Aleksander Bąk salon odrzuconych konkurs na projekt logo plakat okładka grafika użytkowaOd 2013 roku, z uwagi na istotne interesy twórcze, komercyjni organizatorzy otwartych konkursów oraz przetargów, wymagających darmowego wykonania opracowania projektowego, otrzymują „autorski projekt zastępczy” oraz pismo wyjaśniające odmowę uczestnictwa. Dlaczego? O tym szerzej w zakładce: manifest >>Salon odrzuconych to pozostawienie śladu po decyzjach w branży projektowej, które niejednokrotnie znikają w „galopie” wydarzeń i w nie do końca przejrzystej rzeczywistości konkursowo-przetargowej.

Przegląd nie jest oceną projektów, a raczej próbą wskazania na mankamenty, którymi obarczone są założenia i decyzje organizatorów konkursów i przetargów oraz efekty pracy decydentów i jurorów. To raczej przestrzeń szansy dla decydentów na przyjrzenie się decyzjom dokonanym i przemyślenia tych przyszłych.

Uczestnictwo w konkursach można niekiedy traktować jako próbę zaoferowania dobrego projektu instytucjom, organizacjom, które z różnych powodów wybrały taką drogę pozyskania opracowania projektowego. Warunkiem przystąpienia winna być jednak wyrażona przez organizatora otwartość na podjęcie pokonkursowej współpracy z laureatem, przy wdrożeniu nagrodzonego projektu.

Niestety otwarte konkursy na opracowania, będące własnością intelektualną — logotypy, hasła, medale, formy przemysłowe, etc. — stały się tanią formą pozyskiwania komercyjnych realizacji poprzez darmowy ich przegląd dla różnego rodzaju podmiotów. Także tych, które stać jest, z racji posiadania odpowiedniego kapitału, na zwrócenie się ze zleceniem do odpowiednich specjalistów.


Prezentacja w Salonie odrzuconych przestawia projekty autorskie (z lewej) w konkurencji do projektów wybranych przez jurorów / organizatorów / zleceniodawców (z prawej).
   X     Biały krzyżyk oznacza brak zaproszenia do uczestnictwa lub nieprzyjęcie zgłoszenia. 
   X     Czarny krzyżyk oznacza nieprzystąpienie do konkursu/przetargu lub brak jego rozstrzygnięcia.


• • • 2014 • • •
Konkurs na koncepcję plastyczną Systemu Identyfikacji Wizualnej Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy — Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego

Logo, konkurs, Biblioteka Publiczna, Warszawa, Koszykowa, system identyfikacji wizualnej, konkurs na logo, tylko dla osób z poczuciem humoru, żart, darmowe projektowanie, wartość intelektualna, prawa autorskie, nieodpłatne świadczenie, przychód, podatek dochodowy

§1. Przedmiot Konkursu

 1. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy-Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego (dalej Biblioteka), ogłasza jednoetapowy Konkurs na opracowanie koncepcji plastycznej Systemu Identyfikacji Wizualnej (dalej koncepcja SIW) Biblioteki.
 2. Do realizacji Konkursu ma zastosowanie przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.). Postępowanie prowadzone jest na podstawie “Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej progu stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych”, wprowadzonego przez Dyrektora Biblioteki Zarządzeniem nr 22/2013 z dnia 27.08.2013 r.
 3. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka.
 4. Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji SIW, na wysokim poziomie artystycznym i merytorycznym, spełniającej wymagania określone w Regulaminie
 5. Konkursu, stanowiącej podstawę do opracowania pełnego projektu SIW dla Biblioteki.
 6. Zadaniem Konkursu jest wyłonienie autora (zespołu autorskiego), który przedstawi najlepszą koncepcję SIW, umożliwiającą przedstawienie Biblioteki jako nowoczesnej instytucji kultury, reagującej na nowe wyzwania zmieniającego się otoczenia, ale też czerpiącej ze swojej ponad stuletniej tradycji.
 7. Uczestnicy Konkursu mają przedstawić koncepcję SIW zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie Konkursu.
 8. Autor zwycięskiej Pracy konkursowej zostanie zaproszony do negocjacji warunków umowy na wykonanie pełnego projektu SIW i podpisania tej umowy.

§2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej profesjonalnie zajmujących się projektowaniem plastycznym i/lub graficznym.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Biblioteki oraz członkowie Sądu Konkursowego, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
 3. Prace konkursowe mogą być zgłaszane przez indywidualnych uczestników oraz przez zespoły projektowe.
 4. Jeden uczestnik może złożyć maksymalnie 2 Prace konkursowe. Dopuszcza się projekty zespołowe. […]

§5. Ocena Prac konkursowych

 1. 1. Prace konkursowe będą oceniane przez Sąd Konkursowy przy zastosowaniu następujących kryteriów:
  1. zgodność projektu z celem konkursu;
  2. innowacyjność i pomysłowość;
  3. oryginalnośćrozwiązań;
  4. waloryestetyczne;
  5. możliwość szerokiego spektrum zastosowania.
 2. Każdy członek Sądu Konkursowego może przyznać maksymalnie 20 pkt w każdym kryterium z wymienionych w ust. 1. Najwyższa punktacja przyznana jednej Pracy konkursowej przez jednego oceniającego to 100 pkt ( 5x20 pkt).
 3. ąd Konkursowy oceniać będzie wyłącznie Prace konkursowe sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie Konkursu.
 4. W przypadku gdy taką samą liczbę punktów zdobyła więcej niż jedna Praca konkursowa, decyzję o wyborze podejmuje Przewodniczący Sądu Konkursowego.
 5. W Konkursie przewidziane są nagrody pieniężne dla trzech, najwyżej ocenionych Prac konkursowych.
 6. Po zakończeniu oceny Prac konkursowych, wszystkie godła zostaną rozkodowane i zostanie ujawniona zwycięska koncepcja SIW. Autor (zespół autorski) każdej z nagrodzonych Prac konkursowych zostanie poinformowany o wyniku pisemnie i/lub drogą elektroniczną.
 7. Po rozstrzygnięciu Konkursu zostanie sporządzony protokół, podpisany przez wszystkich członków Sądu Konkursowego.
 8. Organizator zastrzega, że ocena Sądu Konkursowego może skutkować werdyktem, w wyniku którego nie zostanie wyłoniona zwycięska Praca, co jest równoznaczne z nie przyznaniem I nagrody, o której mowa w §6. W takim przypadku Sąd Konkursowy może podjąć decyzję o innym podziale kwoty przeznaczonej na nagrody.
 9. Werdykt Sądu Konkursowego, dotyczący wyboru lub braku wyboru zwycięskiej pracy, jest niepodważalny, ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
 10. Skład Sądu Konkursowego:

Przewodnicząca Sądu Konkursowego:

 • dr Agnieszka Strojek - pełnomocnik Dyrektora ds. bibliotecznych w Bibliotece

Członkowie Sądu Konkursowego:

 • Agata Ilczuk - architekt wnętrz, członek Zespołu Doradczego Dyrektora Biblioteki ds. budownictwa bibliotecznego
 • Marcin Władyka - grafik, wykładowca ASP
 • Jerzy Kniaginin – architekt, członek Zespołu Doradczego Dyrektora Biblioteki ds. projektowych
 • Ewa Kobierska-Maciuszko - specjalistka w zakresie technologii bibliotecznej, członek Zespołu Doradczego Dyrektora Biblioteki
 • Edyta Lubańska - historyk sztuki, kierownik Działu Administracyjnego Biblioteki

Sekretarz Sądu Konkursowego:

 • Anna Górska - Dział Realizacji Nowych Projektów Biblioteki (bez prawa głosu)

§6. Nagrody

 1. 1. Autorom trzech najwyżej ocenionych Prac konkursowych zostaną przyznane nagrody pieniężne w wysokości:
  1. za zajęcie I miejsca 6 000 zł
  2. za zajęcie II miejsca 3 000 zł
  3. za zajęcie III miejsca 1 000 zł
 2. Nagroda pieniężna za zajęcie I miejsca zostanie wypłacona po zawarciu umowy na przeniesienie praw autorskich na Bibliotekę, zgodnie z postanowieniami §7 Regulaminu Konkursu.
 3. Nagroda pieniężna uwzględnia wynagrodzenie za przeniesienie na Bibliotekę praw autorskich majątkowych oraz zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do utworu.
 4. W przypadku, gdy nagrodzony projekt był realizowany zespołowo nagroda nie będzie zwielokrotniona. W takim przypadku nagroda zostanie podzielona w sposób uzgodniony z członkami zespołu autorów.
 5. Biblioteka zobowiązuje się do wypłacenia nagród pieniężnych w terminie 21 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, z zastrzeżeniem ust. 1. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Biblioteki należną kwotą.
 6. Zwycięzca Konkursu w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy o przeniesieniu praw autorskich, zostanie zaproszony do negocjacji dotyczących warunków umowy na wykonanie pełnego projektu SIW dla Biblioteki.
 7. W przypadku nie przyznania nagrody lub odmowy przyjęcia nagrody za zdobycie I miejsca albo nie osiągnięcia porozumienia w negocjacjach dotyczących zawarcia umowy ze zwycięzcą Konkursu, Biblioteka zastrzega sobie prawo do zaproszenia do negocjacji autora, którego praca zajęła II miejsce.

§7. Postanowienia dotyczące przejścia autorskich praw majątkowych

 1. Autor Pracy konkursowej, z którym zawarta zostanie umowa na wykonanie pełnego projektu SIW przeniesie na Bibliotekę, na podstawie odrębnej umowy, autorskie prawa majątkowe do koncepcji plastycznej Systemu Identyfikacji Wizualnej, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich znanych w tym momencie pól eksploatacji, a w szczególności w zakresie pól eksploatacji wymienionych poniżej:
  1. utrwalanie i trwałe lub czasowe, w całości lub w części zwielokrotnianie w dowolnej liczbie egzemplarzy i kopii dokumentacji, dowolną techniką, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, bądź analogową lub cyfrową przy zastosowaniu metody zapisu magnetycznego lub optycznego lub w jakiejkolwiek innej formie zwielokrotniania wszelkimi znanymi technikami, w tym technikami cyfrowymi, elektronicznymi, poligraficznymi i video,
  2. przeglądanie, dowolne modyfikowanie i wykorzystywanie koncepcji plastycznej przez Bibliotekę na jej potrzeby, w tym w szczególności:
   • a) wprowadzanie do obrotu elektronicznego, w tym poprzez sieć Internet,
   • b) umieszczanie w zasobach komputerów,
   • c) przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany koncepcji,
   • d) przesyłanie przy wykorzystywaniu środków przekazu obrazu lub dźwięku,
   • e) utrwalanie na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy nośnikach,
   • f) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,
   • g) prezentowanie, wyświetlanie, ukazywanie oraz wprowadzanie do pamięci komputera przez Bibliotekę,
   • h) tworzenie utworów zależnych i pochodnych.
   • i) publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania, udostępniania w miejscu i czasie wybranym przez Bibliotekę,
   • j) wykorzystywania koncepcji plastycznej lub jej opracowań w celach informacyjnych, promocji i reklamy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, a także na wykonywanie zależnych praw autorskich bez ograniczeń.
 2. Autor Pracy konkursowej przenosi na Bibliotekę uprawnienie do wykonywania praw zależnych do utworów, o których mowa w ust. 1.Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy-Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

(grudzień 2014)[ ! ] Z ogłoszenia wyników Konkursu z dn. 19.12.2014 r.: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego ogłasza wyniki konkursu na nowe logo i system identyfikacji wizualnej. W ramach konkursu złożono 59 prac. Sąd konkursowy postanowił nagrodzić:

I miejsce - Studio Graficzne Podpunkt, Magdalena Dobruk i Emilia Bojańczyk Sj. (Warszawa)

II miejsce - Studio Graficzne Podpunkt, Magdalena Dobruk i Emilia Bojańczyk Sj. (Warszawa)

III miejsce – Rafał Pawłowski (Warszawa)


Autorom nagrodzonych prac serdecznie gratulujemy! Jednocześnie wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za trud włożony w przygotowanie prac konkursowych. konkurs na logo, rozstrzygnięcie, wynik, Biblioteka Publiczna Warszawa, Koszykowa, projekt nagrodzony, Podpunkt, Magdalena Dobruk, Emilia Bojańczyk, Rafał Pawłowski
[ ! ] Z opisu przedmiotu konkursu: 1 założenia logo/Informacje ogólne / Budowa logo: 

Logo Biblioteki powinno się składać z:

 1. elementu graficznego – zawierającego motyw „Syrenki Warszawskiej”,
 2. elementu typograficznego - pełna nazwa Biblioteki- w wersji kolorowej i monochromatycznej, w języku polskim ”Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego” i angielskim ”Warsaw Public Library - Central Library of Mazovia Province”
 3. w wersji kolorowej i monochromatycznej z samego elementu graficznego i w wersji elementu graficznego z pełną nazwą

Na tym etapie nie jest wymagane przedstawienie księgi znaku.[ ! ] Z opisu prezentacji konkursowej 080365AB: Logo biblioteki z motywem syrenki warszawskiej. Uwaga! Prezentacja tylko dla osób z poczuciem humoru!


Dlaczego dla tylko dla osób z poczuciem humoru? 


Wykonanie projektu wizerunkowego znaku graficznego jest realizacją profesjonalną, a zatem czynnością odpłatnąFormuła konkursowa, wymagająca wykonania takiej pracy bez zapewnionego stosowną umową wynagrodzenia, może być traktowana przez profesjonalistów jedynie w kategoriach specyficznego poczucia humoru. (Wiecej o prezentacji konkursowej: b!og)
Konkurs na znak graficzny Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego
konkurs na logo, Polska Liga Futbolu Amerykańskiego, logo PLFA, darmowy konkurs, świadczenie nieodpłatne, prawa autorskie, wyłudzenie, wartość intelektualna, projekt graficzny, logotyp, STGU, Dawid Korzekwa

Organizator i postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu na znak graficzny PLFA (Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego) oraz znaków graficznych klas rozgrywkowych (Topliga, PLFA I) jest Stowarzyszenie Polski Związek Futbolu Amerykańskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Pęcickiej 38, 01‐688 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział, Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000221823, NIP 118‐176‐91‐00. […]

Przedmiot miejsce i czas konkursu
1. Celem konkursu na znaki graficzne Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego i poszczególnych klas rozgrywkowych jest zaprojektowanie nowych oryginalnych znaków graficznych (logotypów), które będą przede wszystkim nawiązywać do charakteru dyscypliny sportowej (futbol amerykański) oraz zbioru spójnych, nowoczesnych standardów promujących, identyfikujących i wzmacniających markę.
2. Znak graficzny powinien obejmować swoim charakterem specyfikę dyscypliny sportowej (futbol amerykański) oraz zwracać uwagę na jej dynamikę.
3. Termin nadsyłania prac na Konkurs: od 1 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
4. Nagrodzony projekt zostanie wdrożony do realizacji, na wszystkich materiałach promocyjnych Stowarzyszenia Polski Związek Futbolu Amerykańskiego.
5. Konkurs ma charakter jednoetapowy.

Uczestnicy Konkursu
1. Konkurs skierowany jest do profesjonalistów – projektantów, firm projektowych oraz studentów kierunków projektowych w Polsce i za granicą.
2. Prace można zgłaszać indywidualnie lub zespołowo.
3. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby współpracujące (na stałe lub okresowo) ze PZFA lub PLFA, członkowie Jury Konkursowego, a także członkowie ich najbliższych rodzin, przez które rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

Terminy, ogłoszenie wyników
1. Ogłoszenie Konkursu: 1 grudnia 2014 r.
2. Nadsyłanie prac: 31 grudnia 2014 r.
3. Ogłoszenie wyników: 15 stycznia 2015 r.
4. Ogłoszenia wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej Organizatora (plfa.pl) i w mediach społecznościowych, w tym w kanale Facebook Futbol Amerykański (fb.com/futbolamerykanski). […]

Format i adres przesyłania prac Konkursowych
1. Prace konkursowe należy przesyłać do drogą mailową, na adres: konkurs@plfa.pl do dnia 31 grudnia 2014 r. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
2. Zgłoszony plik powinien być zatytułowany nazwiskiem autora, w treści maila powinno się znajdować imię i nazwisko autora/dane podmiotu zgłaszającego projekt, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, strona www (opcjonalnie, jeśli jest).

Ocena prac
1. Prace oceniane będą przez Jury Konkursu, zgodnie z następującymi kryteriami: pomysł, oryginalność, zgodność z Regulaminem Konkursu.
2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 15 stycznia na stronie internetowej Organizatora – www.plfa.pl
3. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o jego rozstrzygnięciu również indywidualnie, przy czym w ten sposób zostanie również ustalony sposób przekazania odpowiednio nagrody.

Jury Konkursu
1. W skład Jury wchodzą następujące osoby:
a) Dawid Korzekwa ‐ prezes Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej.
b) Jędrzej Stęszewski ‐ prezes Stowarzyszenia Polski Związek Futbolu Amerykańskiego.
c) Tomasz Lerczak ‐ grafik Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego
d) Paweł Chwedczuk ‐ grafik Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego
2. Decyzje jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

Nagrody
1. Jury Konkursu przyzna autorowi najlepszej pracy nagrodę w wysokości 4 500 PLN netto (cztery tysiące pięćset złotych netto).
2. Jeżeli decyzją Jury Konkursu wybrane zostaną dwie lub więcej prace (jako najlepsze prace w konkursie) nagroda podlega podziałowi wedle liczby zwycięskich prac.
3. Jury Konkursu zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody dla najlepszej pracy w przypadku gdy zgłoszone na konkurs prace nie spełnią jego oczekiwań.
4. W przypadku gdy autorem nagrodzonej pracy jest zespół autorów, nagroda nie ulega zwielokrotnieniu.
5. Kwoty nagród podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. […]


PLFA
(grudzień 2014)[ ! ] Z informacji Biura Prasowego PLFA o rozstrzygnięciu konkursu a dn. 16.01.2015 r.: Na konkurs zgłoszono ponad 160 prac z czego część musieliśmy odrzucić ze względu na to że nie spełniały wymogów naszego konkursu. Odrzuciliśmy także te logotypy w których znajdowały się zwielokrotnione symbole państwowe. Te symbole bardziej wpisują się w identyfikację związku sportowego lub reprezentacji, a nie rozgrywek ligowych. Naszym celem było wybranie takiego znaku graficznego który zawierałby w sobie symbolikę jednoznacznie kojarzącą się z futbolem amerykańskim, a jednocześnie byłby łatwo modyfikowalny do zastosowań przy poszczególnych klasach rozgrywkowych oraz innych projektach PLFA.


Nasze wymagania i oczekiwania spełnił znak graficzny stworzony przez Pana Dominika Pacholczyka (www.dominikpacholczyk.com) - serdecznie gratulujemy!


Prezentacja znaku nastąpi na przełomie lutego i marca br. Wtedy też zostanie zaprezentowana kompletna, nowa identyfikacja wizualna Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego.
Konkurs na logo (opracowanie identyfikacji wizualnej) Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
konkurs na logo, logo polskiej prezydencji Rady Państw Morza Bałtyckiego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, MSZ, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, STGU, projekt graficzny, tożsamość wizualna, Aleksander Bąk
§ 1 ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem Konkursu jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu ul. Borowska 213, Wrocław, www.usk.wroc.pl

§ 2 TERMINY

Ogłoszenie Konkursu następuje 4 listopada 2014 r. Termin złożenia prac konkursowych mija 24 listopada (w godzinach pracy kancelarii organizatora bądź decyduje data stempla pocztowego). Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się 4 grudnia 2014 r. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia posiedzenia Komisji. 

§ 3 CEL KONKURSU

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu graficznego logo, na podstawie którego zostanie zbudowany System Identyfikacji Wizualnej USK. 

§ 4 WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs ma charakter otwarty. Konkurs jest skierowany do osób fizycznych i prawnych w szczególności do podmiotów, które posiadają doświadczenie w opracowaniu logo i hasła oraz Systemu Identyfikacji Wizualnej.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
3. Uczestnik Konkursu może przesłać max. trzy projekty. Każdy projekt musi spełniać wymagania określone w § 5 Regulaminu. 
4. Przystąpienie do konkursu oznacza przesłanie bądź dostarczenie:
a) Projektu logo zgodnie z wytycznymi opisanymi w § 5.
b) Wypełnionej karty zgłoszenia
5. Projekt z logo wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać lub dostarczyć na adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Borowska 213 Wrocław , Dział Promocji z napisem: "Konkurs na Logo Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego" w terminie do 24 listopada 2014 r. (w godzinach pracy kancelarii organizatora bądź decyduje data stempla pocztowego). Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie projektu powstałe w czasie przesyłki. 
6. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.) dla potrzeb konkursu. 
7. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz przygotowaniem projektu logo ponosi uczestnik konkursu. 
8.Podpisana karta zgłoszenia jest potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem konkursu, stanowiąc jednocześnie akceptację zapisów Regulaminu. 
9. Regulamin i karty zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej USK lub otrzymać drogą mailową po przesłanym zapytaniu na adres: pro@usk.wroc.pl

§ 5 WYMAGANIA PROJEKTU

1. Projekt logo musi być zaprezentowany na formacie A4 w zamkniętej kopercie.
2. Wydruki i prace na formacie A4, powinny zawierać: 
a) logo mieszczące się w polu 15 x 15 cm oraz w najmniejszym możliwym, czytelnym pomniejszeniu
b) zastosowanie projektu na ulotce w  formacie DL, wizytówce i papierze firmowym
c) Projekty należy zapisać w formacie pdf na płycie CD.
3. Projekt musi być zapisany w formacie wektorowym. 
4. Projekt musi być łatwo rozpoznawalny, oryginalny i łatwy do zapamiętania.

