodzielnie, czy reprezentowani są przez osobę prawną.

4. W przypadku gdy nagrodzona praca jest dziełem kilku autorów, nagroda wypłacana jest w równych częściach każdemu z nich.

5. Podatek od wypłaconej nagrody zostanie uregulowany przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. W tym celu Organizator, działając jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, potrąci z wartości nagrody dziesięcioprocentowy zryczałtowany podatek dochodowy i odprowadzi go do właściwego urzędu skarbowego.

6. Komisja Konkursowa może zadecydować o innym rozdysponowaniu puli nagród, bez prawa do jej zwiększania, w szczególności w sytuacji nieprzyznania którejś z nagród lub przyznania nagród ex aequo.

7. Z laureatem nagrody głównej Organizator Konkursu podpisze umowę na opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w trybie art. 4 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych. Umowa zawierać będzie postanowienie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, o których szczegółowo mowa w VII regulaminu. Na mocy przedmiotowej umowy wykonawca otrzyma dodatkowe honorarium za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 40 000 PLN brutto. Uczestnik konkursu, którego praca została wybrana, zobowiąże się do zawarcia umowy w terminie 14 dni od momentu wystąpienia z takim żądaniem przez Organizatora.

8. W przypadku przyznania nagrody głównej ex aequo jednej lub więcej prac, Dyrektor CSK decyduje z którym z laureatów nagrody głównej zostanie zawarta umowa.

9. W przypadku odmowy podpisania umowy na opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej przez laureata nagrody głównej konkursu lub nieprzyznania nagrody głównej Organizator może zwrócić się o zawarcie przedmiotowej umowy do pozostałych laureatów konkursu w kolejności zgodnej z werdyktem Komisji Konkursowej.

10. W przypadku, gdy autor/autorzy pracy wybranej do realizacji jest reprezentowany przez osobę prawną, umowa, o której mowa w punkcie VI. 7. niniejszego Regulaminu, zostanie zawarta z tą osobą prawną. Będzie ona jednak zobowiązana do zapewnienia wykonania przedmiotu umowy przez autorów wybranej pracy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.

12. Organizator ma prawo do odmowy podpisania umowy na opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej z laureatem konkursu w sytuacji gdy:
a) udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w momencie ogłoszenia konkursu,
b) nie przyznano nagrody głównej,
c) pojawią się uzasadnione wątpliwości dotyczące praw autorskich autora wybranej do realizacji pracy konkursowej do tejże pracy lub naruszenia przez autora tejże pracy praw osób trzecich.

VII. ZAKRES ZLECENIA NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ (SIW)

Przedmiotem zlecenia, o którym mowa w punkcie VI. 7. niniejszego Regulaminu, będzie opracowanie SIW obejmującego następujący zakres:

1. Opracowanie księgi znaku (logo manual) zawierającej jego kodyfikację i standaryzację oraz inne elementy pozwalające na wdrażanie i funkcjonowanie znaku w sposób spójny. Księga znaku powinna zawierać m.in.: budowę i proporcje logo, opisy różnych wersji logo – kolorystyczne/monochromatyczne/reliefowe, kompozycyjne, formalne, językowe, funkcjonowanie na tłach, opis kolorystyki, pola ochronne, wielkości minimalne, opis zastosowanego liternictwa, zasady prawnej ochrony znaku, funkcjonowanie znaku w zestawieniu z innymi znakami (co- branding).

2. Opracowanie systemu zasad zastosowania znaku, tworzenia szaty graficznej materiałów służących do komunikacji oraz sposobu doboru materiału graficznego.
System powinien zawierać ponadto projekty graficzne nośników promocyjnoinformacyjnych tworzących graficzny wizerunek marki takich jak:
a) Akcydensy użytkowe (np. materiały biurowe: wizytówki, druki, papeteria firmowa, szablon prezentacji PPT i Prezi itp.)
b) Akcydensy promocyjno-informacyjne (broszury, plakaty, ulotki, kartki, programy, karty stałego klienta itp.)
c) Reklamy (szablony reklam na typowe nośniki – prasa, outdoor)
d) Nośniki konferencyjno-wystawiennicze (banner, rollup, ścianka promocyjna itp.)
e) Upominkipromocyjne
f) Środki transportu
g) Infografiki służące komunikacji wizualnej danych i procesów (wykresy, osie czasu itp.)
h) Rekomendacje dotyczące doboru zdjęć wraz z opisem sposobu fotografowania
i) Elementy dostępu (zaproszenia, bilety, smycze, identyfikatory, karty dostępowe itp.)
j) Odzież, nakrycia głowy i dodatki dla pracowników obsługi wraz z rekomendacjami produkcyjnymi

3. Zaprojektowanie koncepcji szaty graficznej (layout) serwisu internetowego obejmującej sposób nawigacji oraz wygląd strony głównej i podstron zgodne z koncepcją komunikacji wizualnej, o której mowa wyżej. W ramach tego zadania należy zaprojektować także elementy służące do komunikacji instytucji w mediach społecznościowych (np. tła i awatary FB). Dokładny opis funkcjonalności oraz innych elementów niezbędnych do zaprojektowania layoutu serwisu internetowego stanowi odrębne zadanie koncepcyjne.

4. Zaprojektowanie Systemu Identyfikacji Przestrzennej obejmującego zasady tworzenia jego poszczególnych komponentów oraz projekty elementów informacyjnych wykorzystywanych dla oznaczenia miejsc oraz nawigacji po budynku i jego otoczeniu. Powinien on zawierać koncepcję kodu kolorystycznego dla wyróżnienia poszczególnych części budynku, zestaw ikon dla oznaczania funkcji pomieszczeń oraz projekty elementów służących do nawigacji w jego przestrzeni (tabliczki, tablice informacyjne, strzałki kierunkowe itp.). […]Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

(maj 2015)
[ ! ] Z ogłoszenia wyników Międzynarodowego konkursu na identyfikację wizualną centrum Spotkania Kultur w Lublinie z dnia 22.07.2015 r.: Celem Konkursu było wyłonienie projektu identyfikującego CSK jako instytucję międzykulturową, otwartą na dialog społeczny, współpracującą ze środowiskiem naukowym i biznesowym oraz zaangażowaną w inicjowanie projektów artystycznych.