§ 6 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Nad przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa. 
2. Kryteria oceny prac:
a) Zgodność z regulaminem
b) Oryginalność, estetyka
c) Czytelność przekazu
3. Wyłonione drogą niniejszego konkursu logo staje się własnością organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych. Zwycięzca konkursu przenosi nieodpłatnie na organizatora autorskie prawa majątkowe związane z przedłożoną pracą konkursową w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej. Decyzja komisji konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
4. Komisja zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu. 
5. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na w/w logo zostanie umieszczona na stronie www Szpitala do dnia 11 grudnia 2014 r.
6. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o wygranej oraz o terminie i formie wręczenia nagrody telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. 

§ 7 PRAWO WŁASNOŚCI I PRAWO WYKORZYSTANIA LOGO

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż jest autorem nadesłanego przez siebie projektu znaku graficznego oraz, że złożony przez niego projekt nie narusza praw osób trzecich. Uczestnik oświadcza jednocześnie, że przysługują mu wyłączne, nie obciążone na rzecz osób trzecich autorskie prawa majątkowe do projektu logo, w szczególności do rozporządzania tymi prawami w zakresie określonym niniejszym Regulaminem, a także że zrzeka się roszczenia o podwyższenie nagrody, na podstawie przepisów prawa. 
2. Zwycięzca przed otrzymaniem Nagrody zobowiązuje się przekazać Organizatorowi, nie później niż w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu: projekt logo w formatach tiff, eps, pdf, cdr, ai; oraz logo z opisem kolorystyki w CMYK, PANTONE, RGB.

§ 8 NAGRODA

1. Nagroda wynosi 1.000 zł (tysiąc złotych) netto + jednorazowy pakiet szczegółowych badań profilaktycznych dla 1 osoby wykonany w USK. Wynagrodzenie zostanie przekazane Zwycięzcy Konkursu nie później niż w terminie 14 dni od daty podpisania umowy przeniesienia praw autorskich zgodnie z  § 6 ust.3.


Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
(listopad 2014)


[ ! ] 23.12.2014 r.: Brak publicznego ogłoszenia informacji o wynikach konkursu na stronie internetowej szpitala w regulaminowym terminie.

[ ! ] 05.01.2015 r.: Brak publicznego ogłoszenia informacji o wynikach konkursu na stronie internetowej szpitala w regulaminowym terminie.Zapytanie ofertowe na projekt logo Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn - Mazury oraz księgę identyfikacji wizualnej
konkurs na logo, logo lotnisko Szymany, Regionalny Port Lotniczy Olsztyn - Mazury, zapytanie ofertowe, przetarg, darmowy przegląd, darmowy konkurs, świadczenie nieodpłatne, wyłudzanie wartości intelektualnej, prawa autorskie

ZAPYTANIE OFERTOWE (niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy pzp)

Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty w terminie do dnia 31.10.2014 do godz. 15.00 na wykonanie projektu logo oraz księgi identyfikacji wizualnej dla Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn - Mazury. 

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektu logo Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury (w plikach grafiki bitowej oraz grafiki wektorowej) oraz księgi identyfikacji wizualnej wraz z przekazaniem praw autorskich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 i 2 (Brief do logo, Brief do księgi).

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 
 • Zadanie I - Logo - 30 dni od dnia zawarcia umowy z uwzględnieniem terminów szczegółowych tj. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy trzy propozycje - projekty logo Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury. Zamawiający wybierze jeden projekt, nad którym Wykonawca będzie pracował do osiągnięcia porozumienia z Zamawiającym.
 • Zadanie II - Księga identyfikacji wizualnej – 45 dni od dnia zaakceptowania projektu logo.

3. Oferta:
3.1. Ofertę należy złożyć w formie PISEMNEJ na adres: 
Warmia i Mazury Sp. z o.o., 12-100 Szczytno, Szymany 150, w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „LOGO”.
3.2. Termin składania ofert: 31.10.2014 r
3.3. Kryteria oceny ofert:
 • Cena – 20 %
 • Ocena nadesłanych logotypów – 80%.[…]

Ocenie będą podlegały nadesłane proofy / wydruki logo Wykonawcy. Zamawiający powoła komisję składającą się z czterech osób do oceny nadesłanych prac. […]

3.4. Oferta powinna zawierać:
 • Formularz ofertowy – załącznik nr 3
 • Oświadczenie Wykonawcy lub projektanta – załącznik nr 4
4 (CZTERY) PRACE - Proofy/wydruki dowolnie wybranych 4 czterech projektów logo Wykonawcy. Wybrane do oceny logo to projekty już funkcjonujące na rynku lub będące w portfolio Wykonawcy. Zamawiający  nie wymaga od Wykonawcy żadnych próbnych projektów konkursowych logo portu lotniczego! Jeden proof/wydruk powinien mieć format A4 i zawierać jedno logo w pełnych barwach o wymiarach nie mniejszych niż 5 cm (w wysokości). Wykonawca przesyła łącznie cztery wydruki (cztery projekty) w formacie A4, które będą podlegały ocenie komisji. W przypadku nadesłania większej ilości prac Zamawiający oceni tylko cztery dowolnie wybrane przez siebie projekty spośród nadesłanych przez Wykonawcę. 


Warmia i Mazury Sp. z o.o.
(padziernik 2014)


[ ! ] Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 19.11.2014 r.: […] Studio Gravite Mateusz Obarek, ul. Witosa 1 I/38, 10-900 Olsztyn.Konkurs na logo polskiej prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego
konkurs na logo, logo polskiej prezydencji Rady Państw Morza Bałtyckiego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, MSZ, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, STGU, projekt graficzny, tożsamość wizualna, Aleksander Bąk
I Organizator:
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej 

Partner:
 • Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej

Formuła konkursu:
 • I etap – zbieranie portfolio. Przedstawienie przez projektantów/firmy projektowe portfolio, które zawiera minimum 5 projektów logotypów dla instytucji państwowych, kulturalnych lub o zbliżonej tematyce.
 • II etap – wybranie przez Jury konkursu 3 projektantów/firm projektowych, które otrzymają zaproszenie do odpłatnego przygotowania propozycji min. 3 logotypów. Prezentacja każdego projektu powinna obejmować prezentację znaku w wersji polskiej oraz angielskiej i zawierać frazy, które zostaną przesłane wybranym uczestnikom. Wybór zwycięzcy i przygotowanie przez niego księgi znaku.
Terminy:
 • Data przesłania portfolio: 14 października 2014
 • Ogłoszenie listy 3 wybranych projektantów/firm projektowych do II etapu: 20 października 2014
 • Data przesłania propozycji logo przez wybranych projektantów w II etapie: 10 listopada 2014
 • Ogłoszenie zwycięzcy: 14 listopada 2014
 • Wdrożenie projektu, przygotowanie księgi znaku: 24 listopada 2014
Nagrody:
 • Wynagrodzenie za przygotowanie wstępnej koncepcji w drugim etapie - 1000 zł brutto
 • Wynagrodzenie dla zwycięzcy za ostateczne przygotowanie logotypu - 4 000 zł brutto.
 • Honorarium za przekazanie praw autorskich zwycięskiego logo – 2000 zł brutto.
 • Honorarium za przygotowanie księgi znaku zwycięskiego logo – 4000 zł brutto.
 • Wynagrodzenie zostanie wypłacone po sporządzeniu umowy z projektantem/firmą projektową.
Jury:
 • Henryka Mościcka-Dendys – Podsekretarz Stanu w MSZ
 • Artur Orzechowski – Dyrektor Departamentu Polityki Europejskiej, MSZ
 • Tomasz Szeratics – Dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, MSZ
 • Prof. Lech Majewski – projektant graficzny, członek honorowy STGU, wykładowca ASP w Warszawie
 • Dr Dawid Korzekwa – projektant graficzny, prezes STGU, wykładowca ASP w Katowicach
 • Emilia Bojańczyk – projektantka, członkini STGU, właścicielka Podpunkt studio


Ministerstwo Spraw Zagranicznych
STGU
(październik 2014)


[ ! ] Z informacji STGU z dn. 15.10.2014 r.: Dziękujemy za wszystkie nadesłane na konkurs portfolio, ze względu na znaczną ilość materiału do oceny, wyniki I etapu konkursu zostaną podane do dnia 21 października 2014.


[ ! ] 22.10.2014 r.: Brak informacji o wynikach I etapu konkursu.


[ ! ] Z informacji STGU z dn. 23.10.2014 r.: Decyzją jury, do kolejnego etapu konkursu zakwalifikowali się:
 • hopa studio, 
 • Studio Temperówka, 
 • Jakub Jezierski.

[ ! ] Z informacji STGU z dn. 21.11.2014 r.: Konkurs zwyciężyło Hopastudio. Oficjalna prezentacja znaku odbędzie się podczas konferencji prasowej wiosną, 2015.Konkurs na projekty graficzne stron internetowych Resortu Obrony Narodowej
konkurs na logo, nowe logo urzędu, konkurs na projekt graficzny, strony internetowe, Ministerstwo Obrony Narodowej, tożsamość wizualna, Departament Prasowo-Informacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej, www.zoom.mon,gov.pl, MON
I. Organizator
 1. Organizatorem konkursu jest Departament Prasowo-Informacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.
 2. Siedziba organizatora konkursu: Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Prasowo-Informacyjny Al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa
II. Cele konkursu
 1. Celem konkursu jest stworzenie łatwego dostępu do informacji o sprawach wojska i obronności poprzez wyłonienie najlepszych – jednolitych wizerunkowo projektów graficznych wraz ze schematami funkcjonalnymi: 
  • MULTISERWISU stron internetowych jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych RP oraz 7 tablic informacyjnych,
  • strony internetowej www.pamiecipoleglych.mon.gov.pl,
  • strony internetowej www.zoom.mon.gov.pl.
 2. Uzyskanie najlepszych projektów graficznych stron zmierza do wykreowania spójnego i czytelnego wizerunku resortu obrony narodowej, który przyczyni się do rozwoju identyfikacji wizualnej, a także umożliwi dostosowanie stron internetowych resortu do zasad użyteczności i dostępności – w oparciu o rekomendację W3C zawartą w „liście kontrolnej WCAG”.
III. Forma konkursu i warunki uczestnictwa w konkursie
 1. Konkurs jest skierowany do osób fizycznych, spółek osób fizycznych i osób prawnych zajmujących się projektowaniem stron internetowych. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Departamentu Prasowo - Informacyjnego MON oraz członkowie Komisji Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
 3. Konkurs ma charakter jednoetapowy, ogólnopolski.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie i dostarczenie na nośniku elektronicznym (płycie CD lub DVD), wszystkich projektów graficznych stron internetowych wraz ze schematami funkcjonalnymi, w odniesieniu do których szczegółowe wymagania zostały określone, w załącznikach do niniejszego regulaminu: 
  • Zał. nr 1a - MULTISERWIS stron internetowych jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych RP oraz 7 tablic informacyjnych, 
  • Zał. nr 1b - Strona internetowa www.pamiecipoległych.mon.gov.pl, 
  • Zał. nr 1c - Strona internetowa www.zoom.mon.gov.pl. zwanych dalej „kompletem projektów konkursowych”.
 5. Komplet projektów konkursowych wraz z zadeklarowaną ceną brutto należy umieścić w osobnej kopercie opatrzonej indywidualnym godłem/hasłem: 
  • a) podana cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją projektów i przekazaniem do nich praw autorskich, 
  • b) cena projektów brutto powinna być podana cyframi i słownie, 
  • c) do kompletu projektów konkursowych należy dołączyć kopertę, oznaczoną tym samym godłem/hasłem, które znajduje się na kopercie ze zgłaszanym do konkursu kompletem projektów konkursowych, z informacją na kartce dotyczącą podmiotu zgłaszającego: 
   • imię i nazwisko autora / (nazwa) podmiotu zgłaszającego projekt 
   • adres do korespondencji, telefon, email. 
  • Koperty powinny być zabezpieczone przed ich przypadkowym otwarciem.
 6. Dostarczenie organizatorowi konkursu dokumentów wymienionych w pkt. III (Forma konkursu i warunki uczestnictwa w konkursie) ppkt 5, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 7. Konkurs zostanie ogłoszony na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa (www.mon.gov.pl)
VI. Skład Komisji Konkursowej
1. Oceny zgłoszonych do konkursu kompletów projektów konkursowych dokona Komisja Konkursowa w następującym składzie:
 • kmdr Janusz Walczak – dyrektor Departamentu Prasowo-Informacyjnego
 • płk dr Dariusz Kryszk – główny specjalista Departamentu Prasowo-
 • Informacyjnego
 • płk Robert Kupracz – szef Oddziału Mediów Elektronicznych Departamentu
 • Prasowo-Informacyjnego
 • mjr Robert Siemaszko – specjalista w Oddziale Mediów Elektronicznych
 • Departamentu Prasowo-Informacyjnego
 • Dagmara Jarosławska – Zastępca Szefa Oddziału Komunikacji Społecznej
 • Departamentu Prasowo-Informacyjnego
 • Artur Wróbel – starszy specjalista Oddziału Komunikacji Społecznej
 • Departamentu Prasowo-Informacyjnego
 • ppłk Michał Malinowski – zastępca szefa Oddziału Informatycznych Systemów
 • Wsparcia Bieżącego w Inspektoracie Systemów Informacyjnych
 • Grzegorz Romański – specjalista Oddziału Promocji Obronności Departamentu
 • Wychowania i Promocji Obronności
 • Marcin Dmowski – kierownik Wydziału Składu Komputerowego i Grafiki
 • Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie
 • ppłk Artur Goławski – Oddział Komunikacji Społecznej Dowództwa Generalnego
 • RSZ
 • mjr Michał Romańczuk – Oddział Komunikacji Społecznej Dowództwa
 • Generalnego RSZ
 • płk Janusz Dębski – Oddział Materiałowo-Techniczny Departamentu
 • Administracyjnego
 • mjr Marek Pietrzak – zastępca szefa Wydziału Prasowego Dowództwa
 • Operacyjnego RSZ
 • ppłk Joanna Klejszmit-Bodziuch – rzecznik prasowy Dowództwa Garnizonu
 • Warszawa
 • ppłk Paweł Durka – rzecznik prasowy Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej
VII. Nagroda i ogłoszenie wyników konkursu
 1. W Konkursie przewidziana jest jedna nagroda za zwycięski komplet projektów konkursowych określony w pkt. III (Forma konkursu i warunki uczestnictwa w konkursie) ppkt 4 niniejszego Regulaminu.
 2. Nagrodą w konkursie jest zaproszenie autora zwycięskiej pracy konkursowej do negocjacji umowy, której przedmiotem będzie ostateczne opracowanie kompletu projektów konkursowych i przeniesienie nieograniczonych w czasie i przestrzeni autorskich praw majątkowych do korzystania z przedmiotowych projektów graficznych oraz do wykorzystanej w nich grafiki.
 3. Umowa zostanie zawarta pomiędzy skarbem Państwa – Ministrem Obrony Narodowej, reprezentowanym przez dyrektora Departamentu Administracyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (jako Zamawiającym), a uczestnikiem konkursu, którego komplet projektów konkursowych zwyciężył (jako Wykonawcą).
 4. W umowie zostaną uregulowane wszelkie kwestie związane z przejęciem autorskich praw majątkowych do zwycięskiego kompletu projektów konkursowych oraz możliwość wykorzystywania go do własnych potrzeb Zamawiającego.
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość ewentualnych modyfikacji zwycięskiego kompletu projektów konkursowych, przy współpracy z Wykonawcą, z poszanowaniem jego oryginalnej formy.
 6. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi najpóźniej do 31 października 2014 r.
 7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa (www.mon.gov.pl) […]
X. Postanowienia końcowe
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia konkursowe.
 3. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Komisja Konkursowa.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
 6. Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na adres mailowy: dpimon@wp.mil.pl.


Ministerstwo Obrony Narodowej
(wrzesień 2014)
[ ! ] Z informacji MON z dn. 28.10.2014 r.: Jak już informowaliśmy, ogłoszony 22 września 2014 r. konkurs na projekty graficzne stron internetowych resortu obrony narodowej nie został rozstrzygnięty. W związku z tym ogłaszamy dzisiaj, 28 października 2014 r., kolejny konkurs na projekty graficzne stron internetowych resortu obrony narodowej i serdecznie zapraszamy do udziału w nim wszystkich zainteresowanych. Prace konkursowe powinny być  dostarczone - ­do 12.11.2014 r., do godz. 12:00 - do siedziby Ministerstwa Obrony Narodowej w  Warszawie, Al. Niepodległości 218.Konkurs na znak graficzny (logotyp) „Instytucja finansowa przyjazna mediacji”
konkurs na logo, logotyp, znak graficzny, Instytucja finansowa przyjazna mediacji, KNF, Agnieszka Siwczyk, projektowanie graficzne, identyfikacja wizualna, darmowe konkursy, nieodpłatne świadczenie, podatek dochodowy
I. Organizator
Organizatorem konkursu na znak graficzny (logotyp) „Instytucja finansowa przyjazna mediacji”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, zwany dalej „UKNF”, […]

II. Przeznaczenie znaku graficznego (logotypu)
1. Znak graficzny (logotyp) „Instytucja finansowa przyjazna mediacji”, będzie rokrocznie przyznawany instytucjom finansowym spełniającym określone kryteria. Znak graficzny (logotyp) „Instytucja finansowa przyjazna mediacji” będzie wykorzystywany w działalności informacyjnej i marketingowej wyróżnionych instytucji finansowych, a także w działalności informacyjno-edukacyjnej Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. […]

III. Nagroda
1. Konkurs jest jednoetapowy.
2. Nagrodzona zostanie jedna praca.
3. Nagrodą w konkursie jest 6.000 (słownie: sześć tysięcy) złotych brutto. […]

IV. Kryteria oceny prac konkursowych
Prace konkursowe będą oceniane ze względu na:
1) oddanie przesłania hasła „Instytucja finansowa przyjazna mediacji” wyrażającego otwartość, dialog i porozumienie,
2) oryginalność projektu
3) formę graficzną zapewniającą czytelność i funkcjonalność znaku.

V. Uczestnicy konkursu
Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest adresowany do wszystkich twórców, w szczególności do studentów wyższych uczelni artystycznych takich kierunków jak: sztuki plastyczne, reklama i grafika. […]

VII. Prawa autorskie
 1. Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do nieodpłatnego przeniesienia na UKNF własności znaku graficznego (logotypu) „Instytucja finansowa przyjazna mediacji” oraz do nieodpłatnego zobowiązania się do niewykonywania osobistych praw autorskich do projektu znaku graficznego (logotypu) na wszystkich polach eksploatacji i do nieodpłatnego przeniesienia wszelkich majątkowych praw autorskich do projektu znaku graficznego (logotypu) wraz z prawem do nieograniczonego korzystania w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji:
  1. wyłączne używanie i wykorzystywanie znaku graficznego (logotypu) we wszelkiej działalności wyróżnionych instytucji finansowych, Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego oraz UKNF,
  2. utrwalanie i zwielokrotnianie znaku graficznego (logotypu) wszelkimi technikami graficznymi,
  3. obrót oryginałem lub egzemplarzami, na których znak graficzny (logotyp) utrwalono (wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy),
  4. rozpowszechnianie znaku graficznego (logotypu) poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie,
  5. publiczne udostępnianie znaku graficznego w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  6. 6) rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wprowadzanie znaku graficznego (logotypu) do pamięci komputera i umieszczania w sieci internet.
 2. Powyższe zobowiązanie, z uściśleniami oraz dodatkowymi postanowieniami umownymi koniecznymi dla prawidłowego sporządzenia umowy, stanowić będzie treść umowy o przeniesienie własności znaku graficznego na UKNF oraz do nieodpłatnego przeniesienia wszelkich majątkowych praw autorskich do projektu znaku graficznego (logotypu), która zostanie zawarta pomiędzy UKNF i zwycięzcą konkursu w terminie do dnia 30 listopada 2014 r. […]
X. Rozstrzygnięcie konkursu
 1. Oceny prac konkursowych dokonuje Jury konkursu w składzie: 
  • Andrzej Jakubiak, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Aleksander Chłopecki, Prezes Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Iwona Torzewska, Dyrektor Departamentu Ochrony Klientów w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Piotr Nowak, Sekretarz Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Łukasz Dajnowicz, Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.
 2. Decyzja Jury o rozstrzygnięciu konkursu zapadnie nie później niż do dnia 7 listopada 2014 r. Decyzja Jury o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (wraz z podaniem imienia i nazwiska zwycięzcy konkursu) zostanie umieszczona na stronie internetowej www.knf.gov.pl do dnia 10 listopada 2014 r. Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu konkursu korespondencyjnie listem poleconym.
 4. Jury konkursu zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.
 5. Prace konkursowe nie będą odsyłane uczestnikom konkursu. Prace konkursowe nieodebrane do dnia 30 listopada 2014 r. zostaną zniszczone.


Urząd Nadzoru Finansowego
(wrzesień 2014)


[ ! ] Z komunikatu o rozstrzygnięciu konkursu z dn. 06.11.2014 r.: Uprzejmie informujemy, iż konkurs na znak graficzny (logotyp) Instytucja finansowa przyjazna mediacji został rozstrzygnięty. Na konkurs wpłynęły 72 prace. Wszystkie prezentowały bardzo wysoki poziom, pomysłowość i inwencję twórców. Za najlepszą kreację uznano pracę autorstwa Pani AGNIESZKI SIWCZYK.Konkurs na logo służące promocji i identyfikacji polskiego sektora rolno-spożywczego
Konkurs na logo służące promocji i identyfikacji polskiego sektora rolno-spożywczego, logo, jabłko, polskie jablko, znak graficzny, promocja żywności, ministerstwo rolnictwa
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu na logo, zwanego dalej „konkursem”, jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwane dalej „Organizatorem”. […]

§ 2. Cel konkursu
Celem konkursu jest zaprojektowanie logo, które będzie służyło promocji i identyfikacji polskiego sektora rolno-spożywczego. Logo będzie wykorzystywane podczas działań informacyjno-promocyjnych dotyczących produktów rolno-spożywczych, realizowanych, zarówno w kraju, jak i zagranicą.

§ 3. Zadanie konkursowe
1. Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie logo w formie znaku graficznego z wykorzystaniem wizerunku jabłka oraz opracowanie księgi wizualizacji znaku.

2. Księga wizualizacji znaku powinna zawierać:
1) opis znaczenia logo;
2) opis budowy i proporcji logo;
3) kolorystykę;
4) pole ochronne wokół logo;
5) warianty logo (pion, poziom);
6) wersję kolorową, monochromatyczną i czarnobiałą;
7) przykład prawidłowej i nieprawidłowej formy logo;
8) zestawienie znaku z hasłem „Polska smakuje”, „Poland tastes good”;
9) wizualizację logo zamieszczonego na:
    a) papierze firmowym,
    b) wizytówce,
    c) prezentacji,
    d) stronie WWW,
    e) banerze,
    f) plakacie,
    g) ulotce,
    h) teczce,
    i) torbie papierowej,
    j) wybranym materiale promocyjnym (gadżecie).

3. Pracę konkursową należy wykonać w dwóch wersjach, w tym:
1) logo w formie znaku graficznego w wersji:
 • papierowej, w postaci kolorowego i czarno-białego wydruku w rozmiarze 15 cm x 15 cm na papierze formatu A4,
 • elektronicznej, zapisanej na płycie CD w formacie JPG i EPS;
2) księgę wizualizacji znaku w wersji:
 •    papierowej, w postaci kolorowego wydruku na papierze formatu A4,
 •    elektronicznej, zapisanej na płycie CD w formacie PDF.
4. Praca konkursowa, zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej, powinna być oznaczona imieniem i nazwiskiem autora. […]

§ 6.
Nagroda
1. W przypadku rozstrzygnięcia konkursu Komisja przyzna jedną nagrodę pieniężną w wysokości 7 000,00 zł brutto (słownie złotych: siedem tysięcy). […]Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(sierpień 2014)


[ ! ] Z komunikatu o rozstrzygnięciu konkursu z dn. 03.10.2014 r.: Zgodnie z regulaminem konkursu na logo służące promocji i identyfikacji polskiego sektora rolno-spożywczego, Komisja Konkursowa w dniu 3 października 2014 r., dokonała oceny nadesłanych projektów.

Do konkursu zostało zgłoszonych 91 prac konkursowych. Komisja, zgodnie z § 5 regulaminu konkursu dokonała oceny prac pod względem artystycznym, innowacyjności, funkcjonalności oraz identyfikacji z sektorem rolno-spożywczym, przyznając każdej pracy w ramach wymienionych kryteriów od 0 do 25 pkt. Ocena prac konkursowych została dokonana przy zachowaniu anonimowości.

Decyzją Komisji Konkursowej żaden z ocenianych projektów nie uzyskał wymaganej minimalnej liczby punktów, przez co konkurs został rozstrzygnięty bez wyłonienia zwycięzcy.
Konkurs na identyfikację wizualną Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu
konkurs na logo, logo Opolski Teatr Lalki i Aktora, Morski Studio, identyfikacja wizualna, logo teatru, darmowy konkurs, nieodpłatne świadczenie

§1 ORGANIZATOR KONKURSU 
Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu

§2 CELE I PRZEDMIOT KONKURSU
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu identyfikacji wizualnej, charakteryzującego się wysokim poziomem artystycznym, nawiązującym do tradycji artystycznych naszego Teatru, gwarantujący jego oryginalną identyfikację promocyjną i marketingową.

W zakres szczegółowego opracowania stanowiącego przedmiot konkursu wchodzą:
a) logo (składające się ze znaku i logotypu) — wersja kolorowa i czarno-biała
b) księgi znaków
c) projektu typograficznego dla całego systemu
d) wzór wizytówki
e) wzór biletu
f) wzór zaproszenia
g) wzór zaproszenia e-mailowego
h) projektu ślepaka do afisza
i) projekt identyfikacji wizualnej obiektu (oznakowanie pomieszczeń, detale graficzne, tabliczki, identyfikatory imienne)
j) projekt plansz na ekran ledowy (repertuar, plansza tytułowa spektaklu)
k) moodboard do sesji fotograficznych
l) projekt i wdrożenie strony internetowej z systemem zarządzania (strona w html5)
m) projekt 2-3 innych materiałów promocyjnych (folder z okładką i wnętrzem, program, ulotka)
n) projektu reklamy prasowej
o) projektu gadżetu dla Teatru
p) projektu maskotki dla Teatru
q) stylebook dla całego systemu

Prosimy o przedstawienie minimum dwóch wstępnych propozycji projektów do następujących elementów: logo Teatru, ślepak do afisza, layout do programu oraz wstępny layout strony internetowej. […]

§6 KRYTERIA OCENY 
Praca konkursowa powinna budzić skojarzenia z Teatrem. Powinna być niepowtarzalna i oryginalna, łatwa do rozpoznania i zapamiętania. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 
a) wartości projektowe: oryginalność i estetyka - waga 25% 
b) wartości promocyjne i marketingowe: wywoływanie pozytywnych skojarzeń, łatwość rozpoznania i zapamiętania - waga 15% 
c) wartości użytkowe: niezależność od nośnika i środka powielania oraz przekazu, łatwa skalowalność i czytelność w różnych skalach, funkcjonowanie w wersji czarno — białej i barwnej (w tym jako grafika komputerowa) - waga 15% 
d) strona internetowa - waga 25% 
e) logotyp - waga 20% 
Do oceny prac konkursowych w celu przeliczenia liczby punktów w każdym kryterium przyjmuje się, że lpunkt stanowi 1% […]

§11 ZWYCIĘZCA KONKURSU
Komisja Konkursowa wyłoni laureata, w oparciu o kryteria zakresu oceny prac. Laureatem konkursuu będzie autor (osoba indywidualna lub zespół), którego praca uzyska największą ilość punktów. Rozstrzygnięcie Komisji Konkursu jest ostateczne i niezaskarżalne. Komisja zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu.

§14 NAGRODY 
1. Nagrodą w konkursie jest zaproszenie laureata do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu zawarcia umowy na wykonanie usługi szczegółowego opracowania pracy konkursowej. 
2. Przedmiotem zamówienia z wolnej ręki jest wykonanie na podstawie wybranej najlepszej pracy konkursowej ostateczno projektu identyfikacji wizualnej dla Teatru. 
3. Organizator zarnierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia kwotę 20.000, 00 zł brutto słownie: dwadzieścia tysięcy złotych brutto. 
4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez laureata Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zaproszenia do podpisania umowy Uczestnika konkursu, którego praca zdobyła drugą kolejności liczbę punktów. […]


Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki w Opolu
(lipiec 2014)[ ! ] Z protokółu końcowego posiedzenia Komisji Konkursu z dn. 19.08.2014 r.: Komisja konkursowa w składzie:
 1. Andrzej Czyczyło
 2. Alicja Morawska-Rubczak
 3. Magdalena Starczewska
oceniła 16 prac, spośród 18 nadesłanych do Konkursu. Jedna z nadesłanych prac nie spełniała wymogów formalnych Regulaminu, a kolejna została dostarczona po upływie wyznaczonego terminu.

Lista autorów prac zakwalifikowanych (w kolejności alfabetycznej):
 1. 052b - Agencja Rekalmowa - Wojciech Modrzejewski
 2. Brandglow
 3. Karolina Czaja
 4. Piotr Depta
 5. Renata Haegenbarth 
 6. Piotr Karski
 7. Assi Kootstra
 8. Morski Studio Graficzne Sp. Zoo
 9. Mariusz Napierała
 10. Piotr Paluch
 11. Rafał Pawłowski
 12. Reklama Interaktywna Piotr Tyka
 13. Zbigniew Pelon
 14. Paulina Piorun
 15. Żaneta Strawiak, Anna Ciechanowicz
 16. Rafał Tarnawski

Najwyższą punktację Komisja Konkursowa przyznała pracy zgłoszonej przez Morski Studio Graficzne Sp. Zoo z Poznania. Praca została przez Komisję uznana za najlepszy projekt identyfikacji wizualnej, charakteryzujący się wysokim poziomem artystycznym, nawiązującym do tradycji artystycznych Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, gwarantujący jego oryginalną identyfikację promocyjną i marketingową.Zapytanie ofertowe dotyczące „Opracowania znaku graficznego, projektów graficznych materiałów okolicznościowych oraz statuetki dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przetarg, zapytanie ofertowe, znak graficzny, projekt materiałów graficznych, projekt statuetki, dumping, niska cena, ARFA sc Lublin
I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie znaku graficznego oraz projektów graficznych materiałów okolicznościowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w tym opracowania:
 1. znaku graficznego (logotypu) nazwy konkursu dla beneficjentów Funduszu w różnych rozszerzeniach (w tym m.in. .jpg, .pdf, .tiff, .cdr). Minimalna liczba projektów znaku to 5 wzorów graficznych;
 2. podstawowej księgi znaków dla logotypu (w tym m.in. rodzaj czcionki, kolorystyka (CMYK), wielkość znaku, pole podstawowe i pole ochronne znaku, dopuszczalne warianty zastosowania znaku w wersji pełnokolorowej, achromatycznej w odcieniach szarości i czarnej, monochromatycznej, itd.);
 3. min. trzy wzory papieru firmowego z użyciem logotypu w różnych rozszerzeniach (w tym m.in. Word, .cdr, .pdf);
 4. min. trzy wzory dyplomu dla laureatów (wyróżnionych) w konkursie z użyciem logotypu konkursu (w różnych rozszerzeniach z przeznaczeniem do druku na różnych materiałach m.in. papier, pleksa, itp.);
 5. min. trzy wzory „symbolicznego” czeku finansowego dla laureatów (wyróżnionych) w konkursie z użyciem logotypu konkursu (w różnych rozszerzeniach, w tym m.in. .jpg, .pdf, .tiff, .cdr). Projekt musi zawierać propozycje materiału z ktorego zostanie wykonany (karton, pcv, itp.). Projekt musi określać paranetry wielkościowe czeku finansowego.
 6. min. trzy wzory statuetki dla laureatów (wyróżnionych) w konkursie z użyciem logotypu konkursu oraz uwzględnieniem logotypu własnego Funduszu i kolorystyki obowiązującej w Funduszu. Projekt statuetki musi zawierać propozycje materiału z którego statuetka zostanie wykonana (np.: metal, szkło, szkło, itp.). Projekt musi określać parametry wielkościowe statuetki. Zasadne byłoby podanie szacunkowej ceny jednostkowej za wykonanie takiej statuetki (planowana ilość statuetek to 10 szt.), dla zaproponowanego materiału.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
(lipiec 2014)[ ! ] Z informacji z dn. 22 lipca 2014 r.: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dziękując za złożenie ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w trybie zapytania ofertowgo na: „Opracowanie znaku graficznego oraz projektów graficznych materiałów okolicznościowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”, informuje, iż najkorzystniejszą ofertę cenową spełniającą wymagania określone w zapytaniu ofertowym z dnia 10 lipca 2014 r. złożył wykonawca: ARFA s.c. B. Szczygieł, R. Wachowicz z siedzibą przy ul. Wojciechowskiej 9 w Lublinie (20-701). Łączna cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia wynosi: 1.217,70 PLN.


Konkurs na opracowanie projektu logo „Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030”
konkurs, logo, logotyp, znak graficzny, zapytanie ofertowe, przetarg, nierozstrzynięty, darmowe konkursy, świadczenie nieodpłatne, wartość intelektualna, prawa autorskie, wyłudzenie,

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu na opracowanie projektu logo „Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030” zwanego dalej „Konkursem”, jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zwany dalej „Organizatorem”.
2. Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny jest Wydział Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. […]

§ 2. Cel konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu graficznego logo „Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030”, który w sposób jasny i czytelny nawiązywać będzie do tematyki obszarów wiejskich w województwie śląskim.
2. Logo nagrodzone w konkursie posłuży jako znak informacyjny, promocyjny Strategii oraz będzie umieszczane na wszelkich dokumentach związanych ze „Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030”.
3. Logo musi być oryginalne, tzn. nie może być kopią lub bezpośrednim nawiązaniem do żadnego istniejącego i chronionego prawnie znaku graficznego.
4. Logo powinno być reprezentatywne i kojarzyć się z województwem śląskim, nawiązywać do obszarów wiejskich, które są miejscem życia, pracy i wypoczynku. […]

§ 6. Nagrody
1. W przypadku rozstrzygnięcia konkursu Komisja przyzna zwycięzcy nagrodę pieniężną w wysokości 700,00 zł (słownie: siedemset złotych, 00/100), która podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach.
2. Wypłata nagrody pieniężnej zwycięzcy zostanie przekazana na wskazane konto.
3. Organizator dopuszcza możliwość nieprzyznania nagrody.
4. Organizator dopuszcza możliwość przyznania dwóch wyróżnień.
5. Decyzja Komisji Konkursowej w sprawie nagród jest ostateczna. […]


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
(lipiec 2014)[ ! ] Z informacji o zakończeniu konkursu: z dn. 29.10.2014 r.: Zarząd Województwa Śląskiego uprzejmie informuje, że konkurs na opracowanie projektu logo „Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030” został zakończony bez wyboru ofert w dniu 21 października 2014 r. Konkurs na opracowanie znaku graficznego (logo) „Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030”, ogłoszony został w dniu 3 lipca 2014 r. Termin składania prac w ramach konkursu został wyznaczony do dnia 20 sierpnia 2014 r. We wskazanym terminie nie wpłynęły żadne projekty logo. Z uwagi na brak ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie, konkurs nie został rozstrzygnięty. W związku z powyższym konkurs na opracowanie projektu logo „Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030” zostaje zakończony bez wyboru ofert.Konkurs na projekt identyfikacji wizualnej Muzeum Historii Polski w Warszawie
§1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie (zwanym dalej „Konkursem”) na projekt identyfikacji wizualnej Muzeum Historii Polski w Warszawie.
 2. Organizatorem Konkursu jest Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, zwane dalej „Organizatorem”.
 3. Celem Konkursu jest opracowanie nowej i oryginalnej identyfikacji wizualnej i informacyjnej Organizatora. Konkurs ma stworzyć zbiór spójnych, nowoczesnych standardów promujących i identyfikujących Organizatora, ma wzmocnić jego markę i zwrócić uwagę na zmiany, które w nim zachodzą.
 4. Wyłonione w Konkursie logo, stanowiące część zaprojektowanej identyfikacji, będzie w sposób nieograniczony wykorzystywane do identyfikacji wizualnej Organizatora, zarówno w formie papierowej, elektronicznej oraz wszystkich innych możliwych formach związanych z identyfikacją Organizatora.
 5. Logo powinno być nowoczesne i lekkie, funkcjonalne (łatwe w wykorzystaniu na różnych formach promocyjnych, zarówno na jasnym i ciemnym tle, powinno być dobrze widoczne na dużych i małych formatach stosowanych we wszelkich możliwych formach promocji i reklamy), czytelne zarówno dla odbiorców polskojęzycznych, jak i obcojęzycznych oraz niepowtarzalne – nie może nawiązywać do logo innych muzeów. Ponadto, powinno jednoznacznie kojarzyć się z instytucją, w syntetyczny sposób wyrażać jej charakter i aspiracje.

§2 Warunki uczestnictwa w konkursie
 1. Konkurs ma charakter otwarty, ogólnopolski.
 2. Konkurs składać się będzie z jednego etapu.
 3. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.
 4. Warunkiem koniecznym i wystarczającym do wzięcia udziału w Konkursu jest przesłanie projektu, o którym mowa w §3 oraz karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
 5. Organizator nie zwraca nadesłanych prac konkursowych oraz nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Konkursie.

§3 Zadanie konkursowe
 1. Zadaniem konkursowym jest przedstawienie projektu identyfikacji wizualnej Organizatora, w tym logo, ogólnej charakterystyki identyfikacji (księgi znaku) oraz przykładowych wizualizacji.
 2. Logo powinno zawierać: 
  • a. znak graficzny,
  • b. nazwę Organizatora (dwie wersje: polskojęzyczną „Muzeum Historii Polski” oraz anglojęzyczną „Polish History Museum”).
 3. Podstawowa charakterystyka znaku (tzw. księga znaku) powinna zawierać:
  • a. opis znaczenia logo,
  • b. opis budowy logo,
  • c. kolorystykę,
  • d. pole ochronne wokół logo,
  • e. warianty logo (pion, poziom),
  • f. wersję kolorową, monochromatyczną i czarnobiałą,
  • g. zestaw znaków firmowego kroju pisma oraz zalecane odmiany i wielkości,
  • h. przykłady prawidłowej i nieprawidłowej formy logo.
 4. Do pracy należy dołączyć wizualizację logo zamieszczonego docelowo na:
  • a. wizytówce,
  • b. papierze firmowym,
  • c. plakacie,
  • d. ulotce,
  • e. teczce,
  • f. torbie papierowej,
  • g. wybranym materiale promocyjnym (gadżecie).
 5. Logo powinno zostać dostarczone w wersji elektronicznej w formacie A3 .eps lub .ai (zamienione na „krzywe”) oraz podgląd .jpg, rozdzielczość 300 dpi, przestrzeń kolorów CMYK.
 6. Prace konkursowe należy przesłać w terminie do 13 lipca 2014 r. do godz. 23:59 na adres e-mail: konkurs@muzhp.pl z dopiskiem: „Konkurs na identyfikację”.