Oceny nadesłanych przez uczestników prac dokonała Komisja Konkursowa.
Jej przewodniczącym był Peddy Mergui – światowej klasy projektant, specjalizujący się w komunikacji wizualnej oraz brandingu. Oprócz Peddy’ego Mergui, w Komisji Konkursowej zasiedli: dr hab. Dawid Korzekwa – designer i Prezes STGU, Jarosław Koziara – artysta plastyk i grafik, dr Justyna Kucharczyk – projektantka, specjalistka od Systemów Identyfikacji Wizualnej, adiunkt w Katedrze Projektowania Komunikacji Wdr Sławomir Plewko – projektant, właściciel biura projektowego KONTRASTUDIO oraz Piotr Franaszek – Dyrektor Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, specjalista marketingu terytorialnego, twórca marki „Lubelskie. Smakuj życie!”.

Po długich obradach Komisja Konkursowa postanowiła przyznać następujące nagrody:
I miejsce – 15 000 PLN – Agata Wrześniewska (Lublin / Kraków)
II miejsce – 8 500 PLN – Paweł Miszewski (Warszawa)
III miejsce – 5 000 PLN – Robert Król (Kraków).
Zapytanie ofertowe na wykonanie symbolu graficznego dla Centrum Projektów Polska Cyfrowa

kwiecień 2015
konkurs na logo, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, CPPC, Ministerstwo Administracji i cyfryzacji, znak graficzny, identyfikacja wizualna, Agata Wrześniewska z Lublina, wynik, rozstrzygnięcie konkursu, darmowe konkursy, spec work, wyłudzanie konceptów, praca za darmo, STGU, Akademia Sztuki, prawa autorskie
Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej: CPPC) zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie symbolu graficznego dla Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych za względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej 30.000 euro. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych przez Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1) opracowanie koncepcji graficznej systemu identyfikacji wizualnej (dalej: logotypu) którego zadaniem jest stworzenie unikatowego wizerunku, nawiązującego do nazwy lub skrótu Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej: CPPC) oraz jej celów działania, być łatwy do rozpoznawania i zapamiętania oraz nadawać się do różnorodnego zastosowania w materiałach
informacyjnych i promocyjnych,
2) opracowanie wariantów logotypu w dwóch wersjach dla mediów elektronicznych i dla mediów tradycyjnych,
3) opracowanie księgi znaku dla logotypu, w postaci elektronicznej oraz papierowej (dalej: Księga znaku). Księga znaku powinna zawierać instrukcję obsługi logo i innych elementów wizualizacji, zasady budowy znaku, warianty i możliwości jego zastosowania – wizualizację projektów materiałów użytkowych: druków firmowych, szablonu ogólnego wizytówek, wizytówek na drzwi, kopert, wzór tablicy umieszczonej przy wejściu do budynku, itp.,
4) przeniesienia na Skarb Państwa - Centrum Projektów Polska Cyfrowa, autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów powstałych w ramach realizacji zamówienia na polach eksploatacji i w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.

Wytyczne kreatywne do stworzenia logotypu
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany nazwy Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz nadania statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Dz.U. poz. 10), od dnia 3 kwietnia 2015 r. jednostka budżetowa pn. Władza Wdrażająca Programy Europejskie funkcjonuje pn. Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Wszelkie informacje o profilu działalności jednostki można znaleźć na stronie internetowej http://www.wwpe.gov.pl/. Od 2016 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa realizować będzie w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, głównie zadania związane z zarządzaniem środkami funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – I, II, i III oś priorytetowa, oraz środkami pochodzącymi z bezzwrotnej pomocy zagranicznej Szwajcarsko -Polskiego Programu Współpracy na lata 2007-2017. Informacje o programach znajdują się na stronach internetowych: http://www.wwpe.gov.pl/ http://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/2014_2020/Strony/glowna.aspx http://www.polskacyfrowa.gov.pl/

Celem opracowania logotypu jest stworzenie znaku charakteryzującego się wysokim poziomem graficznym, wyróżniającego/identyfikującego CPPC. Przygotowany projekt graficzny powinien jednoznacznie kojarzyć się z realizacją zadań związanych z wdrażaniem programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Termin i miejsce przesyłania ofert
1. Oferty należy dostarczyć w terminie do 28 kwietnia 2015 r. w jednej z form:
a) pocztą elektroniczną – na adres: oferty.administracja@wwpe.gov.pl, w tytule maila proszę wpisać: „Oferta - Logo i księga znaku”
b) w formie pisemnej (osobiście, listownie) na adres CPPC, ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa z dopiskiem: „Oferta - Logo i księga znaku”.
2. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę z dowolną liczbą projektów graficznych logotypu. Złożenie przez Wykonawcę oferty, w formie innej niż określona powyżej lub po terminie, spowoduje jej odrzucenie.

Opis zawartości oferty
Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy wraz z załączonym projektem graficznym logotypu spełniającym następujące warunki:
a) projekty logotypów muszą być wykonane techniką komputerową i powinny zawierać pliki graficzne w formacie jpg lub pdf , reprezentujące odpowiednio:
- logotyp w wersji kolorowej – w dwóch wersjach kolorystycznych;
- logotyp w wersji czarno-białej oraz w skali szarości;
b) do projektów logotypów należy dołączyć krótką informację w jaki sposób przedstawiony logotyp kojarzy się z CPPC, a także jakie jest znaczenie i rola kolorów użytych w projekcie.
w przypadku załączenia kilku projektów logotypów, każdy projekt powinien spełniać warunki opisane w pkt. a i pkt. b powyżej. […]

Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu zamówienia w terminie do 25 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z zasadami i w terminach zawartych w Istotnych Postanowieniach Umowy, załączonych do niniejszej oferty.