§4 Komisja Konkursowa i kryteria oceny projektów
 1. Nadesłane na Konkurs prace ocenia specjalnie powołana Komisja Konkursowa.
 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
  • a. Marek Stremecki – Kierownik Działu Promocji Organizatora,
  • b. Małgorzata Żaryn – Kierownik Działu Edukacyjnego Organizatora,
  • c. Łukasz Kubacki – Dział Wystawienniczy Organizatora,
  • d. Dorota Szkodzińska – Kierownik Działu Wydawnictw i Zasobów Cyfrowych Organizatora,
  • e. Lena Dąbkowska-Cichocka – Pełnomocnik Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju Organizatora,
  • f. Jarosław Suchan – Dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi.
 3. Przy ocenie prac, Komisja Konkursowa będzie brać pod uwagę następujące elementy:
  • a. estetykę projektu,
  • b. łatwość przedstawienia tematu,
  • c. uniwersalność i funkcjonalność,
  • d. nowoczesność. […]

§6 Nagroda
 1. Organizator przewiduje Nagrodę dla zwycięzcy, którą jest umowa na realizację wybranego projektu z przewidzianym wynagrodzeniem w wysokości 10.000 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto).
 2. Przedmiotem umowy, o której mowa w ust. 1, będzie wykonanie pełnej księgi znaku oraz projektów identyfikacji („do druku”). Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku nieustalenia warunków umowy, Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia do Organizatora, w tym roszczenie o wynagrodzenie.
 4. W przypadku nieustalenia warunków umowy z Uczestnikiem, którego koncepcja zostanie oceniona najwyżej, Organizator może przeprowadzić negocjacje z innym Uczestnikiem.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość niewyłonienia zwycięskiego projektu i nieprzyznania nagrody, co skutkuje unieważnieniem Konkursu. W takim przypadku Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora lub osób czy podmiotów występujących po stronie Organizatora. […]


Muzeum Historii Polski w Warszawie
(czerwiec 2014)


[ ! ] Dotychczasowe logo muzeum — projekt: Piotr Młodożeniec, 2006

konkurs na logo, logo Muzeum Historii Polski, Piotr Młodożeniec, darmowe konkursy, projekt za darmo, nieodpłatne świadczenie, podatek, projekt graficzny, identyfikacja wizualna, Aleksander Bąk


[ ! ] Z protokółu Komisji Konkursowej z dn. 16 lipca 2014 r.: […] Komisja po  zapoznaniu się z przedłożonymi przez zainteresowane podmioty projektami identyfikacji wizualnej Muzeum Historii Polski w Warszawie, postanowiła zgodnie z zapisami paragrafu 6 ust. 5 Regulaminu Konkursu o nieprzyznaniu pierwszej nagrody, co w konsekwencji skutkuje unieważnieniem konkursu. […] 

Lista uczestników, którzy zdaniem Komisji Konkursowej przedstawili propozycje zawierające częściowo możliwe do wykorzystania przez Muzeum rozwiązania:
 • LENIVA Studio
 • Tomasz Sobiak
 • 052b agencja reklamowaKonkurs na logo Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze
logo, Teatr Norwida, teatr Jelenia Góra, konkurs na logo, rozstrzygnięcie, Artur Błaźniak, konkurs bez nagrody, regulamin bez nagrody, darmowy konkurs, wyłudzenie, wartość intelektualna, prawa autorskie, nieodpłatne świadczenie, przychód, podatek

Z regulaminu:
I. Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze ogłasza konkurs na logo teatru
1.    Logo powinno zawierać element graficzny oraz nazwę teatru: 
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze
2.    Logo teatru będzie wykorzystywane w pracy teatru i w związku z tym  powinno  jednoznacznie kojarzyć się z miejscem i patronem. 

II. Wymagania:
1. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do złożenia projektów logotypu, przekazania plików źródłowych wszystkich elementów graficznych,
3. Uczestnicy konkursu zobowiązani są  do przedstawienia szczegółowego opisu  logotypu : pole ochronne, minimalna wielkość i dopuszczalne tła logotypu, opis kolorów logotypu w różnych paletach kolorystycznych oraz w wersji monochromatycznej, opis typografii.
4. Autor powinien przewidzieć możliwość różnego sposobu zastosowania  logo: druk, bilboardy, plansze itp., powiększenia i zmniejszenia; umieszczanie  na rożnym tle i kopiowanie w różnych technikach: skan, fax, ksero,
5. Autor wyraża zgodę na przeniesienie na Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze  autorskich praw do projektów oraz materiałów wykorzystanych w projektach.
6. Szczegółowe zasady określa Regulamin konkursu.

III. REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE LOGO  
Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze 

1. Organizatorem Konkursu jest Teatr im. Cypriana Kamila Norwida z siedzibą w Jeleniej Górze, al. Wojska Polskiego 38.
2. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu logotypu Teatru im. Cypriana Kamila  Norwida w Jeleniej Górze.
3. Konkurs ma charakter otwarty.
4. Konkurs jest jednoetapowy.
5. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
6. Projekt logo powinien być przygotowany w wersji czarno-białej i kolorowej w 3 formatach:
podstawa 1, 3 i 10 cm. na papierze w formacie A4 na matowym tle. 
7. Projekt winien zawierać przykłady zastosowania logo (wizualizacje).
8. Projekt winien być opatrzony godłem.
9. Uczestnik w osobnej kopercie, opatrzonej godłem, dołącza do projektu  formularz z danymi personalnymi oraz oświadczenie o posiadaniu wyłącznych autorskich praw majątkowych do projektu i do materiałów użytych w projekcie, 
10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli autor jest osobą niepełnoletnią, zgodę powinni wyrazić rodzice lub opiekunowie.
11. Prace konkursowe wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej
kopercie z adnotacją „KONKURS NA PROJEKT LOGO TEATRU IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W JELENIEJ GÓRZE.
12. Prace można składać w terminie do dnia.5.09. 2014 r. do godziny 16.00 w siedzibie organizatora: Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, al. Wojska Polskiego 38, 58-500 Jelenia Góra lub wysyłać pocztą lub kurierem do dnia 19.09.2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).
13. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Urszula Liksztet, tel. 75 64 28 135 e-mail: kierlit@teatrnorwida.pl.
14. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu więcej  niż jeden projekt; każdy taki projekt będzie stanowić odrębną pracę konkursową, i winien być złożony w trybie określonym w pkt. 11 Regulaminu . 
15. Praca konkursowa zostanie odrzucona, jeżeli:
a) zostanie nadesłana po dacie zamknięcia Konkursu;
b) nie spełni wymogów Regulaminu Konkursu;
c) projekt zgłoszony był już uprzednio nagradzany lub realizowany.
16. Oceny przedstawionych projektów i wyłonienia zwycięzcy lub zwycięzców dokona Komisja Konkursowa.
17. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 24 września 2014 r. oraz na stronie internetowej www.tetrnorwida.pl. 
18. Organizator Konkursu dopuszcza możliwość ewentualnych modyfikacji nagrodzonego  projektu, we współpracy z autorem.
19. Organizator zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia Konkursu.
20. Organizator nie zwraca kosztów udziału w Konkursie.
21. Organizator podejmie decyzję o wykorzystaniu logo. 

IV. Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie projektu do Konkursu oznacza akceptację wymagań zamieszczonych 
w pkt. II.  Regulaminu  Konkursu.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
3. Niniejszy Regulamin umieszczony jest na stronie internetowej www.teatrnorwida.plTeatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze
(czerwiec 2014)[ ! ] Z zapytania z dn. 13 czerwca 2014 r.: […] W nawiązaniu do Państwa ogłoszenia o konkursie na projekt logotypu Teatru im. Cypriana Kamila  Norwida w Jeleniej Górze, uprzejmie proszę o udzielenie informacji jakie wynagrodzenie przewidują Państwo za pozyskanie wybranego w konkursie znaku? Opublikowany na stronie Teatru oficjalny regulamin takiej informacii niestety nie zawiera.


[ ! ] Z odpowiedzi z dn. 13 czerwca 2014 r.: […] nagroda będzie, ale także przewidujemy wykorzystanie log w naszej pracy, co też jest nagrodą. Konkurs jest adresowany do łodzieży. *


[ ! ] Z protokółu z dn. 24 września 2014 r.: W dniu 24.09.2014 r. Komisja w składzie:
 • Olgierd Łukaszewicz, aktor, Prezes Zarządu Związku Artystów Scen Polskich — Stowarzyszenia Artystów Teatru, Radia, Filmu i Telewizji,
 • Janina Hobgarska, artysta fotografik, dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze,
 • Zbigniew Szumski, malarz, grafik, reżyser, dyrektor Teatru Cinema w Michałowicach,
 • Anna Szlaga, kierownik Działu Marketingu i Organizacji Artystycznej Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze,
 • Szymon Bogacz, dramaturg Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze,
 • Piotr Jędrzas, dyrektor naczelny Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze
stwierdziła co następuje:
 1. Na konkurs wpłynęło 30 projektów na logo Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze,
 2. Komisja, po przejrzeniu nadesłanych prac, dokonała oceny i postanowiła nagrodzić projekt autorstwa Artura Błaźniaka z Rudy Śląskiej oraz przyznać wyróżnienie projektowi autorstwa Anny Słoty ze Śwętochłowic. […]

--
* zapis oryginalny


Konkurs na projekt graficzny logo dla Pucharu Świata w skokach narciarskich — Zakopane
konkurs na logo, logo Pucharu Świata w skokach narcoarskich, Zakopane, logo za darmo, darmowe konkursy, wyłudzenie, wartość intelektualna, prawa autorskie, Tatrzański Związek Narciarski
1. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Tatrzański Związake Narciarski z siedzibą w Zakopanem przy ul. Bronisława Czecha 1 B, KRS: 0000035677

2. Cel konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie projektu znaku graficznego (logo) dla konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem, ktory będzie identyfikował Konkurs w kraju i za granicą.
Logo będzie miało zastosowanie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, promocyjnych, marketingowych i korespondencyjnych, w tym m.in. umieszczenie w materiałach promocyjnych, folderach, na plakatach, papierze firmowym, stronach internetowych oraz innych drukach i materiałach wydawanych lub sygnowanych przez Organziatora konkuresu Pucharu Świata w skokach anrciarskich w Zakopanem. […]

3. Zasady uczestnictwa
Konkurs ma charakter ogólnopolski, jednoetapowy i otwarty.
W konkursie wziąć mogą wszystkie zainteresowane osoby, które:
 • Zapoznały się z niniejszym Regulaminem i akceptują jego postanowienia,
 • Złożą pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości praw majątkowych do projektu graficznego logo, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz w przypadku osób fizycznych wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych […]

8. Ogłoszenie wyników
Ogłoszenie wyników nastąpi 30 lipca 2014. […]

9. Nagrody
Nagrodą główną jest bilet dla 2 osób do strefy VIP oraz nocleg podczas zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich Zakopane 2015. […]

[ ! ] Z ogłoszenia o konkursie z dn. 27 maja 2014 r.: Czekamy na ambitne pomysły, trafnie oddające sportowy charakter skoków narciarskich, spełniające jednocześnie funkcję marketingową oraz informacyjną.

Do udziału zapraszamy zarówno profesjonalnych grafików, jak też uczniów, studentów i absolwentów szkół artystycznych. Zwycięski projekt zostanie nagrodzony !!![ ! ] Z ogłoszenia o wyniku konkursu z dn. 19 sierpnia 2014 r.: Informujemy, że komisja konkursowa w składzie:
 • Prezes TZN- Andrzej Kozak,
 • V-ce Prezes TZN - Jan Kowal,
 • Event Manager - Wojciech Gumny,
 • Information Technology Manager- Łukasz Nadarkiewicz, 
nie wyłoniła zwycięzcy konkursu ogłoszonego dnia 09.06.2014 na projekt logo dla Pucharu Świata w skokach narciarskich- Zakopane.

Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy za nadesłane prace. Zapraszamy do kolejnych konkursów organizowanych przez Tatrzański Związek Narciarski.Tatrzański Związek Narciarski, Zakopane
(maj 2014)Konkurs na opracowanie identyfikacji wizualnej Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu
konkurs na logo, nowe logo, projekt logo, Muzeum Historyczne w Elblągu, darmowy konkurs, nieodpłatne świadczenie, podatek, rozstrzygnięcie, unieważnienie
1. Organizator Konkursu: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu.

2. Forma Konkursu:
 1. Konkurs jest konkursem jednoetapowym.
 2. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.
 3. Konkurs zostanie unieważniony w przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna praca konkursowa lub Komisja Konkursowa stwierdzi, że żadna praca nie spełnia wymagań regulaminu Konkursu. Decyzję o unieważnieniu Konkursu podejmuje kierownik Organizatora Konkursu lub osoba przez niego upoważniona — na wniosek Komisji Konkursowej i przedstawi ogłoszenie.
2. Przedmiot, cel i wartość konkursu.
 1. Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem artystycznym identyfikacji wizualnej Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu uwzględniającej charakter i ideę Muzeum.
 2. Przedmiotem konkursu jest opracowanie księgi identyfikacji wizualnej Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu uwzględniającej charakter i ideę Muzeum.
 3. Księga identyfikacji wizualnej powinna obejmować:
  • propozycja znaku identyfikacyjnego (logotypu) w wersji kolorowej, monochromatycznej. Na tym etapie nie jest wymagane przedstawienie kompletnej Księgi Znaku,
  • wstępny projekt graficzny strony internetowej muzeum (widok strony głównej na podstawie aktualnej treści);
  • wstępny projekt przykładowych materiałów (2 typowych przedmiotów) promocyjnych;
  • wstępny projekt layoutu akcydensów (druków firmowych — papier firmowy). Na tym etapie nie jest wymagane przedstawienie layoutu wszystkich druków firmowych);
  • wstępny projekt layoutu broszur, plakatów, folderów (do wyboru 2 elementy — na tym etapie nie jest wymagane prezentowanie wszystkich wymienionych elementów)
  • Projektowana identyfikacja ma być wyrazistym, spójnym systemem identyfikacji muzeum zarowno w przestrzeni wirtualnej jak i rzeczywistej. Ma wyraźnie identyfikować instytucję poprzez logotyp oraz pełny system graficzny, który zapewni rozpoznawalność instytucji w formie graficznej i kolorystycznej.
 4. Zwycięzca Konkursu w ramach zlecenia opracowania systemu identyfikacji zobligowany będzie do wykonania w terminie do 10 dni od podpisania umowy do:
  • opracowania wzorów materiałów informacyjno-promocyjnych określonych w umowie,
  • Wykonania i dostarczenia do siedziby zamawiającego 2 ksiąg systemu identyfikacji wizualnej w formie kolorowej w formacie A-4 oraz 3 plyt CD/DVD z nagraną księgą identyfikacji wizualnej z zapisem cyfrowym, wzorami cyfrowymi symbolu. na płycie powinien znajdować się zapis w formatach EPS oraz PDF. […]

7. Skład Komisji Konkursowej:
 1. Organizator Konkursu powołał Komisję Konkursową w następującym składzie:
  • Przewodniczący Komisji Konkursowej: dr Maria Kasprzycka — Dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu,
  • Członkowie Komisji Konkursowej:
   1. Stanisław Czuba — artysta plastyk, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu;
   2. Zbigniew Opalewski — artysta plastyk, Galeria EL
   3. Anita Wasik — projektantka, ASP w Gdańsku, członkini STGU
   4. Adam Kamiński — projektant, ASP w Gdańsku […]
17. Nagroda.
 1. Komisja Konkursowa przyzna nagrodę Uczestnikowi Konkursu, którego praca konkursowa spośród prac odpowiadających warunkom określonym w Regulaminie Konkursu, w ocenie Komisji Konkursowej w sposób najwłaściwszy spełniła kryteria zawarte w Regulaminie Konkursu i otrzymała najwyższą punktację.
 2. Organizator Konkursu przyznaje nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczącego zamówienia o wartości 5 000 EUR z wybranym przez siebie Uczestnikiem Konkursu na opracowanie identyfikacji wizualnej Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu.
 3. Organizator nie przewiduje wypłacenia nagród pieniężnych lub wydania nagrody rzeczowej.
 4. Wynagrodzenie w ramach umowy zawartej w trybie z wolnej ręki stanowi jednocześnie wynagrodzenie za przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) do wybranej Pracy Konkursowej, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie. […]


Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu
(maj 2014)


[ ! ] Z ogłoszenia wyników konkursu z dn. 20.06.2014 r.: Dnia 18.06.2014 Komisja Konkursowa dokonała oceny nadesłanych prac, nie dokonując wyboru najlepszej pracy konkursowej. W toku oceny zostały wyróżnione 3 prace o numerach identyfikacyjnych: 754369, 969666, 123123. Jednocześnie Konkurs na "Opracowanie identyfikacji wizualnej Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu" nie został rozstrzygnięty. Zgodnie z zapisem pkt. 14 ppkt. 10) lit. d) Regulaminu Konkursu Organizator na wniosek Komisji Konkursowej unieważnił Konkurs
Konkurs na logotyp „Kapitalna Warszawa” 
konkurs na logo, projekt logo, logo Kapitalna Warszawa, konkurs nierozstrzgnięty, darmowy konkurs, nieodpłatne świadczenie, podatek, Aleksander Bąk
§ 1. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU
 1. Organizatorem Konkursu na logotyp „Kapitalna Warszawa” („Konkurs”) jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z siedzibą w Warszawie […]
 2. Celem Konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu logotypu „Kapitalna Warszawa”, który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną i będzie przeznaczony do celów popularyzatorskich i działań reklamowych w ramach projektu Kapitalna Warszawa.
 3. Projekt powinien być przystosowany do różnorodnego wykorzystania: na przedmiotach codziennego użytku, w materiałach promocyjnych i reklamowych, na papierze firmowym i innych materiałach poligraficznych, w materiałach elektronicznych, prezentacjach, wydawnictwach, grafice internetowej, banerach promocyjnych, przy wszelkich wydarzeniach informacyjnych i promocyjnych, w różnych formatach i rozmiarach. […]

§ 3. FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ
 1. Logotyp należy zgłosić do Konkursu w formie pracy konkursowej, na którą składają się:
 • a) jeden wielostronicowy dokument zawierający następujące informacje ułożone zgodnie z podaną niżej kolejnością:
  • Strona 1: Opis genezy logotypu (idea, znaczenie, przesłanie, symbolika etc.), 
  • Strona 2: Logotyp w wersji kolorowej w optymalnym rozmiarze oraz w najmniejszym możliwym, czytelnym pomniejszeniu,
  • Strona 3: Logotyp w wersji czarno-białej w optymalnym rozmiarze oraz w najmniejszym możliwym, czytelnym pomniejszeniu, 
  • Strona 4 i 5: Wizualizacje, minimum cztery, różnych przykładów wykorzystania Logotypu (np. na stronie internetowej, w reklamie prasowej, na papierze firmowym)’
  • Strona 6: Wizualizacja logotypu w postaci muralu,
 • b) wypełniony Formularz zgłoszeniowy - oświadczenie (Załącznik nr 1A lub Załącznik nr 1B do Regulaminu. W przypadku dzieł współautorskich, do których prawa majątkowe przysługują wielu osobom Załącznik nr 1A składany jest dla każdej z tych osób),
 • c) wersja elektroniczna pracy konkursowej, w postaci pliku *.JPG w rozmiarze A4 w skali 1:1 zawierająca wyłącznie zaprojektowany logotyp w wersji kolorowej. […]

§ 4. WYTYCZNE DO PROJEKTU
 1. Logotyp powinien odzwierciedlać założenia dotyczące projektu „Kapitalna Warszawa” – Załącznik nr 2 do Regulaminu, Opis koncepcji projektu „Kapitalna Warszawa”.
 2. Logotyp powinien zawierać hasło „Kapitalna Warszawa” oraz element graficzny.
 3. Logotyp powinien w 20% nawiązywać do znaku promocyjnego m.st. Warszawy „Zakochaj się w Warszawie” – Wyciąg z Księgi Znaku - Załącznik nr 3.
 4. Logotyp powinien nawiązywać do specyfiki rynku kapitałowego. […]

§ 6. OCENA PRAC
 1. 1. Oceny zgłoszonych do Konkursu logotypów pod względem spełnienia wymogów formalnych, o których mowa w § 3 i 4 dokona Zespół ds. Oceny Wymogów Formalnych („Zespół”), w skład którego wchodzić będą trzej pracownicy Organizatora, wyznaczeni przez Dyrektora Zespołu Promocji.
 2. 2. Po ocenie nadesłanych Prac Konkursowych pod względem formalnym Zespół przedstawi Komisji Konkursowej prace, które przeszły ocenę z wynikiem pozytywnym.
 3. 3. Komisja Konkursowa dokona oceny Prac Konkursowych według następujących kryteriów:
 • a) kryterium kreatywności i estetyczności – zgodnie z którym logotyp:
  • powinna cechować oryginalność i innowacyjność, rozumiana jako walor wyjątkowości i niepowtarzalności koncepcji graficznej, która przykuwa uwagę, wzbudza
  • ciekawość i zainteresowanie,
  • musi być nowoczesny i spełniać najwyższe standardy z zakresu projektowania
  • graficznego, w tym te odnoszące się do typografii i kompozycji projektu,
  • powinien odznaczać się kreatywnością w zakresie idei, znaczenia i symboliki którą
  • wykorzystuje,
 • b) kryterium przejrzystości przekazu – zgodnie z którym logotyp ma służyć identyfikacji wizualnej projektu „Kapitalna Warszawa”;
 • c) kryterium funkcjonalności – zgodnie z którym logotyp:
  • musi funkcjonować w wersji kolorowej i czarno-białej (pozytyw, negatyw) monochromatycznej,
  • musi być łatwo skalowalny i łatwo konwertowalny pod kątem wykorzystania go w różnych typach mediów, materiałów informacyjno-promocyjnych oraz na różnych nośnikach informacyjno-promocyjnych w tym: papierze firmowym, prezentacjach, broszurach, filmach promocyjnych, stronach internetowych, reklamach np. prasowych,
  • powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby istniała możliwość wkomponowania go w mural i przełożenia na graffiti.
4. Kryteria, o których mowa w ust. 3 będą miały następującą wagi:
 • a) kryterium kreatywności i estetyki: 0-18 punktów,
 • b) kryterium przejrzystości przekazu: 0-12 punktów,
 • c) kryterium funkcjonalności: 0-5 punktów. […]

§ 8. NAGRODA
 1. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Nagroda pieniężna stanowi równocześnie zryczałtowane wynagrodzenie za przeniesienie na Organizatora praw autorskich majątkowych oraz zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do utworu.
 2. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o przyznaniu nagrody przez Organizatora w dniu 17 czerwca 2014 r. pisemnie na podany adres mailowy lub telefonicznie.
 3. Zwycięzca Konkursu przed otrzymaniem nagrody zobowiązany będzie do:
 • a) przekazania Organizatorowi zwycięskiego logotypu w formatach: *.tiff, *.eps, *.pdf, *.cdr, *.ai wraz z księgą tożsamości,
 • b) podpisania umowy przenoszącej prawa autorskie do zwycięskiego logotypu ze zryczałtowanym wynagrodzeniem w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto, stanowiącym nagrodę pieniężną, o której mowa w ust. 1.
4. Zwycięzca przed otrzymaniem nagrody zobowiązany będzie także do podpisania umowy o wykonanie Księgi Znaku za oddzielnym wynagrodzeniem w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto. Księga Znaku, o której mowa będzie obejmowała:
 • a) standaryzację znaku: prezentację poszczególnych wersji znaku wraz z ich opisem,
 • b) standaryzację budowy znaku: prezentację relacji między elementami znaku, budowy pola ochronnego, wersji minimalnych dla różnego rodzaju druku i zastosowań,
 • c) standaryzację kolorystyki znaku: prezentację kolorów znaku wraz z ich umiejscowieniem ispecyfikacją koloru dla przestrzeni barwnej CMYK, PANTONE (druk) RGB (media elektroniczne),
 • d) standaryzację typografii: prezentację zalecanych i alternatywnych krojów pisma stosowanego w akcydensach, oznakowaniach, reklamie i mediach elektronicznych,
 • e) przykłady nieprawidłowego użycia logotypu. […]


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
(maj 2014)[ ! ] Z ogłoszenia z dn. 20.06.2014 r.: 16.07.2014 odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej. Komisja Konkursowa podjęła decyzję o nierozstrzygnięciu "Konkursu na logo KAPITALNA WARSZAWA". Powodem takiej decyzji była zbyt mała ilość nadesłanych prac konkursowych spełniających wymogi określone w Regulaminie. Konkurs na opracowanie projektu znaku graficznego (logo) udziału Polski w wystawie EXPO 2015 w Mediolanie 
konkurs na logo, logo Polska, EXPO 2015, Mediolan, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, PARP, projekt, Aleksander Bąk
§1 Organizator Konkursu: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zwana w dalszej części Organizatorem Konkursu.

§2 Forma i podstawa prawna Konkursu: 
 1. Niniejszy Konkurs jest konkursem otwartym jednoetapowym, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”.
 2. Autor zwycięskiej Pracy Konkursowej zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie spójnego systemu identyfikacji wizualnej udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie. […]

§3 Szczegółowy opis przedmiotu i cel Konkursu:
 1. Przedmiot Konkursu został zakwalifikowany według Słownika Zamówień (CPV) jako: usługi CPV-92312000-1 — usługi artystyczne.
 2. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie projektu elementu identyfikacji wizualnej w postaci znaku graficznego (logo) udziału Polski w Wystawie Światowej Expo 2015 w Mediolanie.
 3. Celem Konkursu jest wyłonienie autora (zespołu autorskiego), który otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z warunkami określonymi w „Istotnych warunkach umowy”, stanowiących Załącznik nr 1 do Regulaminu) na opracowanie spójnego systemu identyfikacji wizualnej udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie.

§4 Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie Pracy Konkursowej 
Maksymalny planowany łączny koszt wykonania systemu identyfikacji wizualnej udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych do opracowanego dzieła nie może przekroczyć kwoty brutto 52 000 zł.

§5 Zakres szczegółowego opracowania Pracy Konkursowej stanowiącego przedmiot zamówienia udzielanego w trybie zamówienia z wolnej ręki wygranemu autorowi pracy 
 1. W Konkursie zostanie wybrana praca, która najlepiej spełnia przedmiot Konkursu wymieniony w § 3 ust. 2.
 2. W ramach opracowania systemu identyfikacji wizualnej udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie zwycięzca Konkursu zobligowany będzie do wykonania w terminie nieprzekraczającym 21 dni od dnia podpisania umowy do:
  1. opracowania wzorów materiałów informacyjno-promocyjnych określonych w Załączniku 2,
  2. dokonania integracji opracowanego w ramach Konkursu logotypu oraz innych wskazanych przez Organizatora Konkursu logotypów, z systemem identyfikacji wizualnej udziału Polski w Światowej Wystawie EXPO 2015 w Mediolanie. Szczegółowe wskazanie logotypów, które muszą zostać włączone do systemu identyfikacji znajduje się w Załączniku 3/3a/3b.
 3. Wykonania księgi systemu identyfikacji wizualnej w formie kolorowej w formacie A4 i dostarczenia do siedziby Organizatora Konkursu wydrukowanej i oprawionej księgi systemu identyfikacji w ilości 3 sztuk oraz 3 płyt Cd/DVD z nagraną księgą systemu identyfikacji wizualnej udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie z zapisem cyfrowym, wzorcami cyfrowymi symbolu. Na poszczególnych kartach umieszczone powinny być: tytuł i numer strony, krótki opis użytkowy dotyczący prezentowanych norm symbolu, rysunek dotyczący norm symbolu.
 4. Księga systemu identyfikacji wizualnej powinna być złożona za pomocą programu InDesigne CS4 na platformie MS Windows i dostarczona na płycie DVD Organizatorowi Konkursu w formacie otwartym (wszystkie pliki produkcyjne wykonane na oprogramowaniu Adobe w wersji nie większej jak CS4) jak i zamkniętym do postaci pliku PDF. […]

§9 Zakres rzeczowy, forma opracowania oraz sposób prezentacji Pracy Konkursowej
 1. Każda osoba zaproszona do udziału w Konkursie może złożyć tylko jedną pracę konkursową.
 2. Na pracę konkursową składa się: jeden znak graficzny (logo) wraz z opisem kolorów oraz określeniem konstrukcji i pola chronionego znaku graficznego w skali CMYK i PANTONE oraz opisem genezy logotypu (znaczenie, przesłanie, symbolika). Część opisowa znaku nie powinna zawierać więcej niż 5 zdań.
 3. Na pracę konkursową składa się również konieczność przygotowania 3 przykładowych wizualizacji wykorzystania proponowanego logotypu na stronie internetowej, w reklamie prasowej, na papierze firmowym.
 4. Projekt znaku należy przedstawić w wersji papierowej i elektronicznej.
 5. Dla znaku graficznego, określonego w ust. 3, należy przedstawić wersję pełno kolorową, monochromatyczną i achromatyczną. Znak należy przedstawić w optymalnym rozmiarze oraz najmniejszym czytelnym pomniejszeniu.
 6. Projekt w wersji elektronicznej należy przedstawić na płycie CD w formacie JPG, rozdzielczości 300 DPI, rozmiarze A4, w wersji pełno kolorowej, monochromatycznej i achromatycznej.
 7. Znak graficzny musi być oryginalny, tzn. nie może być kopią lub bezpośrednim nawiązaniem do żadnego istniejącego i chronionego prawnie znaku graficznego.
 8. Znak graficzny musi nawiązywać do Koncepcji Programowej oraz tematyce Wystawy Światowej EXPO 2015w Mediolanie (stanowiącego Załącznik nr 12 do Regulaminu).
 9. Znak musi spełniać najwyższe standardy z zakresu projektowania graficznego, w tym te odnoszące się do typografii i kompozycji projektu.
 10. Znak graficzny powinien być reprezentatywny i kojarzyć się z Polską, nawiązywać do wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki oraz być zgodny z zasadami dokumentu „Zasady komunikacji marki POLSKA” (stanowiącego Załącznik nr 13 do Regulaminu) a zarazem być ciekawy, oryginalny, wyróżniający się, przyciągający uwagę, „łatwo wpadający w oko” i zapadający w pamięć. Ponadto powinien stanowić skuteczny instrument kampanii promocyjnej uczestnictwa Polski w Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie.
 11. Znak graficzny powinien być tak opracowany, aby niezależne od techniki druku – na papierze, folii, nośnikach elektronicznych i innych materiałach – był łatwy do wykonania. Powinien zakładać wersje zmian (np. uproszczenie szczegółów, w tym np. dla haftu), możliwość animacji komputerowej lub opracowania wersji przestrzennej.
 12. Znak graficzny i technologia jego wykonania powinny być uniwersalne dla dużego formatu oraz znacznych pomniejszeń.
 13. Ewentualne teksty lub słowa będące elementem znaku graficznego powinny być w języku polskim/angielskim/włoskim. Dotyczy to także ew. użycia nazw państw lub innych nazw geograficznych.
 14. Praca Konkursowa musi być opracowana zgodnie z opisem przedmiotu Konkursu.
 15. Wraz z Pracą Konkursową Uczestnicy Konkursu dołączają na formularzu stanowiącym Załącznik 10 do Regulaminu oświadczenie potwierdzające:
  1. posiadanie autorskich praw majątkowych do przedstawionej pracy konkursowej i swobodnego nimi dysponowania,
  2. zobowiązanie do przeniesienia na rzecz Organizatora Konkursu autorskich praw majątkowych do Pracy Konkursowej w zakresie określonym w § 15 ust.4,
  3. oświadczenie o zezwoleniu na korzystanie z utworu w zakresie określonym w §15 ust. 4. […]

§ 12 Kryteria oceny prac konkursowych, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów
 1. Prace konkursowe Uczestników niewykluczonych i których prace nie zostały odrzucone, zostaną ocenione według następujących kryteriów
  1. zgodność z Koncepcją Programową; (0-40) pkt.;
  2. czytelność w odbiorze oraz łatwość konwersji na różne media; (0-20 pkt)
  3. łatwość rozpoznawania i zapamiętania znaku; (0-20 pkt)
  4. pomysłowość i atrakcyjność wizualna (znak powinien odznaczać się kreatywnością w zakresie idei, znaczenia i symboliki, którą wykorzystuje); (0-20) pkt;

§ 13 Sąd Konkursowy 
1. W skład Sądu Konkursowego wchodzą:
1.1. Bożena Lublińska–Kasprzak, Prezes PARP, Przewodnicząca Sądu Konkursowego,
1.2. Dariusz Wojtaszek, Dyrektor Biura Prezesa PARP, Członek Sądu Konkursowego,
1.3. Michał Polański, Dyrektor Departamentu Promocji Gospodarczej, Członek Sądu Konkursowego
1.4. Monika Dyląg-Sajór: Dyrektor Departamentu Komunikacji Zewnętrznej, Członek Sądu Konkursowego,
1.5. Karolina Dorywalska: Kierownik w Sekcji Koordynacji Projektów Promocyjnych, Sekretarz Sądu Konkursowego.
1.6. Anna Zaręba, Główny Specjalista Biura Zamówień Publicznych, Sekretarz Sądu Konkursowego ds. formalnych.Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
(maj 2014)[ ! ] Z ogłoszenia o wynikach konkursu z dn. 18.06.2014 r.: Organizator Konkursu, działając na postawie art. 122 i 123 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) informuje, że Sąd Konkursowy rozstrzygnął Konkurs na najlepszą pracę konkursową. Nazwa i adres autora wybranej pracy konkursowej: Kotbury Andrzej Budek, ul. Leopolda Lisa Kuli 3/6, 01-512 Warszawa. […]

Poniżej przedstawiamy listę Uczestników Konkursu w przedmiotowym Konkursie:
737776 — Do Lasu s.c. Anna Prusiewicz, Renata Surowiec, Przybysławice (74)
182799 — Studio projektowe Niokoba – Agata Filipczak, Jarosław Skawiński, Warszawa-Wesoła (55,67)
108777 — Tomasz Zapała BRANDVISUAL, Kraków (35)
160488 — ULTRA AGENCY Sp. z o.o., Grańsk (47,67)
220185 — Kotbury Andrzej Budek, Warszawa (86)
192586 — V4 Agnieszka Kosek, Jaworzno (56,33)
198707 — EUROPA 2000 Consulting Sp. z o.o., Warszawa (50,67)
030774 — Izabela Jurczyk Jurczyk Design, Łódź (65,33)
111213 — BRAVO BODONI Sp. z o.o., Warszawa (71)
132909 — TOYA DESIGN Tomasz Wojtkowiak, Poznań (59,33)Zapytanie ofertowe na modyfikację Systemu Identyfikacji Wizualnej Ministerstwa Gospodarki
Godło, logo, ministerstwo gospodarki, identyfikacja wizualna, system identyfikacji wizualnej, przetarg, zapytanie ofertowe, analiza rynku, zmiana barwy orła, czarny orzeł, MIXGRAF Studio Reklamy, najniższa cena
Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest modyfikacja Systemu Identyfikacji Wizualnej polegająca na zmianie koloru elementu logotypu (orła) ze stalowego na biały w Księdze Systemu Identyfikacji Wizualnej oraz wszystkich jej elementów. […]

Dane techniczne przedmiotu zamówienia:

Cena: Oferta powinna zawierać koszt brutto wykonania jednego pliku oraz koszt łączny całości prac. 

Szczegółowy opis dzieła: Przedmiotem zamówienia jest modyfikacja Systemu Identyfikacji Wizualnej polegająca na zmianie koloru elementu logotypu (orła) ze stalowego na biały w Księdze Systemu Identyfikacji Wizualnej oraz wszystkich jej elementów tj:
 • Flagi zewnętrznej
 • Interaktywnego pulpitu
 • Kalendarza książkowego
 • Kartki świątecznej
 • Koperty C4
 • Koperty C5
 • Koziołków na stół prezydialny
 • Layoutu strony
 • Listu gratulacyjnego i dyplomu
 • Logo MG
 • Newslettera
 • Papeterii mailingowej
 • Szablonu pisma zewnętrznego
 • Roll-up’u
 • Szablonu analizy
 • Szablonu prezentacji
 • Ścianki konferencyjnej

Wykonane pliki mają zostać dostarczone Zamawiającemu w formatach rastrowych .JPG i .PNG oraz wektorowych .AI i .EPS na wskazany w umowie adres mailowy. Zamawiający zastrzega przeniesienie na siebie pełni praw autorskich wykonanych plików z chwilą przekazania dzieła. 

Wykonawca ma wykonać 3 projekty i przedstawić je Zamawiającemu w terminie określonym w złożonej i zaakceptowanej przez Zamawiającego ofercie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru projektu z co najmniej trzech przedstawionych przez Wykonawcę propozycji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru projektu, zgodnie z którym wykonany zostanie przedmiot Umowy. Zamawiający zastrzega sobie zgłaszanie uwag do projektu na każdym etapie jego realizacji. Każdorazowo na weryfikację projektu lub korektę Zamawiający będzie miał minimum 2 dni. Każdorazowo na wprowadzenie uwag zamawiającego wykonawca będzie miał maksymalnie 2 dni. […]


Ministerstwo Gospodarki
Departament Komunikacji Społecznej 
(kwiecień 2014)


[ ! ] Z informacji poprzetargowej z dn. 15.05.2014 r.: Po przeprowadzonej analizie rynku do realizacji zlecenia wybrana została firma MIXGRAF Studio Reklamy. Oferta cenowa brutto 1 227,45 zł.


[ ! ] Dotychczasowe logo Ministerstwa Gospodarki — projekt: Mamastudio, 2011
Godło, logo ministerstwa gospodarki, czarny orzeł, godło państwowe, identyfikacja wizualna, mamastudio, przetarg, zmiana koloru orła, Mixgraf studio reklamy


[ ! ] Nowe logo Ministerstwa Gospodarki — projekt: MIXGRAF, 2014
Godło, godło państwowe, herb Polski, Orzeł Biały, logo ministerstwa, Ministerstwo Gospodarki, czarny orzeł, symbole narodowe, wizerunek orła, mamastudio, MIXGRAFKonkurs II na projekt znaku graficznego dla Panteonu Narodowego
konkurs na logo, logotyp, znak graficzny, Panteon Narodowy, rozstrzygnięcie konkursu, grafika użytkowa, darmowe konkursy, świadczenie nieodpłatne, podatek od przychodu, korzyść, przegląd darmowy, tożsamość wizualna, wizerunek
1. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Fundacja „Panteon Narodowy” z siedzibą w Krakowie, ul. Kanonicza 11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000359772.

2. Cel konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie projektu znaku graficznego (logo) dla Panteonu Narodowego w Krakowie, który będzie identyfikował Panteon Narodowy w kraju i za granicą.

3. Zasady uczestnictwa
Konkurs ma charakter ogólnopolski, jednoetapowy i otwarty.
Konkurs skierowany jest szczególnie do studentów, absolwentów i pracowników uczelni artystycznych. Uczestnikami konkursu nie mogą być członkowie komisji konkursowej.

Każdy uczestnik ma prawo złożyć maksymalnie 3 projekty znaku graficznego.

4. Wytyczne do projektu
 • Panteon Narodowy jest kontynuacją idei nekropolii królewskiej na Wawelu oraz Grobu Zasłużonych na Skałce realizowaną przez Fundację „Panteon Narodowy”.
 • Panteon Narodowy to miejsce spoczynku najwybitniejszych twórców narodowej sztuki, kultury i nauki, każdego, kto godzien jest miana Wielkiego Polaka niezależnie od poglądów i przekonań.

Projekt znaku graficznego powinien zawierać:
 • znak graficzny wraz z pełną nazwą „Panteon Narodowy” – w wersji barwnej,
 • sam znak graficzny – w wersji barwnej
 • nak graficzny wraz z pełną nazwą „Panteon Narodowy” – w wersji czarno-białej
 • i sam znak graficzny - w wersji czarno-białej.

5. Sposób prezentacji i przygotowania projektu konkursowego
Projekt należy zaprezentować na 4 planszach formatu A3 w układzie pionowym. Plansze powinny być naklejone na sztywne podłoże w tym samym formacie.
Plansze powinny zawierać:
 • plansza 1 – znak graficzny z pełną nazwą „Panteon Narodowy” w wersji barwnej, mieszczący się w polu o wymiarach 15x15 cm i w pomniejszeniu 2x2 cm, z podaniem barw w systemach CMYK i PANTONE oraz z podaniem nazwy i odmiany kroju pisma;
 • plansza 2 – sam znak graficzny w wersji barwnej, mieszczący się w polu o wymiarach 15x15 cm i w pomniejszeniu 2x2 cm;
 • plansza 3 – znak graficzny z pełną nazwą „Panteon Narodowy” w wersji czarno-białej, mieszczący się w polu o wymiarach 15x15 cm i w pomniejszeniu 2x2 cm;
 • plansza 4 – sam znak graficzny w wersji czarno-białej, mieszczący się w polu o wymiarach 15x15 cm i w pomniejszeniu 2x2 cm.

Każdy projekt powinien być złożony w oddzielnej kopercie mieszczącej plansze prezentacyjne.

W celu zapewnienia maksymalnego obiektywizmu oceny prac, plansze powinny być oznaczone na odwrocie, w prawym górnym rogu, 6-znakowym godłem – nazwą. Do plansz należy dołączyć zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem-nazwą, zawierającą dane osobowe i teleadresowe uczestnika oraz powtórzone 6-znakowe godło-nazwę. Do każdego projektu należy dołączyć płytę CD, oznaczoną tym samym godłem-nazwą, z zapisem projektu w postaci pliku PDF, CMYK, 300 dpi.

Na przesyłce powinien być umieszczony napis: „Panteon Narodowy. Konkurs na projekt znaku graficznego”.

6. Termin i adres nadsyłania prac konkursowych
Prace konkursowe należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2014 – osobiście do siedziby organizatora lub na adres: Biuro Fundacji Panteon Narodowy, ul. Kanonicza 14, 31-002 Kraków.

7. Komisja konkursowa
W skład komisji konkursowej wchodzą:
 • Marek Wasiak, prezes Zarządu Fundacji Panteon Narodowy – jako organizator,
 • Prof. dr hab. Andrzej Białas, Prezes PAU,
 • Czesław Dźwigaj, prof. ASP,
 • Adam Radzikowski, Prezes PWM
 • Dr inż. arch. Bogusław Podhalański, twórca koncepcji architektonicznej Panteonu Narodowego.
 • Barbara du Vall, prawnik
 • Karolina Prandzioch, Agencja Reklamowa NoHau

8. Ogłoszenie wyników konkursu
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 15 lipca 2014.
Werdykt opublikowany zostanie na stronie internetowej Fundacji: www.panteonnarodowy.pl. Laureaci konkursu zostaną ponadto powiadomieni o wyniku drogą elektroniczną lub pocztową.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody głównej.