Informacje dodatkowe
1. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
2. W terminie do dnia 8 maja 2015 r. Wykonawcom zostanie przesłana na adres internetowy (z którego przysłano ofertę) informacja o wyborze (lub nie) ich oferty, ze wskazaniem wybranego projektu logotypu do realizacji.
3. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa, zgodnie z Istotnymi Postanowieniami Umowy zamieszczonymi w ogłoszeniu.
4. Zamawiający zapewnia, że przysłane przez wykonawcę, a nie wybrane w tym postępowaniu projekty nie będą wykorzystywane do innych celów.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.


Centrum Projektów Polska Cyfrowa

(dawniej: Władza Wdrażająca Programy Europejskie)

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji RP

(kwiecień 2015)

[ ! ] Brak informacji o wynikach zapytania ofertowego.

[ ! ] W dniu 13.07.2015 r. na winiecie strony internetowej cppc.gov.pl umieszczony został znak graficzny.


Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na opracowanie i wykonanie systemu identyfikacji wizualnej dla miasta Słupska

kwiecień 2015
konkurs na logo, przetarg, zapytanie ofertowe, opracowanie identyfikacji wizualnej, miasto Slupsk, system identyfikacji wizualnej, darmowe konkursy, świadczenie nieodpłatne, wartość intelektualna, prawo autorskie, podatek, uzyskana korzyść, Burmistrz, Biedroń

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Miasto Słupsk
Plac Zwycięstwa 3 76-200 Słupsk
fax 59 8488321
e-mail: ou@um.slupsk.pl
adresy stron internetowych: www.slupsk.pl, bip.um.slupsk.pl

II. Procedura postępowania oraz informacje o sposobie porozumiewania

1. Postępowanie prowadzone jest dwuetapowo. W I Etapie zostanie wyłonionych trzech Wykonawców, którzy przystąpią do Etapu II. W etapie II zostanie wyłoniony jeden Wykonawca.

2. Niniejsze Zaproszenie wraz ze wszystkimi załącznikami zostało udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego i pobierane jest samodzielnie przez Wykonawców.

3. Na stronie internetowej Zamawiający będzie zamieszczał na bieżąco wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania, m. in. uzupełnienia, modyfikacje, wyjaśnienia, zmiany treści Zaproszenia do składania ofert.

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się znakiem: A.RZP.271.1.6.2015.

5. Wykonawca winien zapoznać się z treścią Zaproszenia do składania ofert i na bieżąco monitorować zawartość umieszczanych tam informacji.

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia nie później jednak niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej bez ujawniania źródła zapytań.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

9. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zaproszenia do składania ofert. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na stronie internetowej.

11. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą drogą elektroniczną poprzez maila lub numer fax wskazane przez Wykonawcę w zapytaniu lub w formularzu ofertowym.

12. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski, oświadczenia, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania faksem lub droga elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

13. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres mailowy podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

14. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w I Etapie jest Mariola Spierewka – Spica – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, fax 59 8488321, mail: ou@um.slupsk.pl Porozumiewanie się Wykonawcy z uprawnioną osobą odbywać się może w godzinach od 7.30 do 15.30 w dni powszednie, od poniedziałku do piątku.

15. Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania i wykonania systemu identyfikacji wizualnej dla miasta Słupska.

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Zaproszenia.

IV. Termin wykonania zamówienia.

1. Termin realizacji: 35 dni od daty zawarcia umowy.

2. W terminie 21 dni od zawarcia umowy wyłoniony Wykonawca przedstawi w formie pisemnej i elektronicznej opracowany i wykonany system identyfikacji wizualnej dla miasta Słupska.

3. Zamawiający w terminie 7 dni zgłosi Wykonawcy uwagi do otrzymanego systemu
identyfikacji wizualnej dla miasta Słupska. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 7 dni od otrzymania uwag, wprowadzić stosowne korekty i przekazać Zamawiającemu księgi znaku oraz elementy wskazane w pkt 6 opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zaproszenia (w postaci plików otwartych), a całość w formie wydruków archiwalnych oraz na nośniku elektronicznym.

ETAP I

V. Warunek udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku
Posiadanie wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu systemu identyfikacji wizualnej oraz załączy dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

VI. Wymagane dokumenty
Wykonawca w I etapie postępowania zobowiązany jest złożyć w terminie wyznaczonym na składanie ofert:

1. Formularz ofertowy – z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 2 do Zaproszenia.

2. Kreatywną koncepcję opisową (maksymalnie 2 strony A4). Zespół oceniający weźmie pod uwagę zgodność koncepcji z briefem, zgodność z ideą spójnego system identyfikacji miasta w ramach wszystkich jednostek organizacyjnych miasta oraz spółek i instytucji podległych Prezydentowi Miasta, skuteczność koncepcji wyróżnienia marki Słupska, zgodność koncepcji z cechami pozycjonowania Słupska.

3. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – o treści zgodnej z Załącznikiem Nr 3 do Zaproszenia – oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Uwaga: Dowody, o których mowa w ust. 3 w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca winien wykazać co najmniej dwie usługi w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu.
W celu otrzymania punktów w Kryterium Nr 2 – zgodnie z Rozdziałem VII (Etap I) Wykonawca winien wykazać więcej niż dwie wymagane usługi. Wykonawca załączy do wszystkich wskazanych pozycji w wykazie dowody potwierdzające należyte wykonanie usług.

4. Wymagane ww. dokumenty i oświadczenia muszą zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za „zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik .
Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie.

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. Ofertę wraz z ww. dokumentami należy umieścić w dwóch nieprzejrzystych kopertach, które będą zaadresowane na adres Zamawiającego: Urząd Miejski w Słupsku, Wydział Organizacji Urzędu, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk pok. 303, oraz będą posiadać oznaczenia:
Postępowanie na usługę
opracowania i wykonania systemu identyfikacji wizualnej dla miasta Słupska OU.RZP.271.1.6.2015
Nie otwierać przed dniem 24 kwietnia 2015 roku godz. 10:00
Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę iadres Wykonawcy, aby można było odesłać ją bez otwierania w przypadku stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty.