9. Nagrody
Nagrodą główną jest: 3000,00 złotych.
Nagrodami dodatkowymi są wyróżnienia i dyplomy.
Organizator konkursu przewiduje ponadto organizację wystawy prac nagrodzonych i zgłoszonych do konkursu.

10. Prawa autorskie
Uczestnik konkursu oświadcza, że złożone przez niego projekty stanowią jego oryginalne dzieło i nie naruszają praw osób trzecich.
Warunkiem otrzymania nagrody głównej jest zawarcie z Fundacją Panteon Narodowy umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych.

11. Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Panteon Narodowy.
Dane osobowe uczestników przetwarzane będą przez organizatora konkursu wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) o ochronie danych osobowych.

12. Postanowienia końcowe
Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
Zgłoszone prace nie będą odsyłane Uczestnikom konkursu. Prace nienagrodzone i niebiorące udziału w konkursie będzie można odebrać w siedzibie Organizatora w terminie do 30 września 2014. Po tym terminie zostaną przekazane do Archiwum PAU/PAN.


Fundacja „Panteon Narodowy”
(kwiecień 2013)


[ ! ] Z komunikatu Komisji Konkursowej: Rozstrzygnięcie II edycji konkursu na logo Panteonu Narodowego.
W dniu 1 lipca 2014 Komisja Konkursowa po analizie 48 zgłoszonych na konkurs prac zdecydowała: 
1. nie przyznać nagrody głównej
2. przyznać dwa wyróżnienia po 1000,00 złotych:
 • pracy – nr kodu 822801, autor Piotr Felszyński
 • pracy – nr kodu M1505B, autor Małgorzata Bartoszczyk
3. zaprosić autorów obu wyróżnionych prac do rozmów na temat dalszych prac nad rozwinięciem wyróżnionych projektów.
Nagrodzeni autorzy zostaną zawiadomieni o nagrodach i warunkach odbioru listownie.
Prace zgłoszone na konkurs można odebrać w biurze Fundacji do 31 sierpnia 2014. Po tym terminie prace zostaną przekazane do archiwum PAU/PAN.Konkurs na opracowanie projektu znaku graficznego oraz linii materiałów promocyjno-informacyjnych marki BiT-City
nowe logo, logo Bit City, szybka kolej metropolitalna, bygdosko-toruński obszar metropolitalny, wojewódzywo kujawsko-pomorskie, identyfikacja wizualna, konkurs, logotyp, znak graficzny
Z zapisów regulaminu:
§.1 Organizator i przedmiot konkursu
Województwo Kujawsko-Pomorskie, zwane dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na projekt identyfikacji wizualnej BiT-City w postaci znaku marki (logo) oraz spójnej linii materiałów informacyjnych i reklamowych (zwanego dalej "Konkursem"), które staną się oficjalnym, rozpoznawalnym elementem marki BiT-City. Partnerami Konkursu są Miasto Bydgoszcz, Gmina Miasta Toruń, Gmina Solec Kujawski, Gmina Wielka Nieszawka, Tramwaj Fordon sp. z o.o. i MZK Toruń sp. z o.o., zwane dalej Partnerami.

§2 Cel konkursu
 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu graficznego dla identyfikacji wizualnej BiT-City, nawiązującej do charakteru aglomeracji: jego wielopodmiotowości, integracji transportowej, współpracy i miejsca w świadomości społecznej.
 2. Projekt ma na celu kreować wizerunek BiT-City jako symbolu integracji i współpracy Bydgoszczy i Torunia wspólnie z mniejszymi miejscowościami, miejsca przyjaznego pasażerom, odwiedzającym i mieszkańcom miast, spójności komunikacyjnej, otwartego na innowacje i ekologię w dziedzinie transportu. Ton przekazu może być lekki, a projekty w sposób dowcipny, choć wyrafinowany mogą odnosić się do konwencjonalnych skojarzeń z BiT-City.

§3 Uczestnicy konkursu
 1. Konkurs ma charakter otwarty, dwuetapowy, ogólnopolski.
 2. Konkurs skierowany jest do profesjonalistów – osób fizycznych, spółek osób fizycznych i osób prawnych. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

§4 Etap pierwszy Konkursu - Praca konkursowa
 1. Pierwszy etap konkursu obejmuje wykonanie przez Uczestników prac konkursowych. […]

§8 Kryteria oceny prac konkursowych
 1. Prace konkursowe oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: spełnienie wymagań opisanych w § 3, 5 i 6, dopasowanie projektów do charakteru marki, czytelność komunikatu, funkcjonalność, pomysł, oryginalność, jakość zaproponowanych materiałów.
 2. Ocena prac nastąpi w terminie 14 dni od daty zakończenia nadsyłania prac konkursowych określonej w § 6.
 3. Oceny prac dokona siedmioosobowa Komisja Konkursowa, złożona z przedstawicieli Organizatora i Partnerów Konkursu.
 4. W skład Komisji Konkursowej wchodzą następujące osoby: 
Przewodniczący Komisji Konkursowego: 
 • Agnieszka Gołębiowska - przedstawiciel Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
Członkowie Sądu Konkursowego:
 • Renata Niedźwiecka - przedstawiciel Miasta Bydgoszczy,
 • Magdalena Kujawa - przedstawiciel Gminy Miasta Toruń,
 • Zbigniew Stefański - przedstawiciel Gminy Solec Kujawski,
 • Waldemar Urbaczewki - przedstawiciel Gminy Wielka Nieszawka,  
 • Maciej Kozakiewicz - przedstawiciel Tramwaj Fordon sp. z o.o.,
 • Agata Koman - przedstawiciel MZK Toruń sp. z o.o. […]

§9 Drugi etap konkursu
 1. Drugi etap konkursu polega na wyłonieniu przez internautów najlepszej spośród prac konkursowych wybranych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie głosowania internetowego. […]

§10 Nagroda
 1. Organizator przyzna jedną nagrodę w oparciu o wyniki Głosowania, o którym mowa w § 9.
 2. Nagrodę stanowić będzie zawarcie z laureatem umowy o dzieło na wykonanie Księgi Znaku dla zwycięskiej pracy na kwotę 10 000 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 brutto).
 3. Umowa, o której mowa w ust. 2 obejmuje nabycie przez Organizatora autorskich praw majątkowych do zwycięskiego projektu. […]


Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
(marzec 2014)[ ! ] Informacja z dn. 5 maja: Spośród nadesłanych prac, Komisja Konkursowa wyłoniła siedem projektów, które w ocenie jury najlepiej oddają ideę BiT-City. Po zakończeniu głosowania internetowego, autor zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 tysięcy złotych.

nowe logo BiT City Szybka Kolej Metropolitalna Bydgoszcz Toruń, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Tramwaj Fordon, MZK Toruń


[ ! ] Informacja z dn. 4 czerwca: Znamy logo BiT-City. Internauci wybrali najlepszy projekt identyfikacji wizualnej BiT-City. Zwycięzcą konkursu ogłoszonego przez samorząd województwa jest Radosław Kaliski z Warszawy.Konkurs na logo i identyfikację wizualną Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
nowe logo, Narodowe Muzeum Morskie, Gdańsk, konkurs na logo, rozstrzygnięcie konkursu, logotyp, znak graficzny, projekt, Maciej Burda
Z zapisów regulaminu: 
§1 Organizator Konkursu
Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej (STGU). 
Beneficjent Konkursu: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku.

§2 Cel i przedmiot konkursu
Konkurs ma związek z podniesieniem Muzeum do rangi Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Celem Konkursu na logo NMM jest zaprojektowanie oryginalnego nowego znaku graficznego (logo), który nawiązywał będzie do charakteru jednostki oraz zbioru spójnych, nowoczesnych standardów promujących, identyfikujących oraz wzmacniających markę Muzeum. Muzeum zależy na tym, aby nowy system identyfikacji zwracał uwagę na nowoczesność i prestiżowość instytucji. Identyfikacja ta powinna obejmować swoim charakterem specyfikę wszystkich 8 oddziałów NMM.

§3 Forma i uczestnicy konkursu
Konkurs ma charakter otwarty, trzyetapowy, ogólnopolski:
 • I etap – zbieranie portfolio;
 • Przedstawienie przez projektantów / firmy projektowe portfolio, które zawiera minimum 1 projekt identyfikacji wizualnych instytucji państwowych, kulturalnych lub o zbliżonej tematyce;
 • II etap – zlecenie odpłatne wybranym 5 projektantom / zespołom projektowym wstępnych koncepcji logo wraz z przykładowymi propozycjami użycia znaku, wybór zwycięzcy.
 • III etap – przygotowanie przez zwycięzcę pełnej identyfikacji wizualnej, zgodnie z zakresem z załącznika nr 1.
§5 Terminy
 • Ogłoszenie konkursu – 17 marca 2014 r.
 • Nadsyłanie portfolio – do 31 marca 2014 r. , do godziny 23:59
 • Ogłoszenie wyników I etapu – do 07 kwietnia 2014 r.
 • Przygotowanie wstępnych koncepcji identyfikacji wizualnej przez wybranych 5 projektantów / studia projektowe – do 30 kwietnia 2014 r., do godziny 23:59
 • Ogłoszenie wyniku II etapu konkursu, wyłonienie zwycięzcy – do 09 maja 2014 r.
 • Przygotowanie pełnej identyfikacji wizualnej zgodnej z załącznikiem nr 1 przez zwycięzcę do 23 czerwca 2014 r.
§6 Nagrody
 • Wynagrodzenie dla każdego uczestnika II etapu za wstępne projekty: 800 zł brutto
 • Wynagrodzenie wypłacone będzie po podpisaniu umowy o dzieło / wystawieniu faktury VAT
 • Wynagrodzenie dla Zwycięzcy Konkursu za projekt logo wraz z przekazaniem praw autorskich (II etap Konkursu): 3.000 zł brutto
 • Wynagrodzenie dla Zwycięzcy Konkursu za wykonanie Księgi Identyfikacji Wizualnej NMM wraz z przekazaniem praw autorskich (III etap Konkursu): 10.000 zł brutto
§7
Skład jury konkursowego
 • 3 przedstawicieli Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
 • Dr Anita Wasik – projektantka graficzna, członkini Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej, wykładowca ASP w Gdańsku
 • Dr Adam Kamiński – projektant graficzny, wykładowca ASP w Gdańsku
 • Eurydyka Kata – projektantka graficzna (re:design studio)


STGU
(marzec 2014)[ ! ] Informacja z dn. 7 kwietnia: Wyniki I etapu konkursu na logo dla Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku. Decyzją jury, spośród prawie 260 nadesłanych portfolio, do kolejnego etapu konkursu zakwalifikowali się: 
 • Filip Piasecki Studio,
 • Maciej Burda, 
 • Multiversal, 
 • progressivo / studio kreatywne, 
 • Vivid Studio.
Gratulujemy finalistom, dziękujemy wszystkim uczestnikom i jury oraz nie możemy się już doczekać projektów  Zwycięzcę poznamy 14 maja 2014

[ ! ] 14 maja — regulaminowy termin ogłoszenia wyniku: Brak informacji o rozstrzygnięciu II etapu konkursu.


[ ! ] Informacja z dn. 27 maja: Prezentujemy nowe logo Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Zostało ono wybrane w wyniku konkursu i wkrótce zastąpi dotychczasowy znak. Autorem nowej identyfikacji jest pan Maciej Burda.Konkurs na opracowanie znaku graficznego (logo) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie
konkurs na logo Muzeum Azji i Pacyfiku, STGU, Bojanowska, identyfikacja wizualna, Conservation International
Z zapisów regulaminu konkursu:
III. Opis przedmiotu konkursu
  1. Projekt jednolitego znaku graficznego (logo) musi spełniać następujące kryteria: 
  • a) być niepowtarzalny, oryginalny i nowoczesny, jednocześnie oddawać unikatowy charakter instytucji
  • b) nadawać się do zastosowania w różnych technikach i mediach;
  • c) nadawać się do różnorodnego wykorzystania, zarówno na materiałach biurowych codziennego użytku (koperta, wizytówka, papier listowy itp.) jak i materiałach promocyjnych i informacyjnych (plakaty, banery, długopisy, itp.);
  • d) twórczo odnosić się do dotychczasowego znaku graficznego Muzeum Azji i Pacyfiku – „kręgu światła” którym jest otoczony bóg Śiwa Nataradża – motywu z ikonografii hinduskiej (więcej informacji o Muzeum oraz jego dotychczasowym logo w Zał.1 do Regulaminu);
  • e) składać się ze znaku graficznego i nazwy „Muzeum Azji i Pacyfiku” która powinna być jego integralną częścią.
IV. Terminy konkursu
  1. nadsyłanie prac konkursowych – do 23 stycznia 2014 
  2. ogłoszenie wyników – do 31 stycznia 2014 […]
VII. Nagrody
  1. Komisja Konkursowa przyzna jedną nagrodę w wysokości 4000 zł brutto.
  2. W przypadku, gdy wybrany projekt był realizowany zespołowo, nagroda przyznana zostanie zespołowi w łącznej wysokości 4000 zł brutto.
VIII. Ocena
  1. Prace będą ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora MAP, w składzie:
  • Magdalena Ponagajbo – projektantka, Mamastudio, członkini STGU
  • Andrzej Wieteszka – projektant, członek STGU
  • Emilia Bojańczyk – projektantka, studio Podpunkt, członkini STGU
  • dr Joanna Wasilewska – Dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku, Przewodnicząca Komisji Magdalena Ginter – Frołow – przedstawiciel Muzeum Azji i Pacyfiku
  • Tomasz Madej – przedstawiciel Muzeum Azji i Pacyfiku […]

Muzeum Azji i Pacyfiku
STGU — partner konkursu
(styczeń 2014)[ ! ] Z informacji STGU z dn. 6 lutego: Wyniki konkursu na logo Muzeum Azji i Pacyfiku! Zwyciężyła Kasia Bojanowska. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom, jak i jury! Pewnie jesteście ciekawi projektu Kasi - pokażemy go jak najszybciej, właśnie jest w trakcie małej korekty.


[ ! ] STGU: Brak prezentacji logo po „małej korekcie” przez 14 dni.


[ ! ] Z informacji STGU z dn 20 lutego: Nowe logo Muzeum Azji i Pacyfiku. Według założeń konkursowych, nowy znak graficzny miał twórczo odnosić się do dotychczasowego logo Muzeum – „kręgu światła” otaczającego hinduskiego boga Śiwę Nataradżę. Zwycięski projekt nawiązuje do pierwowzoru, a jednocześnie jest nowoczesny i oryginalny. Pierwotna forma ma genezę w religii hinduistycznej, jednak nowy projekt, dzięki silnemu przetworzeniu i abstrakcyjnemu ujęciu, nie wyróżnia żadnej z azjatyckich kultur. Zachowuje natomiast związany z pierwowzorem charakter, emanując energią i zachowując wizualną równowagę. Ponadto autorce udało się przedstawić ciekawą koncepcję systemu identyfikacji, odpowiedniego dla nowoczesnej placówki, którą staje się Muzeum.

Zwycięskie logo zostało wybrane spośród prawie 500 nadesłanych propozycji oraz poddane jedynie korekcie kolorystycznej. Dziękujemy każdemu uczestnikowi konkursu za udział w konkursie oraz jury za włożoną pracę.


[ ! ] Conservation International, Chermayeff & Geismar, 2010

logo, Conservation International, Chermayeff & Geismar, inspiracja, logo Muzeum Azji i Pacyfiku, Katarzyna Bojanowska• • • 2013 • • •

Konkurs na Logotyp Krakowa jako „Miasta Zgłaszającego się”, ubiegającego się o organizację XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
konkurs na logo Kraków Igrzyska Zimowe 2022 projekt graficzny identyfikacja wizualna
Z regulaminu konkursowego:
§1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Konkursu na Logotyp Krakowa jako „Miasta Zgłaszającego się”, ubiegającego się o organizację XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022, zwanego dalej „Konkursem” jest Gmina Miejska Kraków-Urząd Miasta Krakowa, z siedzibą przy pl. Wszystkich Świętych 3 – 4, 31-004 Kraków, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie logotypu, który będzie służyć identyfikacji wizualnej Krakowa jako „Miasta Zgłaszającego się”, ubiegającego się o organizację Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 r., zwanego dalej „Logotypem”.
 3. W ramach Konkursu przewidziane są nagrody pieniężne, których łączna pula nie przekroczy 13 000 zł (trzynastu tysięcy złotych) brutto. […]

§2 Mechanizm konkursowy
 1. Konkurs jest jednoetapowy i ma charakter otwartego konkursu kreatywnego.
 2. W ramach Konkursu, spośród nadesłanych Logotypów, zgodnie z zasadami określonymi w § 3-7, Komisja Konkursowa wybierze maksymalnie 3 (trzy) najwyżej ocenione Logotypy, zwane dalej Finałowymi Logotypami. […]

§3 Zasady uczestnictwa
 1. Zadaniem uczestników Konkursu, zwanych dalej „Uczestnikami”, jest opracowanie Logotypu Krakowa jako „Miasta Zgłaszającego się”, ubiegającego się o organizację XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 z uwzględnieniem wymogów, o których mowa w § 5 ust.5. […]

§4 Termin i forma nadsyłania zgłoszeń
 1. Logotyp należy zgłosić do Konkursu w formie Pracy Konkursowej, na którą złożą się:
 • Jeden wielostronicowy dokument, zawierający następujące informacje ułożone zgodnie z podaną niżej kolejnością:
  • Strona 1: Opis genezy Logotypu (idea, znaczenie, przesłanie, symbolika etc.);
  • Strona 2: Logotyp w wersji kolorowej w optymalnym rozmiarze oraz w najmniejszym możliwym, czytelnym pomniejszeniu;
  • Strona 3: Logotyp w wersji czarno-białej w optymalnym rozmiarze oraz w najmniejszym możliwym, czytelnym pomniejszeniu;
  • Strona 4 i 5: Wizualizacje, minimum cztery, różnych przykładów wykorzystania Logotypu (np. na stronie internetowej, papierze firmowym, reklamie prasowej i reklamowym T-shircie) z uwzględnieniem nośników, o których mowa w §5 ust. 5 pkt. 5.4.3;
  • Strona 6: Przykładowa wizualizacja Logotypu z wkomponowanym w jego strukturę Symbolem Olimpijskim, którego definicja znajduje się w Załączniku nr 2 do Regulaminu. […]


§ 6 Nagrody
 1. Autorzy Finałowych Logotypów, o których mowa § 2 ust. 2-3, otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł (tysiąc złotych) brutto każdy. Warunkiem wypłaty nagrody jest złożenie przez autorów Finałowych Logotypów oświadczenia zawierającego zobowiązanie do nieupubliczniania lub nieudostępniania nagrodzonego Logotypu do czasu upublicznienia Zwycięskiego Logotypu, o którym mowa w § 2 ust. 11.3.
 2. Autor Zwycięskiego Logotypu, o którym mowa w § 2 ust. 9, zwany dalej Laureatem, otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł brutto (dziesięć tysięcy złotych). Nagroda pieniężna stanowi równocześnie zryczałtowane wynagrodzenie za przeniesienie na Organizatora praw autorskich w zakresie, o którym mowa w ust. 9. […]
 • Laureat przed otrzymaniem nagrody zobowiązany będzie do podpisania z Organizatorem jednej z dwóch umów:
 • Umowy przenoszącej prawa autorskie do Zwycięskiego Logotypu oraz na wykonanie Księgi Znaku i przenoszącej prawa autorskie do Księgi Znaku ze zryczałtowanym wynagrodzeniem w wysokości: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto jako nagroda za Zwycięski Logotyp, o której mowa w § 6 ust. 2 oraz 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) brutto za wykonanie Księgi Znaku i przeniesienie praw autorskich do Księgi Znaku
albo
 • Umowy przenoszącej prawa autorskie do Zwycięskiego Logotypu ze zryczałtowanym wynagrodzeniem autorskim w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto za Zwycięski Logotyp, o której mowa w § 6 ust. 2. […]

§ 8 Postanowienia końcowe
 • […] Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania Konkursu albo przerwania lub odwołania Konkursu z uzasadnionych przyczyn. Decyzja Organizatora w tej sprawie jest ostateczna.

[ ! ] Z informacji przewodniczącej Komisji Konkursowej z dn. 14.01.2014 r.: Informuję, że dzisiaj, tj. 14.01.2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny prac zgłoszonych do „Konkursu na  Logotyp Krakowa jako 'Miasta Zgłaszającego się', ubiegającego się o organizację XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022", zwanego dalej „Konkursem".