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania / lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

9. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. […]

ETAP II

IX. Wymagane dokumenty

W drugim etapie każdy zakwalifikowany Wykonawca ma obowiązek przygotować trzy alternatywne linie kreatywne (koncepcje) spełniające oczekiwania wskazane w pkt 1-4 oraz 7 opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 1 do Zaproszenia). Powyższe linie kreatywne zostaną przedstawione przez Wykonawcę na podstawie: logo, key visual oraz innych wybranych elementów wskazanych w pkt. 6 opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 1 do Zaproszenia). Wykonawca ma obowiązek przedstawić również uzasadnienie kreatywnej koncepcji opisowej.
Wykonawca zobowiązany jest przesłać trzy linie kreatywne drogą elektroniczną na adres e-mail: m.anaszewicz@um.slupsk.pl w formie:
- graficznej,
- prezentacji multimedialnej, 
- board'u.
Termin realizacji – 14 dni od daty przekazania przez Zamawiającego zawiadomienia o wyborze Wykonawców zakwalifikowanych do Etapu II.
Wykonawca, który nie przedstawi w wymaganym terminie trzech alternatywnych linii kreatywnych zostanie wykluczony z postępowania.

X. Opis kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tego kryterium i sposobu oceny ofert

Kryterium – Linia kreatywna – 100 %
Do oceny ofert będą brane linie kreatywne przedstawione przez trzech Wykonawców wyłonionych w Etapie I, zgodnie z Rozdziałem IX – Etap II. Linie kreatywne będą oceniane przez zespół powołany przez Prezydenta Miasta Słupska. Każdy członek zespołu dokona oceny przedstawionych linii kreatywnych przyznając punkty w skali 1-10. Członkowie zespołu nie będą znali autorów ocenianych linii kreatywnych. Suma punktów przyznanych przez członków zespołu ocenianej linii kreatywnej zostanie podzielona przez liczbę członków zespołu.
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów w tym kryterium.

XI. Wybór Wykonawcy

Zamawiający dokona wyboru oferty wskazując wybraną linię kreatywną w terminie 14 dni od otrzymania koncepcji od Wykonawców.


Miasto Słupsk

(kwiecień 2015)
[ ! ] Z informacji prasowej portalu gryf24.pl z dn. 8.06.2015 r.: „Zakończył się konkurs na identyfikację wizualną miasta. Spośród wszystkich zgłoszeń władze miasta wybrały prace graficzne słupskiej agencji Rio Creativo, znanej chociażby z projektu koszulki, w której Robert Biedroń wystąpił w programie Kuby Wojewódzkiego. Swoją pracę agencja wyceniła na 27 tysięcy złotych.” *


konkurs na logo, zapytanie ofertowe, identyfikacja wizualna, miasto Słupsk, agencja Rio Creativo


--
* gryf24.lKonkurs na logotyp promujący Wadowice


kwiecień 2015

konkurs na logo, znak graficzny, logotyp, logo promujące Wadowice, darwmowe konkursy, świadczenie nieodpłatne, podatek dochodowy od uzyskanej korzyści, własność intelektualna, prawa autorskie,
§ 1. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu na logotyp promujący Wadowice („zwanego dalej Konkursem”) jest Gmina Wadowice z siedzibą w Wadowicach Pl. Jana Pawła II 23, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Celem Konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu logotypu promującego Wadowice, który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną i będzie przeznaczony do celów popularyzatorskich i działań reklamowych oraz promocyjnych.
3. Projekt powinien być przystosowany do różnorodnego wykorzystania: na przedmiotach codziennego użytku, w materiałach promocyjnych i reklamowych, na papierze firmowym
i innych materiałach poligraficznych, w materiałach elektronicznych, prezentacjach, wydawnictwach, grafice internetowej, banerach promocyjnych, przy wszelkich wydarzeniach informacyjnych i promocyjnych, w różnych formatach i rozmiarach.
4. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. Rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia 2015 r. i trwa do 11 maja 2015 r., do godziny 15:00 (nieprzekraczalny termin składania prac konkursowych).

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs ma charakter otwarty i ogólnokrajowy.
2. Konkurs jest adresowany do wszystkich zainteresowanych osób fizycznych zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym do studentów, absolwentów oraz pracowników naukowych wyższych uczelni artystycznych oraz profesjonalnych artystów, grafików i projektantów oraz osób prawnych, mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Obowiązkiem Uczestnika Konkursu jest zapoznanie się z Regulaminem i jego zaakceptowanie.
4. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby, którym przysługują autorskie prawa do utworów indywidualnych bądź wspólnych. W przypadku gdy prawa do utworu przysługują wielu osobom, uczestniczą one w konkursie wspólnie.
5. W przypadku osób fizycznych, w Konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a. dostarczenie projektu zgodnego z wymaganiami niniejszego Regulaminu,
b. dostarczenie Formularza zgłoszeniowego - oświadczenia o udziale w Konkursie i akceptacji postanowień Regulaminu Konkursu .
7. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 prace.
8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej, członkowie ich rodzin oraz pracownicy podmiotów, które reprezentują członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie ich rodzin. Za członków rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.

§ 3. SPOSÓB PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ
1. Logotyp należy zgłosić do Konkursu w formie pracy konkursowej. W jej skład wchodzą
a. Dokument, a w nim w kolejności:
Str. 1: Opis genezy logotypu (idea powstania, użyta symbolika, etc.),
Str. 2: Logotyp w wersji kolorowej w dwóch rozmiarach: optymalnym i najmniejszym możliwym czytelnym,
Str. 3: Logotyp w wersji czarno-białej w dwóch rozmiarach: optymalnym i najmniejszym możliwym czytelnym,
Str. 4: Wizualizacje, minimum trzy, różnych przykładów wykorzystania Logotypu (np. na stronie internetowej, w reklamie prasowej, na papierze firmowym)
b. wypełniony Formularz zgłoszeniowy - oświadczenie (Załącznik nr 1 do Regulaminu. W przypadku dzieł do których prawa majątkowe przysługują kilku autorom, Załącznik nr 1 składany jest dla każdej z tych osób),
c. wersja elektroniczna pracy konkursowej, w postaci pliku *.JPG w rozmiarze A4 zawierająca projekt logotypu w wersji kolorowej.
2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 lit. a powinien zostać dostarczony Organizatorowi w wersji papierowej (format wydruku A4) oraz w wersji elektronicznej w formacie *.pdf, na nośniku elektronicznym (np. płyta CD/DVD, pendrive).
3. Wszystkie elementy, o których mowa w ust. 1 i 2, wchodzące w skład pracy konkursowej należy zapakować w jedną kopertę zaadresowaną do Organizatora, wraz z dopiskiem: „Konkurs na logotyp promocyjny Wadowic” i dostarczyć osobiście sekretariatu Urzędu Miejskiego w Wadowicach, pierwsze piętro, lub za pośrednictwem poczty do siedziby Organizatora na adres: Urząd Gminy Wadowice, Pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice
4. Nieprzekraczalny termin dostarczenia Prac Konkursowych do siedziby Organizatora upływa 11 maja 2015 r. o godzinie 15:00. W przypadku wysłania pracy konkursowej pocztą, decyduje data otrzymania jej przez Organizatora.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na prawidłowość zgłoszeń: błędy, pominięcia, utratę, zniszczenie, zamianę, nieupoważniony dostęp do zgłoszeń, lub ich opóźnienie w doręczeniu spowodowane przez działanie czynników niezależnych od Organizatora.
6. Prace konkursowe nie będą odsyłane Uczestnikom. Organizator zobowiązuje się, że nie wykorzysta prac, które nie zostały nagrodzone.
7. Prace konkursowe niespełniające warunków określonych w niniejszym paragrafie nie zostaną dopuszczone do Konkursu.

§ 4. WYTYCZNE DO PROJEKTU
1. Logotyp może, chociaż nie jest to warunek konieczny nawiązywać kolorystyką do barw dawnego, mającego średniowieczny rodowód herbu miasta Wadowice (nie do aktualnego) - załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. Logotyp powinien zawierać slogan promocyjny o treści: „Wadowice...tu wszystko się zaczęło” oraz element graficzny.
3. Logotyp powinien nawiązywać do specyfiki miasta, ale nie powinien zawierać wizerunku Jana Pawła II, innych osób związanych z miastem oraz produktów spożywczych.

§ 5. PROCEDURA WYBORU PRACY KONKURSOWEJ
1. W ramach Konkursu, spośród nadesłanych logotypów, zgodnie z zasadami określonymi w § 2-4, Komisja Konkursowa wybierze najwyżej oceniony logotyp.
2. Zwycięski logotyp to ten, który zdobędzie największą liczbę punktów przyznawanych przez członków Komisji Konkursowej.
3. Każdy członek Komisji Konkursowej przyznaje punkty logotypom z uwzględnieniem punktacji (wagi) odpowiedniej dla poszczególnych kryteriów, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu.
4. Komisja Konkursowa składać się będzie z:
a. przedstawicieli Organizatora,
b. reprezentantów Akademii Sztuk Pięknych,
c. reprezentanta branży marketingowej, turystycznej bądź zajmującej się zagadnieniem identyfikacji wizualnej lub przestrzennej.
5. Ocena zgłoszonych prac odbędzie się 14 maja 2015 roku, a ogłoszenie wyników 18 maja 2015 roku na stronie internetowej www.wadowice.pl.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania Konkursu.
7. Organizator może unieważnić Konkurs w każdym czasie bez podania przyczyny.

§ 6. OCENA PRAC
1. Komisja Konkursowa dokona oceny Prac Konkursowych według następujących kryteriów:
a. kryterium kreatywności – zgodnie z którym logotyp:
- powinna cechować oryginalność i innowacyjność, rozumiana jako walor wyjątkowości
i niepowtarzalności koncepcji graficznej, która, wzbudza ciekawość i zainteresowanie, musi spełniać najwyższe standardy z zakresu projektowania graficznego, w tym te odnoszące się do typografii i kompozycji projektu,
- powinien odznaczać się kreatywnością w zakresie idei, znaczenia i symboliki którą wykorzystuje,
b. kryterium przejrzystości przekazu – zgodnie z którym logotyp ma służyć identyfikacji wizualnej miasta Wadowice,
c. kryterium funkcjonalności – zgodnie z którym logotyp:
- musi funkcjonować w wersji kolorowej i czarno-białej (pozytyw, negatyw) monochromatycznej,
- musi być łatwo skalowalny pod kątem wykorzystania go w różnych typach mediów, na różnych nośnikach informacyjno-promocyjnych w tym: papierze firmowym, prezentacjach, broszurach, filmach promocyjnych, stronach internetowych, reklamach, oraz powierzchniach w postaci muralu.
2. Kryteria, o których mowa w ust. 1 będą oceniane wg następującej wagi:
a. kryterium kreatywności i estetyki: 0-10 punktów,
b. kryterium przejrzystości przekazu: 0-8 punktów,
c. kryterium funkcjonalności: 0-5 punktów.
3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom Komisji Konkursowej zostaną zaprezentowane zakodowane prace.

§ 7. PRAWA AUTORSKIE
1. Projekt logotypu stanowić musi przedmiot autorskich praw majątkowych Uczestnika, a jednocześnie stanowić wyraz indywidualnej działalności twórczej o indywidualnym charakterze jego autora, tj. stanowić ma utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Przekazanie prac do udziału w Konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że Uczestnikowi (w przypadku projektu, będącego dziełem współautorskim - odpowiednio Uczestnikom) przysługują prawa autorskie majątkowe do projektu oraz że projekt w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich.
3. W przypadku, gdy Uczestnikiem jest osoba prawna, przekazany projekt w szczególności nie może naruszać autorskich praw osobistych jego twórcy. Za naruszenia odpowiedzialny jest Uczestnik Konkursu.
4. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do przeniesienia na Organizatora wszelkich praw majątkowych do opracowanego przez siebie logotypu, wraz z systemem identyfikacji wizualnej, oraz prawa do wykonywania praw zależnych. W tym celu Zwycięzca Konkursu zawrze z Organizatorem stosowną umowę, o której mowa w § 8 ust. 3 lit. b, co będzie jednoznaczne z możliwością wykorzystania logotypu przez Organizatora na wszystkich wskazanych w umowie polach eksploatacji oraz nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania nim w kraju i za granicą, w tym m.in. do:
a. wyłącznego używania i wykorzystania logotypu we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej i informacyjnej,
b. utrwalenia i zwielokrotnienia logotypu wszelkimi technikami graficznymi,
c. zwielokrotnienia poprzez dokonywanie zapisu logotypu na nośnikach elektronicznych,
d. publicznego wykorzystania logotypu,
e. nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity,
f. wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów wydawniczych, informacyjnych, promocyjnych i innych z wykorzystaniem logotypu,
g. wprowadzania do pamięci komputera i umieszczenia logotypu w Internecie.