Pod obrady Komisji trafiło 113 prac konkursowych (z 142 nadesłanych na Konkurs), które pozytywnie przeszły weryfikację pod względem wymogów formalnych. Ze 113 prac Komisja Konkursowa, obradująca w pełnym składzie, zdyskwalifikowała 59 ze względu na naruszenie „Kryterium zgodności z wymogami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego" (wymóg określony w §5 ust. 5.1. Regulaminu Konkursu, m.in. niedopuszczalne użycie Symbolu Olimpijskiego, brak wymaganych elementów słownych, brak wersji językowych).

Wszystkie pozostałe prace oceniono na tym samym poziomie, uniemożliwiającym wskazanie Finałowych Logotypów i Zwycięskiego Logotypu, który w satysfakcjonujący sposób mógłby służyć identyfikacji wizualnej Krakowa jako „Miasta Zgłaszającego się", ubiegającego się o organizację Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 r.

W tych okolicznościach, mając na uwadze brzmienie §8 ust. 7 Regulaminu Konkursu, podjęto decyzję o nierozstrzygnięciu konkursu.**


Urząd Miasta Krakowa
(grudzień 2013)


[ ! ] Z informacji prasowej z dn. 15.01.2014 r.: Logotyp zostanie teraz zamówiony w szwajcarskiej firmie, która wygrała przetarg na głównego doradcę miasta przy staraniach o zorganizowanie imprezy.**

[ ! ] Z informacji z dnia 17.03.2014 r.: Rynek Główny – serce Krakowa od ponad ośmiu wieków oraz parzenica – wzór charakterystyczny dla zdobnictwa w górskich rejonach Małopolski – to dwa główne motywy, do których odwołuje się logotyp Krakowa jako „Miasta Zgłaszającego się” do organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku. Od dzisiaj (17 marca), kiedy po raz pierwszy został on zaprezentowany publicznie, będzie służył identyfikacji wizualnej miasta w procesie aplikacyjnym. […]

Logotyp na zlecenie miasta opracowała szwajcarska firma Event Knowledge Services (EKS — Lozanna, Szwajcaria) w ramach zamówienia dodatkowego do przetargu głównego na obsługę, wsparcie i doradztwo w procesie ubiegania się Krakowa o prawo organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku.***


logo, Zimowe Igrzyska Olimpijskie, Kraków 2022, olimpijski logotyp Kraków, miasto kandydat, Event Knowledge Services


--Konkurs na projekt znaku graficznego dla Panteonu Narodowego
konkurs na logo, Panteon Narodowy, konkus nierozstrzygnięty, projekt logo, regulamin konkursu, logotyp, tożsamość wizualna, wizerunek, system identyfikacji wizualnej, księga znaku, grafika użytkowa, Aleksander Bąk
1. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Fundacja „Panteon Narodowy” z siedzibą w Krakowie, ul. Kanonicza 11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000359772. 

2. Cel konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie projektu znaku graficznego (logo) dla Panteonu Narodowego w Krakowie, który będzie identyfikował Panteon Narodowy w kraju i za granicą.

3. Zasady uczestnictwa
Konkurs ma charakter ogólnopolski, jednoetapowy i otwarty. 
Konkurs skierowany jest szczególnie do studentów, absolwentów i pracowników uczelni artystycznych. 
Uczestnikami konkursu nie mogą być członkowie komisji konkursowej.
Każdy uczestnik ma prawo złożyć maksymalnie 3 projekty znaku graficznego.

4. Wytyczne do projektu
Panteon Narodowy jest kontynuacją idei nekropolii królewskiej na Wawelu oraz Grobu Zasłużonych na Skałce realizowaną przez Fundację „Panteon Narodowy”. 
Panteon Narodowy to miejsce spoczynku najwybitniejszych twórców narodowej sztuki, kultury i nauki, każdego, kto godzien jest miana Wielkiego Polaka niezależnie od poglądów i przekonań.

Projekt znaku graficznego powinien zawierać: 
 • znak graficzny wraz z pełną nazwą „Panteon Narodowy” – w wersji barwnej, 
 • sam znak graficzny – w wersji barwnej
 • znak graficzny wraz z pełną nazwą „Panteon Narodowy” – w wersji czarno-białej
 • i sam znak graficzny - w wersji czarno-białej. 
[…]

7. Komisja konkursowa
W skład komisji konkursowej wchodzą: 
 • Marek Wasiak, prezes Zarządu Fundacji Panteon Narodowy – jako organizator, 
 • Prof. dr hab. Andrzej Białas, Prezes PAU, 
 • Czesław Dźwigaj, prof. ASP, 
 • Adam Radzikowski, Prezes PWM
 • Dr inż. arch. Bogusław Podhalański, twórca koncepcji architektonicznej Panteonu Narodowego.
 • Barbara du Vall, prawnik
 • Karolina Prandzioch, Agencja Reklamowa NoHau

8. Ogłoszenie wyników konkursu
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 17 marca 2014. 
Werdykt opublikowany zostanie na stronie internetowej Fundacji: www.panteonnarodowy.pl. Laureaci konkursu zostaną ponadto powiadomieni o wyniku drogą elektroniczną lub pocztową. 
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody głównej. 

9. Nagrody
Nagrodą główną jest: 3000,00 złotych. 
Nagrodami dodatkowymi są wyróżnienia i dyplomy.
Organizator konkursu przewiduje ponadto organizację wystawy prac nagrodzonych i zgłoszonych do konkursu.Fundacja „Panteon Narodowy”
(listopad 2013)


[ ! ] Z informacji prasowej z dn 17.03.2014 r.: Na konkurs wpłynęły prace 50 autorów. Komisja stwierdziła, że wpłynęły one w określonym regulaminem konkursu terminie. Mimo drobnych uchybień formalnych wszystkie prace zakwalifikowano do oceny.
W dniu 10 marca 2014 po ostatniej prezentacji prac i wcześniejszych konsultacjach, Komisja postanowiła:
 1. po wielu rozmowach i prezentacjach nie przyznawać nagrody głównej ani wyróżnień uznając dostarczone prace jako nie satysfakcjonujące zarówno pod względem artystycznym, jak i ideowym;
 2. raz jeszcze powtórzyć konkurs i będzie on ogłoszony 15 kwietnia 2014; […]


Konkurs na logo obchodów 60-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Indiami
Konkurs na logo 60-lecia stosunków dyplomatycznych Polska Indie MSZ STGU
Z regulaminu konkursowego: 
Organizator: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Spraw Zewnętrznych Republiki Indii
Partner: Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej

Cel konkursu:
Projekt logotypu polsko-indyjskich obchodów 60-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych powinien adekwatnie odzwierciedlać ciągły i obiecujący rozwój naszych dwustronnych relacji.

Formuła konkursu:
I etap – zbieranie portfolio
Przedstawienie przez projektantów / firmy projektowe portfolio, które zawiera minimum 5 projektów logotypów dla instytucji państwowych, kulturalnych lub o zbliżonej tematyce.

II etap – zlecenie odpłatne wybranym 10 projektantom/firmom wstępnych koncepcji logotypów oraz wybór zwycięzcy i przygotowanie księgi znaku
Wybranie przez jury konkursu 10 projektantów / firm projektowych, które otrzymają zaproszenie do przygotowania propozycji min. 3 logotypów 60-lecia nawiązania polsko-indyjskich stosunków dyplomatycznych, za co otrzymają wynagrodzenie w wysokości łącznej 1000 zł brutto. 

Terminy:
 • Data przesłania portfolio: 14 listopada 2013
 • Ogłoszenie listy 10 wybranych projektantów/ firm projektowych do II etapu: 19 listopada 2013
 • Data przesłania propozycji logo przez wybranych projektantów w II etapie: 2 grudnia 2013
 • Ogłoszenie zwycięzcy: 5 grudnia 2013
 • Wdrożenie projektu, przygotowanie księgi znaku: 15 grudnia 2013

Nagrody:
 • Wynagrodzenie za przygotowanie wstępnej koncepcji w drugim etapie - 1000 zł brutto.
 • Wynagrodzenie dla zwycięzcy za ostateczne przygotowanie logotypu - 6 000 zł brutto
 • Honorarium za przekazanie praw autorskich zwycięskiego logo – 2000 zł brutto.
 • Honorarium za przygotowanie księgi znaku zwycięskiego logo – 6000 zł brutto
 • Wynagrodzenie zostanie wypłacone po sporządzeniu umowy z projektantem / firmą projektową.

Jury:
 • Piotr Paszkowski – Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra SZ 
 • Joanna Skoczek – Dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ
 • Smt. Monika Kapil Mohta, Ambassador, Ambasada Republiki Indii w Polsce 
 • Shri G. R. Meena, pierwszy sekretarz, Ambasada Republiki Indii w Polsce
 • Przedstawiciel projektantów graficznych w Indiach
 • Przedstawiciel projektantów graficznych w Indiach
 • dr Dawid Korzekwa – projektant graficzny, prezes STGU, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
 • prof. Lech Majewski – projektant graficzny, członek honorowy STGU, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. […]

Konkurs nie może pozostać nierozstrzygnięty.*


Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
(listopad 2013)


[ ! ] Z informacji z dn. 20.11.2013 r.: Finaliści konkursu na logo 60-lecia stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Indiami. W 2 etapowym konkursie, projektanci nadesłali ponad 100 portfolio. Decyzją jury, do finału konkursu zakwalifikowali się:
 • Motorstudio (PL)
 • VISANE Agencja Brandingowa (PL)
 • Dominik Robak (PL)
 • Gopika Chowfla Design (IND)
 • REDKROFT (PL)
 • Ishan Khosla Design (IND)
 • Kotbury (PL)
 • Ortografika studio (PL)
 • Nowik Nowicki (PL)
 • Piotr BDSN Okrasa (PL)

[ ! ] Z informacji z dn. 5.12.2013 r.: Ortografika studio zaprojektowało zwycięskie logo 60-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Indiami.


--
* msz.gov.plKonkurs na logotyp Roku Kolberga
nowe logo, Rok Kolberga 2014, Instytut Muzyki i Tańca, Wojciech Janicki, konkurs na logo
Z regulaminu konkursowego: 
1. Informacje ogólne […]
1.4 Celem Konkursu jest wyłonienie najbardziej oryginalnego rozwiązania graficznego o charakterze logotypu mającego za zadanie w jednoznaczny sposób nawiązywać do życia, działalności i dokonań Oskara Kolberga.[…]


2. Organizator i czas trwania Konkursu
2,1 Organizatorem Konkursu jest Instytut Muzyki i Tańca z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa, będący państwową instytucją kultury, wpisaną do rejestru państwowych instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, NIP 525-249-03-48. 
2.2. Konkurs będzie trwał od 15 września do 2 listopada 2013 roku.


3. Warunki uczestnictwa
3.1. Uczestnikiem Konkursu (dalej jako „Uczestnik”) może być każda osoba, która spełni wymagania określone niniejszym Regulaminem oraz: a) jest osobą pełnoletnią, b) ma obywatelstwo polskie; c) dokona prawidłowego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie; d) prześle logotyp własnego autorstwa odpowiadający warunkom opisanym w Regulaminie.
3.2. Jedna osoba może przesłać jeden logotyp. […]


4. Zasady Konkursu
4.1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie spośród Uczestników trzech laureatów („Laureat”), którym zostaną przyznane trzy miejsca: miejsce I, miejsce II oraz miejsce III oraz odpowiednie nagrody finansowe: 10.000 zł dla I miejsca, 5.000 zł dla II miejsca, 2.000 zł dla III miejsca.
4.2. Konkurs jest tajny i jednoetapowy. […]
4.5. Komisja Konkursowa, w terminie do 30 listopada 2013 r. wyłoni Laureatów, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a. kreatywność autora,
b. oryginalność Logotypu,
c. związek Logotypu z tematyką Konkursu,
d. spełnienie wymogów formalnych, o których mowa w ust. 4.3.1 i 4.3.2. […]


Instytut Muzyki i Tańca
(wrzesień 2013)


[ ! ] Z informacji z dn. 7.11.2013 r.: 
Praca autorstwa Wojciecha Janickiego wygrała konkurs na logotyp Roku Kolberga i została wybrana przez jury spośród ponad dwustu przesłanych zgłoszeń. Zwycięski projekt graficzny zostanie skierowany do realizacji jako oficjalny logotyp Roku Kolberga w 2014 roku. Użycie logotypu wymagać będzie uzyskania zgody Biura Obchodów.

Na ogłoszony we wrześniu Konkurs nadesłanych zostało 214 prac graficznych, z czego 201 spełniało warunki formalne. Konkurs był otwarty i tajny. Oceny prac dokonało Jury w składzie:
 • prof. Ewa Dahlig-Turek – przewodnicząca (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk), 
 • prof. Władysław Pluta (Akademia Sztuk Pięknych, Kraków), 
 • dr Zenon Butkiewicz (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Jury przyznało następujące nagrody:
 • I miejsce - Wojciech Janicki, Poznań (10 tysięcy złotych)
 • II miejsce - Paulina Kosma, Szczyrk (5 tysięcy złotych)
 • III miejsce - Bartłomiej Nowosielski, Gorzów Wielkopolski (2 tysiące złotych)
Wszystkim autorom zgłoszonych prac dziękujemy, a laureatom gratulujemy!


--
* imit.org.plKonkurs na opracowanie znaku graficznego (logo) miasta Gryfino, wraz z przykładami użycia na wskazanych elementach Systemu Identyfikacji Wizualnej
logo Gryfino system identyfikacji wizualnej projekt graficzny konkurs na logo
Z zapisów regulaminu:
 1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, kod 74-100 Gryfino.
 2. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie logo dla miasta Gryfino wraz z przykładami użycia logo na wskazanych elementach Systemu Identyfikacji Wizualnej.
 3. Celem konkursu jest pozyskanie najlepszego projektu logo, charakteryzującego się wysokim poziomem artystycznym, spełniającym jednocześnie funkcję marketingową jak i informacyjną. Projekt logo stanowić będzie podstawę do stworzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej dla miasta Gryfino.
 4. Logo musi nawiązywać tematyką do charakteru Gminy, winno się z nią jednoznacznie kojarzyć. Powinno łączyć jej tradycyjny charakter z nowoczesnymi aspiracjami. Autor przed rozpoczęciem swojej pracy powinien zapoznać się z treścią Strategii Promocji Miasta i Gminy Gryfino na lata 2010-2020, która kształtuje ogólny zarys i kierunek w którym powinien podążać w trakcie tworzenia swojej pracy.  
 5. Wybrane logo będzie przeznaczone do celów identyfikacyjnych, reprezentacyjnych, korespondencyjnych. Będzie w sposób nieograniczony wykorzystywane do identyfikacji wizualnej Gminy Gryfino. W szczególności umieszczone będzie na wszelkich materiałach poligraficznych: wydawnictwach, plakatach, ulotkach, nośnikach elektronicznych, nośnikach reklamy zewnętrznej, gadżetach promocyjno-reklamowych, internecie.
W skład komisji wchodzą:
 1. Dr Ireneusz Kuriata
 — Prodziekan Wydz. Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie
 2. Dr Andreas Guskos
 — Wydział Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie
 3. Prof. Andrzej Tomczak — Przewodniczący Komisji Konkursowej
 Pracownia Znaku i Form Identyfikacyjnych na Wydziale Sztuk Wizualnych
 Akademii Sztuki w Szczecinie
 4. Kazimierz Fischbach — Przedstawiciel Rady Miejskiej w Gryfinie    
 5. Beata Kryszkowska — Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino
 6. Tomasz Pękalski — Kierownik Biura Informacji i Promocji 
 7. Krzysztof Czosnowski — Naczelnik wydziały Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji 
Komisja Konkursowa przyzna jedną nagrodę w wysokości 7 000 zł brutto (siedem tysięcy złotych brutto).


Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
(sierpień 2013)


[ ! ] Z informacji z dn. 28.10.2013 r.: 24 października 2013 r. odbyło się spotkanie Komisji Konkursowej mające na celu wyłonienie najlepszego projektu w ogłoszonym konkursie na opracowanie znaku graficznego (logo) dla miasta Gryfino. […] Do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie wpłynęły 94 prace. W konkursie brały udział 92 prace, zakwalifikowane jako zgodne z regulaminem. Ocena zakwalifikowanych prac dokonywana była pod względem: nowoczesności i charakterystyczności, uniwersalności, funkcjonalności i przejrzystości projektów.

Komisja Konkursowa podjęła decyzję o niewyłanianiu zwycięzcy stwierdzając, że żadna ze zgłoszonych prac nie pozwala w pełni zrealizować głównego celu konkursu. Decyzja ta została podjęta jednogłośnie. Organizator konkursu – Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.
Konkurs na logo Szlaku Piastowskiego
logo Szlak Piastowski identyfikacja wizualna konkurs na logo marszałek województwa Bartosz Kosak Malbork
Z zapisów regulaminu: Organizatorem Konkursu jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. […]
 1. W Konkursie przyznana zostanie jedna nagroda. 
 2. Ze zwycięzcą konkursu zostanie podpisana umowa na wykonanie logo Szlaku 
  Piastowskiego. Wartość zlecenia to 5.000 zł.

Z zapisów karty zgłoszenia: W przypadku zwycięstwa bezpłatnie, nieodwołalnie i niezależnie od żadnych warunków, bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia, bez żadnych ograniczeń, w tym czasowych, terytorialnych i ilościowych przenoszę/przenosimy na Organizatora autorskie prawa majątkowe do wykorzystania złożonej w ramach konkursu pracy, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie:
 1. utrwalania w całości oraz dowolnego fragmentu wszelkimi dostępnymi technikami,
 2. obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono (wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału),
 3. wprowadzania do pamięci komputera,
 4. wykorzystania w utworach audiowizualnych i multimedialnych, rozpowszechniania w sieciach informatycznych (w tym w Internecie), 
 5. rozpowszechniania w programach telewizyjnych i utworach audiowizualnych nadawanych za pomocą wizji przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne oraz za pośrednictwem satelity, wyświetlanych w kinie, publicznie odtwarzanych,
 6. najmu, dzierżawy i użyczenia. 
 7. wydania w wydawnictwach książkowych i innych wydawnictwach
 8. drukowanych (np. albumy, katalogi, leksykony, kalendarze, pocztówki, ulotki, mapy), wydawnictwach multimedialnych, samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych podmiotów, 
 9. rozpowszechniania w całości lub w częściach w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie plakatów, folderów reklamowych, tablic informacyjnych, form wystawienniczych, niezależnie od ich rodzaju formatu, ogłoszeń, reklam w tym reklam audiowizualnych i multimedialnych.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
(sierpień 2013)


[ ! ] Z informacji z dn. 29.10.2013 r.: Nowe logo zostało wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego i ma promować odnowiony Szlak Piastowski.
 
Na konkurs wpłynęło 57 prac z całej Polski. Komisja konkursowa składająca się w większości ze specjalistów w dziedzinie grafiki i identyfikacji wizualnej najwyżej oceniła pracę Pana Bartosza Kosaka z Malborka. Logo nawiązuje do heraldycznego orła piastowskiego, a krój pisma do denara Bolesława Chrobrego.Konkurs na projekt graficzny plakatu oraz logotypu spektaklu do sztuki „Idiota” wg Fiodora Dostojewskiego w reżyserii Norberta Rakowskiego
projekt plakat Idiota Dostojewski Teatr Bagatela grafika użytkowa Aleksander Bąk
Z regulaminu konkursowego: 
Organizator: Teatr „Bagatela” im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie

Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficznego, który stanie się plakatem i logotypem firmującym spektakl „„Idiota” wg Fiodora Dostojewskiego w reżyserii Norberta Rakowskiego, realizowany przez Organizatora.

Z autorem zwycięskiego projektu plakatu i logotypu zostanie podpisana umowa o dzieło wraz
z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do projektu plakatu i logotypu. Wynagrodzenie za projekty oraz ich dopasowanie do używanych przez Teatr formatów będzie wynosić 2000,00 PLN brutto (dwa tysiące zł 0/100 gr) brutto.*


Teatr Bagatela
(sierpień 2013)


[ ! ] Informacja na fanpejdżu teatru na Facebook'u z dn. 21.08.2013 r. (usunięta później): „A jednak ugrzęźliśmy… i jeszcze okres urlopowy… Ilość nadesłanych prac oraz niemożność skompletowania jury pracującego lub bawiącego tu i ówdzie spowodowały, że konkurs na plakat do adaptacji Dostojewskiego rozstrzygniemy w drugiej połowie września. Jeszcze raz dziękujemy Uczestnikom, Których zarazem przepraszamy i prosimy o cierpliwość. Na otarcie łez kolejne zdjęcie przyszłej Nastazji — tym razem Urszula Grabowska w niezapomnianym WESELU BY CZECHOW.”