§ 8. NAGRODA
1. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych). Nagroda pieniężna stanowi równocześnie zryczałtowane wynagrodzenie za przeniesienie na Organizatora praw autorskich majątkowych oraz zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do utworu.
2. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o przyznaniu nagrody przez Organizatora w dniu 18 maja 2015 r. pisemnie, na podany adres mailowy lub telefonicznie.
3. Zwycięzca Konkursu przed otrzymaniem nagrody zobowiązany będzie do:
a. przekazania Organizatorowi zwycięskiego logotypu w formatach: *.tiff, *.eps, *.pdf, *.cdr, *.ai wraz z księgą tożsamości,
b. podpisania umowy przenoszącej prawa autorskie do zwycięskiego logotypu ze zryczałtowanym wynagrodzeniem w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto, stanowiącym nagrodę pieniężną, o której mowa w ust. 1.
4. Zwycięzca przed otrzymaniem nagrody zobowiązany będzie także do podpisania umowy o wykonanie Księgi Znaku wraz z systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta Wadowice za oddzielnym wynagrodzeniem w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto. Wymagania dotyczące Księgi Znaku, oraz Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Wadowice znajdują się w załączniku nr 3 do Regulaminu.
5. W przypadku utworów współautorskich, do których prawa majątkowe przysługują wielu osobom ustępy poprzedzające stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem że Nagroda pieniężna w wysokości określonej w ust. 1 zostanie podzielona w sposób ustalony ze zwycięzcami.

§ 9. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 18 maja 2015 r. na stronie internetowej: www.wadowice.pl
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o Zwycięzcy Konkursu, a także projekcie konkursowym oraz umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora, w mediach i w Internecie.

[…]


Miasto Wadowice

(kwiecień 2015)[ ! ] Z ogłoszenia wyniku konkursu na logotyp promujący Wadowice z dnia 18.05.2015 r.: „Celem Konkursu było uzyskanie oryginalnego projektu logotypu promującego Wadowice, który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną i będzie przeznaczony do celów popularyzatorskich i działań reklamowych oraz promocyjnych. Na konkurs wpłynęło 76 prac. 

W wyniku przeprowadzonej oceny konkursowej Komisja Konkursowa zdecydowała się nie rozstrzygać konkursu i nie wybrała zwycięskiego projektu. W uzasadnieniu stwierdzono, że przedstawione prace nie spełniają w sposób wystarczający kryteriów wymaganych regulaminem konkursu.”
Konkurs na opracowanie projektu graficzne logo Gminy Miejskiej Rumia


marzec 2015

konkurs na logo, Rumia, nowe logo, darmowy konkurs, darmowy przegląd projektów, praca za darmo, wyłudzenie wartości intelektualnej, świadczenie nieodpłatne, podatek dochodowy, uzyskana korzyść, projekt graficzny, Ewa Gillner, Poznań
I. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU

1. Burmistrz Miasta Rumi, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na opracowanie projektu graficzne logo Gminy Miejskiej Rumia.

2. Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu logo Gminy Miejskiej Rumia, który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną miasta i będzie przeznaczone do celów popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych oraz identyfikacyjnych, w szczególności poprzez umieszczanie:
a) na stronie internetowej miasta,
b) w biuletynie informacyjnym Gminy Miejskiej Rumia 
c) na drukach urzędowych,
d) na plakatach, ulotkach, materiałach promocyjnych,
e) w ogłoszeniach w mediach i na portalach internetowych,
f) na nośnikach elektronicznych i w grafice internetowej
g) na nośnikach reklamy zewnętrznej.

3. Logo Gminy Miejskiej Rumia powinno kojarzyć się z misją miasta, związaną 
z ekologią i  technologiami innowacyjnymi, wyrażać jego charakter i aspiracje.

4. W warstwie informacyjnej logo powinno zawierać nazwę miasta. 

5. Logo będzie funkcjonować zamiast herbu miasta w sytuacjach, gdy użycie herbu jest niewskazane bądź uzasadnione jest jego zastąpienie logo promocyjnym gminy. W związku z powyższym logo nie może zawierać obowiązującej oficjalnej wersji herbu.

II. UCZESTNICY KONKURSU
 • Konkurs ma charakter otwarty.
 • Konkurs skierowany jest do: grafików, projektantów, artystów plastyków, uczniów, studentów i absolwentów szkół oraz uczelni wyższych – osób fizycznych
i osób prawnych oraz podmiotów nie posiadających osobowości prawnej, zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub też mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
a) dostarczenie projektu zgodnego z wymaganiami określonymi w pkt III niniejszego   regulaminu,
b) dostarczenie wypełnionego zgłoszenia stanowiącego Załącznik nr 1 do regulaminu (dla osób fizycznych) lub Załącznik nr 2 do regulaminu (dla osób prawnych 
i podmiotów nie posiadających osobowości prawnej),
c) dostarczenie podpisanego oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu.

4. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 2 prace.

5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie Komisji konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.

III. FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ

1. Projekt logo powinien zostać dostarczony Organizatorowi w wersji papierowej (format wydruku A4) oraz w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płyta CD/DVD, pendrive).

2. Projekt logo powinien być dostarczony w formacie wektorowym i niezależnie od tego w jednym z formatów graficznych: JPG, PDF, EPS, AI, CDR.

3.Wszystkie pliki powinny być zapisane w rozdzielczości minimum 300 dpi i powinny dopuszczać możliwość zmiany skali bez straty jakości i proporcji. 

4. Projekt logo Gminy Miejskiej Rumia powinien zawierać parametry techniczne niezbędne do właściwego wykorzystania zarówno na przedmiotach codziennego użytku, jak też na materiałach promocyjnych i reklamowych oraz na nośnikach elektronicznych i w grafice komputerowej.

5. Projekt należy opracować w dwóch wersjach: kolorowej i czarno-białej.

6. Projekt powinien zawierać napis: Rumia.

7.Prace konkursowe należy składać w następujących formatach:
a) wydruk kolorowy w rozmiarach minimum 15 cm x 15 cm na białym papierze formatu A4,
b) wydruk czarno-biały w rozmiarach minimum 15cm x 15cm na białym papierze formatu A4,
c) w wersji elektronicznej, zapisana na nośniku elektronicznym.

8. Projekty nienagrodzone będzie można odebrać w siedzibie Organizatora konkursu do 14 dni od daty jego rozstrzygnięcia lub, w przypadku zorganizowania wystawy pokonkursowej, do 14 dni od terminu zamknięcia wystawy.

9. Prace konkursowe nie będą odsyłane uczestnikom.

IV. OCENA PRAC

1. Konkurs jest jednoetapowy.

2. Projekty będą oceniane pod względem: 
a) artystycznym - spełnienie warunku opisanego (pomysł, komunikatywność, wyrazistość i czytelność),
b)  graficznym - profesjonalizmu pracy zgodnym z zasadami sztuki, 
c) użytkowym – zapewnienie możliwości edycji w różnych zastosowaniach 
i sytuacjach ekspozycyjnych.
 • Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja konkursowa.

4. Komisja konkursowa dokona wyboru najlepszej pracy. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygania konkursu.

6. Organizator może unieważnić konkurs w każdym czasie bez podania przyczyny.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. Informację  zmianie terminów Organizator zamieści na swojej stronie internetowej www.um.rumia.pl. […]

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 30 marca 2015 r.

2. Informacja o zwycięskim projekcie znajdzie się na stronie www.um.rumia.pl oraz na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta Rumi.

3. O terminie i miejscu wręczenia nagrody laureat konkursu zostanie powiadomiony odrębnie.

VII. NAGRODA

1. Nagroda dla wybranego projektu wyniesie 3 500 PLN brutto.

2. Nagrodzona praca staje się własnością Organizatora w zamian za wypłaconą nagrodę pieniężną. 

3. Z autorem  zwycięskiego projektu Gmina Miejska Rumia podpisze umowę 
o eksploatacji logo, zawierającą postanowienie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do projektu graficznego w rozumieniu ustawy  z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach  pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.).

4. Autor przenosi na wyłączność bez dodatkowego wynagrodzenia na Organizatora:
 • majątkowe prawa autorskie, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w formacie określonym przez Organizatora, w zakresie poniższych pól eksploatacji:
 • trwałego lub czasowego zwielokrotnienia projektu logo jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym wprowadzania projektu graficznego logo do pamięci komputera – przez przekopiowanie jak 
i zainstalowanie w wersji do użytkowania, wprowadzania do Internetu oraz innych sieci komputerowych,
 • rozpowszechniania projektu graficznego logo, w szczególności poprzez udostępnianie w siecich komputerowych w sposób zapewniający dostęp do niego w miejscu i w czasie indywidualnie wybranym przez użytkownika,
 • korzystanie, publiczne rozpowszechnianie i publikowanie projektu graficznego logo,
 • utrwalanie,
 • trwałe zwielokrotnianie każdą znaną techniką i w jakiejkolwiek formie,
 • sporządzanie cyfrowego zapisu projektu graficznego logo,
 • wprowadzanie do obrotu oraz publiczne upowszechnianie w tym użycie: kopiowanie, wystawianie, wyświetlanie, a także do publicznego udostępniania materiałów z użyciem projektu graficznego logo w ten sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie wybranym w kraju i za granicą,
 • przystosowanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany,
 • wykorzystywanie projektu graficznego logo do celów promocyjnych 
i reklamy.
 • prawo do wyrażania zgody do wykonywania praw zależnych.

5. Przeniesienie praw autorskich następuje z chwilą ogłoszenia wyniku konkursu. Organizator nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których te wyniki zostały utrwalone.

6. W umowie znajdzie się oświadczenie laureata o gotowości do współpracy merytorycznej i realizacyjnej mającej na celu ostateczne opracowanie i wykonanie zwycięskiego projektu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.

8. Autor zgłoszonego do udziału w  konkursu, nagrodzonego w konkursie projektu graficznego logo Gminy Miejskiej Rumi wyraża zgodę i zobowiązuje się względem Organizatora do ograniczenia korzystania z przyznanych mu na mocy art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) autorskich praw osobistych do autorstwa dzieła, w szczególności poprzez wyłączenie prawa do nienaruszalności treści i formy dzieła. 

9. W przypadku osób niepełnoletnich w ich imieniu zgodę wyrażają rodzice bądź opiekunowie prawni.

10. W przypadku, gdy zwycięski projekt będzie projektem autorstwa więcej niż jednej osoby, nagroda przyznana zostanie łącznie wszystkim współautorom zwycięskiego projektu. […]Miasto Rumia

(marzec 2015)[ ! ] Komunikat z dnia 30 marca 2015: Gmina Miejska Rumia serdecznie dziękuje wszystkim, którzy nadesłali projekty w Konkursie na opracowanie projektu logo Gminy Miejskiej Rumi. W związku z bardzo dużą liczbą nadesłanych prac Komisja Konkursowa wciąż pracuje.


[ ! ] Komunikat z dnia 30 kwietnia 2015Ewa Gillner z Poznania została laureatką konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Miejskiej Rumia, ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Rumi w kwietniu br. Jej projekt zdobył największe uznanie Komisji Konkursowej.

Na konkurs, który był konkursem otwartym, wpłynęło kilkadziesiąt projektów, nadesłanych przez autorów z całej Polski. Wybór był trudny, ale w końcu udało się wyłonić zwycięską pracę.

— Rumia stawia na nowy wizerunek, związany m.in. z ekologią i innowacyjnymi technologiami. Dlatego spodobały nam się odwołania do naturalnych atutów naszego miasta: bliskości morza, lasów czy naszej Zagórskiej Strugi — mówi Stanisław Pogorzelski, Zastępca Burmistrza Rumi. — Pamiętamy również o naszej kaszubskiej tożsamości i cieszymy się, że tradycyjne, kaszubskie kolory znalazły się w logo.

Nowe logo będzie częścią oficjalnej identyfikacji graficznej miasta i będzie przeznaczone do celów promocyjnych i reklamowych. W oficjalnej urzędowej korespondencji i pismach stosowany będzie herb Rumi.
Konkurs na logo Polityki morskiej RP


marzec 2015

konkurs na logo, logo Polityki Morskiej RP, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, projekt logo, darmowy konkurs, Departametn Transportu Morskiego, prawo autorskie, nieodpłatne świadczenie, uzyskana korzyść, podatek dochodowy, wyłudzenie wlasności intelektualnej

§1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu na logo, zwanego dalej konkursem, jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, zwane dalej Organizatorem.
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

§2 Cel i przedmiot konkursu
 1. Celem konkursu jest zaprojektowanie logo, które będzie służyło promocji i identyfikacji polskiego sektora gospodarki morskiej. Logo będzie wykorzystywane podczas działań informacyjno-promocyjnych realizowanych, zarówno w kraju, jak i zagranicą.
 2. Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie logo w formie znaku graficznego z wykorzystaniem hasła „Polityka morska RP” oraz opracowanie księgi wizualizacji znaku.
 3. Księga wizualizacji znaku powinna zawierać:
  1. opis znaczenia logo;
  2. opis budowy i proporcji logo;
  3. kolorystykę;
  4. pole ochronne wokół logo;
  5. warianty logo (pion, poziom);
  6. wersję kolorową, monochromatyczną i czarnobiałą;
  7. przykład prawidłowej i nieprawidłowej formy logo;
  8. wizualizację logo zamieszczonego na: papierze firmowym, wizytówce, prezentacji, stronie WWW, banerze, plakacie, ulotce, teczce, torbie papierowej, wybranym materiale promocyjnym (gadżecie).
 4. Pracę konkursową należy wykonać w dwóch wersjach, w tym:
  1. logo w formie znaku graficznego w wersji:
   1. papierowej, projekt wykonany w wersji kolorowej (dopuszczalne maksymalnie 4 kolory) i czarno-białej w wielkości 150 x 150 mm;
   2. elektronicznej, zapisanej na płycie CD w formacie wektorowym i niezależnie od tego w JPG (bez blokad). Wszystkie pliki powinny być zapisane w rozdzielczości minimum 300 dpi i powinny dopuszczać możliwość zmiany skali bez straty jakości i proporcji.
  2. księgę wizualizacji znaku w wersji:
   1. papierowej, w postaci kolorowego wydruku na papierze formatu A4,
   2. elektronicznej, zapisanej na płycie CD w formacie PDF.
 5. Praca konkursowa, zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej, powinna być oznaczona imieniem i nazwiskiem autora.

[…]

§4 Termin i warunki dostarczenia prac
 1. Prace należy przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć osobiście, w terminie do 30 kwietnia 2015 r. na adres Organizatora: Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa z dopiskiem „Logo - Polityka morska”
 2. Prace przesłane po terminie, o którym mowa w ust. 1, nie będą podlegały ocenie.
 3. Koszty dostarczenia prac konkursowych ponoszą uczestnicy konkursu.
 4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie prace konkursowe.
 5. Do konkursu zgłaszane mogą być jedynie prace, które nie były zgłaszane do innych konkursów.

§5 Zasady przyznawania nagrody
 1. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją. Komisję powołuje Organizator. W skład Komisji będzie wchodzić 5 osób, w tym Przewodniczący. Kworum wymagane do oceny zgłoszonych prac to 3 osoby.
 2. Prace konkursowe będą oceniane pod względem: artystycznym, innowacyjności, funkcjonalności oraz identyfikacji z sektorem gospodarki morskiej.
 3. Z pracy Komisji zostanie sporządzony protokół.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 15 maja 2015 r.
 5. W przypadku rozstrzygnięcia konkursu Komisja przyzna jedną nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł brutto (słownie złotych: pięć tysięcy). Nagroda obejmuje wartość autorskich praw majątkowych.
 6. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy konkursu po zawarciu umowy, o której mowa w § 6 ust. 1.
 7. Wysokość nagrody zostanie pomniejszona o należne podatki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 8. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.mir.gov.pl. O terminie i sposobie wręczenia nagrody zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony odrębnie, telefonicznie lub mailowo.

[…]Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju RP

(marzec 2015)
[ ! ] Z informacji MIR z dnia 1.04.2015 r.: 1 kwietnia 2015 r. zmienił się regulamin konkursu na logo polityki morskiej mającej promować polski sektor gospodarki morskiej. Regulamin został uzupełniony o pkt 3 w § 2 służący doprecyzowaniu zasad przekazywania pracy konkursowej. Pozostałe warunki regulaminu nie uległy zmianie.

 • §2 3. Księga wizualizacja znaku powinna być dostarczona wyłącznie przez zwycięzcę po rozstrzygnięciu konkursu.


[ ! ] Z informacji MIR z dnia 20.05.2015 r.: Wyniki konkursu na logo Polityki morskiej RP. Informujemy, że konkurs na logo Polityki morskiej RP został rozstrzygnięty. Zwycięski projekt przesłał Łukasz Kapuściński ze Skierniewic. Wybierając nagrodzony projekt komisja brała pod uwagę czytelność i spójność znaku oraz przekaz logo nawiązujący do sektora gospodarki morskiej. Doceniony został wysoki poziom graficzny oraz profesjonalne przygotowanie nadesłanych prac.