[ ! ] Z informacji na stronie teatru z dn. 23.09.2013 r.: „Wszystkim Autorom nadesłanych prac serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w naszym konkursie. Po burzliwych i długotrwałych naradach jury konkursu na projekt graficzny plakatu oraz logotypu spektaklu do sztuki „Idiota” w rezyserii Norberta Rakowskiego postanowiło nie nagradzać żadnej z propozycji. Pomimo nadesłanych wielu ciekawych prac, ani jedna nie uchwyciła ostatecznie klimatu adaptacji powieści Dostojewskiego, nadanego inscenizacji przez reżysera. Ponieważ regulamin nie przewiduje innych wyróżnień poza główną nagrodą, publikujemy poniżej cztery plakaty, które wzbudziły szczególne zainteresowanie jury (nie zostaną one w żaden sposób wykorzystane do promocji spektaklu).”


--Konkurs na projekt identyfikacji wizualnej Dworca Centralnego w postaci znaku marki (logo) oraz spójnej linii materiałów informacyjnych i reklamowych
logo Dworzec Centralny identyfikacja wizualna PKP Aneta Lewandowska Joanna Fidler-Wieruszewska STGU
Z regulaminu: […] 
 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu graficznego linii komunikacji wizualnej Dworca Centralnego, nawiązującej do charakteru dworca: jego architektury, historii i miejsca w kulturze popularnej.
 2. Projekt ma na celu kreować wizerunek Dworca Centralnego jako miejsca przyjaznego pasażerom i mieszkańcom miasta, otwartego na inicjatywy kulturalne. Ton przekazu powinien być lekki, a projekty w sposób dowcipny, choć wyrafinowany odnosić się do konwencjonalnych, historycznych skojarzeń z Dworcem Centralnym. […]

1. Zadaniem konkursowym jest stworzenie oryginalnej, spójnej linii komunikacji marki Dworzec Centralny, na przykładzie następujących materiałów reklamowych:
Propozycja znaku identyfikacyjnego (logo) Dworca Centralnego, oddającego charakter miejsca.
Uwagi: na etapie konkursu nie jest wymagane przygotowanie Księgi Znaku. Zamawiający wymaga jedynie zaprezentowania kolorowej i monochromatycznej wersji znaku. Wybrane logo będzie przeznaczone w szczególności do celów:
 • promocyjnych,
 • identyfikacyjnych,
 • reprezentacyjnych.
Logotyp powinien składać się ze znaku graficznego lub nazwy "Warszawa Centralna" lub dowolnej kombinacji powyższej nazwy i znaku graficznego.

2. Layout serii plakatów, promujących akcje specjalne, organizowane na Dworcu Centralnym, na przykładzie 2 wydarzeń:
 • a) Pokaz filmowy, zorganizowany w przestrzeni Cafe Poczekalnia, z okazji Dnia Dziecka. W programie klasyki kina dla młodzieży i bajek dla najmłodszych. W repertuarze: Stawiam na Tolka Banana, Do przerwy 0:1, Dziewczyna i chłopak, Pszczółka Maja, Sąsiedzi, Żwirek i Muchomorek, Wodnik Szuwarek.
 • b) Urodziny Dworca Centralnego – 6 grudnia, 38 rocznica otwarcia Dworca. W programie tort i lemoniada dla wszystkich. Wydarzenie organizowane i promowane na fan page’u Dworca Centralnego na portalu Facebook.
Uwagi: plakaty promujące poszczególne wydarzenia muszą układać się w spójną linię graficzną, powtarzającą określone elementy identyfikacyjne, tj. układ elementów graficznych i tekstowych, kolorystykę, typ motywów graficznych, czcionki, itd.

3. Projekt oryginalnej linii gadżetów ze znakiem Dworca Centralnego – minimum 5 przedmiotów, w tym przynajmniej po jednym z kategorii:
 • materiały papiernicze,
 • odzież reklamowa,
 • artykuły spożywcze.

Oceny prac dokona Sąd Konkursowy, złożony z przedstawicieli Organizatora i Partnera konkursu. W skład Sądu wchodzić będzie 6 osób – przewodniczący Sądu oraz członkowie.
 • Przewodniczący Sądu: Justyna Sołtyk – Dyrektor Departamentu Marketingu w PKP SA
 • Członkowie Sądu: Szymon Konop – Dyrektor Departamentu Inwestycji w PKP SA 
 • prof. Lech Majewski - projektant, członek honorowy STGU, wykładowca ASP w Warszawie 
 • dr Dawid Korzekwa - projektant, prezes STGU, wykładowca ASP w Katowicach 
 • Jerzy Skakun - projektant, członek STGU 
 • Magdalena Czupryńska – Departament Marketingu w PKP SA

Nagroda
 1. Sąd Konkursowy przyzna jedną nagrodę główną, którą będzie zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. Efektem negocjacji będzie podpisanie umowy o współpracy na okres 6 miesięcy.
 2. Wartość nagrody wynosi 50 000 pln netto. Kwota obejmuje nabycie przez Organizatora autorskich praw majątkowych do projektu.

PKP SA
Partner konkursu — Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej (STGU)
(sierpień 2013)


[ ! ] Z informacji prasowej z dn. 27.08.2013 r.: „— Myślę, że pomysł na opracowanie identyfikacji wizualnej dworca jest jak najbardziej cenny, choćby z tego względu, że wszyscy mówią o tym dworcu i przydałby się jakiś jego znak, który zapadłby w świadomość wszystkich — powiedział prof. Lech Majewski ze Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej. Dodał, że środowisko grafików w Polsce bardzo zainteresowało się tym konkursem, gdyż to „jeden z ciekawszych tego typu konkursów, jakie ogłoszono ostatnio w Polsce”.*


[ ! ] Z informacji na stronie STGU z dn. 16.10.2013 r.: „Młode designerki – Aneta Lewandowska i Joanna Fidler-Wieruszewska – zwyciężyły w konkursie na identyfikację wizualną Dworca Centralnego. Ich projekt został wybrany z ponad 250 zgłoszeń nadesłanych z całej Polski. Organizatorami konkursu były PKP S.A. oraz Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej. […] Nagroda dla zwyciężczyń wynosi 50 000 zł. W jej ramach podejmą współpracę z PKP S.A.” **


--
** www.stgu.pl


Konkurs na plakat festiwalu Kinopolska 2013
plakat Polanski KINOPOLSKA 2013 Instytut Polski w Paryżu Institut Polonaise Paris
Z informacji medialnej: Trwa konkurs na plakat festiwalu Kinopolska 2013. 
KINOPOLSKA 2012 to wydarzenie, które odbywa się nie tylko w Paryżu, ale także w innych ważnych miastach francuskich: Strasburgu, Reims, Tuluzie, Lyonie, Montpellier, Saint Etienne, Clermont-Ferrand, Orleanie, Lille i Bordeaux. Dlatego tez niektóre teksty są za każdym razem zmienione i dostosowane do kolejnych edycji.
 
Regulamin konkursu:
 Organizatorem Konkursu jest Instytut Polski w Paryżu. Konkurs ma charakter otwarty, trwa do 31 lipca 2013 roku. […]

Dominujące, sugerowane kolory: żółty, czarny, biały, czerwony - chcielibyśmy zachować kolorystykę plakatów z poprzednich edycji. Projekt plakatu musi zawierać wolne miejsce na umieszczenie logotypów sponsorów, patronów, itp.

Nadesłane na konkurs projekty oceni Komisja wybrana przez Organizatora. W wyniku Konkursu zostanie wyłoniona tylko jedna zwycięska praca. Nagrodą za zwycięstwo w konkursie jest wykorzystanie przez Organizatora projektu plakatu w celach promocyjnych honorowane kwotą 750 euro (brutto).*


Instytut Polski w Paryżu
(lipiec 2013)


[ ! ] Z odpowiedzi na zgłoszenie konkursowe z dn. 1 sierpnia 2013 r.: „[…] bardzo dziękuję za przeslanie projektów. Do końca sierpnia poinformujemy o naszej decyzji. […].”

[ ! ] Z nieoficjalnej informacji z dn. 4 września 2013 r.: „[…] Spośród nadesłanych plakatów, zdecydowaliśmy się na pracę Pana Adama Ambrozewicza. […].”


--Konkurs na logo obchodów 600-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Turcją w 2014
konkurs na logo obchodów 600-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Turcją w 2014 MSZ STGU
Z ogłoszenia konkursowego na stronie MSZ: 
Organizator: Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Tureckiej 
Partner: Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej

Cel konkursu
Projekt logotypu polsko-tureckich obchodów 600-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych powinien adekwatnie odzwierciedlać wyjątkowość naszych relacji dwustronnych. Tę wyjątkowość potwierdzają nie tylko bardzo dobre kontakty handlowe, polityczne, wzajemne przenikanie się kultur, ale również trwałość dialogu, wzajemny szacunek i zrozumienie, umiejętność prowadzenia ze sobą dialogu nawet w czasach trudnej, niekiedy, koegzystencji między Polską i Imperium Osmańskim.

Formuła konkursu
 
I etap – zbieranie portfolio
Przedstawienie przez projektantów / firmy projektowe portfolio, które zawiera minimum 5 projektów logotypów dla instytucji państwowych, kulturalnych lub o zbliżonej tematyce.
 
II etap – zlecenie odpłatne wybranym 10 projektantom/firmom wstępnych koncepcji logotypów
Wybranie przez jury konkursu 10 projektantów / firm projektowych, które otrzymają zaproszenie do przygotowania propozycji min. 3 logotypów 600-lecia nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych, za co otrzymają wynagrodzenie w wysokości łącznej 1000 zł brutto. Prezentacja każdego projektu powinna obejmować 2 części: w części pierwszej sam znak, w części drugiej – prezentacja  znaku wraz z hasłem promocyjnym wydarzenia: “Old Friends: Turkey and Poland – 600 Years of Friendship”. Jesli logotyp występuje bez znaku graficznego – składa się wyłącznie z typografii, dopuszczalne jest przedstawienie jednej propozycji.
 
III etap – wybór zwycięskiego logo oraz przygotowanie księgi znaku.
 
Terminy:
 • Ogłoszenie konkursu: 12 lipca 2013
 • Data przesłania portfolio: 29 lipca 2013
 • Ogłoszenie listy 10 wybranych projektantów/ firm projektowych do II etapu: 9 sierpnia 2013
 • Data przesłania propozycji logo przez wybranych projektantów w II etapie: 9 września 2013
 • Ogłoszenie zwycięzcy: 16 września 2013
 • Wdrożenie projektu, przygotowanie księgi znaku: 27 września 2013
Warunki udziału w konkursie
 • Udział w pierwszym etapie konkursu (nadsyłanie portfolio) jest bezpłatny.
 • Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie portfolio w formacie PDF, które zawiera minimum 5 projektów logotypów dla instytucji państwowych, kulturalnych lub o zbliżonej tematyce. Prace powinny być przesłane w formie elektronicznej do 29 lipca 2013 na adres: office@stgu.pl.
 • Konkurs adresowany jest wyłącznie do profesjonalnych projektantów / firm projektowych oraz studentów kierunków projektowych. Konkurs ma charakter międzynarodowy, w szczególności skierowany jest do projektantów / firm projektowych z Polski oraz Turcji.
   
Wynagrodzenie
 • Wynagrodzenie za przygotowanie wstępnej koncepcji w drugim etapie - 1000 zł brutto.
 • Wynagrodzenie dla zwycięzcy za ostateczne przygotowanie logotypu - 6 000  zł brutto (1 500 Euro).
 • Honorarium za przekazanie praw autorskich zwycięskiego logo – 2000 zł brutto.
 • Honorarium za przygotowanie księgi znaku zwycięskiego logo – 6000 zł brutto (1 500 Euro).
 • Wynagrodzenie zostanie wypłacone po sporządzeniu umowy z projektantem / firmą projektową.
Jury
 • Piotr Paszkowski – Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra SZ
 • Joanna Skoczek – Dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ
 • İstem Circiroğlu, Radca Minister, Zastępca Szefa Misji, Ambasada Turcji w Polsce
 • Kasım Sonkaya, Attache of Culture and Promotion, Ambasada Turcji w Polsce
 • Esen Karol – projektantka graficzna, wykładowca Uniwersytetu Bilgi w Stambule, laureatka wielu nagród, uczestniczka wielu wystaw,
 • Geray Gencer – projektant graficzny, właściciel studia projektowego w Istambule, zdobywca licznych nagród, uczestnik wielu wystaw
 • dr Dawid Korzekwa – projektant graficzny, prezes STGU, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,
 • prof. Lech Majewski – projektant graficzny, członek honorowy STGU, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. […]
Konkurs nie może pozostać nierozstrzygnięty.*


Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
(lipiec 2013)


[ ! ] Z informacji na stronie STGU z dn. 10 sierpnia 2013 r.: „
Z przyczyn niezależnych, decyzją Jury, zmianie uległy terminy konkursu. Obowiązujące daty:
 • Ogłoszenie listy 10 wybranych projektantów/firm projektowych do II etapu: 19 sierpnia 2013
 • Data przesłania propozycji logo przez wybranych projektantów w II etapie: 12 września 2013
 • Ogłoszenie zwycięzcy: 19 września 2013
 • Wdrożenie projektu, przygotowanie księgi znaku: 30 września 2013
Za utrudnienia przepraszamy.

[ ! ] Z informacji na stronie STGU z dn. 19 sierpnia 2013 r.: Informujemy, iż wyniki I etapu konkursu dostępne będą do godz.12, w dniu 20 września 2013. Przepraszamy.

[ ! ] Z informacji na stronie STGU z dn. 20 sierpnia 2013 r.: 
Wyniki I etapu konkursu. 
Projektanci z Polski, Turcji, Portugalii i Niemiec zostali wybrani do przedstawienia propozycji logo symbolizującego rocznicowe obchody nawiązania polsko – tureckich stosunków dyplomatycznych. Finalny znak poznamy 19 września 2013. Zwycięzca otrzyma 14000 zł.

Spośród prawie 200 nadesłanych portfolio w pierwszym, otwartym etapie konkursu, decyzją Jury, do II etapu konkursu zakwalifikowali się:
 • AnoMalia art studio (Polska)
 • Axel Öland (Niemcy)
 • Bąk Edgar (Polska)
 • Ediz Pinar Studio (Turcja)
 • Ibrahim Karaer (Turcja)
 • Imagina (Portugalia)
 • Marcin Usarek (Polska)
 • Selahattin Sonmez (Turcja)
 • Wieslaw Grzegorczyk (Polska)
 • Wojciech Janicki (Polska)
[ ! ] Z informacji na stronie STGU z dn. 19 września 2013 r.: BRAK INFORMACJI

[ ! ] Z informacji na stronie STGU z dn. 16 października 2013 r.: BRAK INFORMACJI

[ ! ] Z informacji na stronie MSZ z dn. 8 listopada 2013 r.: Studio Imagina zwycięzcą konkursu na logo obchodów 600-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Turcją.

Zwycięskie logo zaprojektowano przy użyciu metaforycznego znaku nieskończoności wykonanego z dwóch połączonych zer. Przyznając nagrodę główną, jury doceniło prostotę przekazu, czytelność i pomysłowość komunikatu oraz nowoczesną formę.**


Konkurs na projekt graficzny logo powiatu wołomińskiego
konkurs na logo powiat wołomiński projekt logo praca za darmo
Z regulaminu: […] Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie logo, które będzie miało zastosowanie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, promocyjnych, marketingowych i korespondencyjnych, w tym m.in. umieszczenie w materiałach promocyjnych, folderach, na plakatach, papierze firmowym, stronach internetowych oraz innych drukach i materiałach wydawanych lub sygnowanych przez Powiat Wołomiński. […]
 • Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto. […]
 • Prace konkursowe zgłoszone bez podpisanych własnoręcznie oświadczeń ‐ załączniki nr 1 – 3 oraz Karty zgłoszeniowej – załącznik nr 4, nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyników konkursu. […]

Z oświadczenia — załącznik nr 1: Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu na projekt graficzny logo Powiatu Wołomińskiego całości praw majątkowych projektu graficznego logo w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631, z poźn. zm.).


Starostwo Powiatowe w Wołominie
(lipiec 2013)


[ ! ] Z ogłoszenia z dn. 30.09.2013 r.: „Konkurs na „logo Powiatu Wołomińskiego” ogłoszony przez Starostwo spotkał się z dużym zainteresowaniem, bowiem zgłoszonych zostało 50 prac z całego kraju. Po analizie prac Komisja Konkursowa nie wyłoniła zwycięzcy. Zależało nam na udziale w procesie wybierania tego znaku jak największej ilości obywateli. W ramach konsultacji internauci oddali ponad 1500 głosów na logo. Spotykaliśmy się z fachowcami i zwykłymi odbiorcami logotypu. Rozmawialiśmy i poznawaliśmy opinie. Postanowiliśmy dlatego, biorąc pod uwagę doświadczenia i szerokie zainteresowanie twórców, ogłosić drugą edycję konkursu na LOGO. Taka konkretna informacja już wkrótce.”


Logo wybrane w głosowaniu przez internautów:*
logo powiat wołomiński


--Konkurs na nowe logo Bytomia
konkurs na logo Bytom grafika użytkowa projekt znak graficzny
Z regulaminu: Cel konkursu — Promocja Bytomia, budowanie i kreowanie pozytywnego wizerunku miasta wśród jego mieszkańców, w regionie, w Polsce i poza jej granicami.
 • Oceny prac konkursowych dokona specjalna komisja powołana przez Organizatora.
 • Komisja konkursowa do 22 czerwca 2013 roku wybierze 10 najlepszych projektów, które odda pod publiczne głosowanie.
 • Na zwycięzcę konkursu czeka nagroda ufundowana przez Urząd Miejski w Bytomiu: 3 000 zł – za zwycięstwo.
 • Organizator zawrze z wybranymi Uczestnikami konkursu odrębne umowy o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich majątkowych do zgłoszonego projektu graficznego nowego logo miasta Bytomia.


Urząd Miejski w Bytomiu
(maj 2013)


[ ! ] Z informacji na oficjalnej stronie miasta z dn. 6.09.2013 r.:Z ponad 400 nadesłanych prac do konkursu zakwalifikowano 10. Aby głos internauty oddany w konkursie był ważny, musiał on uzasadnić swój wybór. Najwyżej oceniono pracę Remigiusza Idzika z numerem 10 (do głosowania dopuszczono jeszcze jedną jego propozycję). Dużym uznaniem internautów cieszył się także projekt nr 3 Agnieszki Wyrwas i Krzysztofa Stępnia, a także projekt nr 1 Marcina Gwizdonia. Dalej głosy internautów przedstawiały się według kolejności: Mateusz Wrzostek (projekt nr 8), Daniel Faligowski (projekt nr 2), Maciej Markowski (projekt nr 7), Pracownia Reklamy Nexart (projekt nr 9), Remigiusz Idzik (projekt nr 5), Sebastian Kurka (projekt nr 4) i Tomasz Szemalikowski (projekt nr 6). 

konkurs na logo Bytom projekty konkursowe


Jednak żadna z nadesłanych propozycji nie przekonała zarówno internautów, jak i jurorów. W głosowaniu internetowym zwyciężyła opcja, że Bytom powinien promować się za pomocą herbu.”*


--Konkurs na znak graficzny Programu Operacyjnego „Rybactwo i morze”
konkurs na logo Rybactwo i Morze Ministerstwo Rolnictwa manifest Aleksander Bąk
Z zapisów regulaminu: […] Organizatorem Konkursu na znak graficzny Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z siedzibą w Warszawie, zwane dalej „Organizatorem”.
 1. Celem konkursu jest wybór znaku graficznego Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, zwanego dalej „logo”.
 2. Logo ma na celu promocję wszelkich działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020.
Logo, zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej, powinno być podpisane imieniem i nazwiskiem jego autora.

W przypadku rozstrzygnięcia Konkursu Komisja przyzna jedną nagrodę pieniężną w wysokości 7 000 zł brutto (słownie złotych: siedem tysięcy).

Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania względem Organizatora roszczeń związanych z naruszeniem autorskich praw majątkowych do logo.

W przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby Uczestników lub nadesłania zbyt małej liczby logo spełniających warunki określone w § 3 niniejszego Regulaminu, Organizatorowi przysługuje prawo przerwania i unieważnienia Konkursu, co jest równoznaczne z brakiem jego rozstrzygnięcia.

Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów zgłoszenia w jakikolwiek sposób, w szczególności w sposób wskazany w § 6 niniejszego Regulaminu. […]


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(maj 2013)


[ ! ] Z komunikatu ministerstwa z dn. 21 czerwca 2013 r.: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że zwycięzcą konkursu na znak graficzny Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” została Pani Daria Wojnicka.Konkurs na projekt stojaka rowerowego
konkurs postaw na stojak STGU McDonalds projekt Przypinacz Magdalena Falkiewicz
Z regulaminu: Celem Konkursu jest wyłonienie osób, które najciekawiej zaprezentują swój projekt stojaka rowerowego.

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej […], które reprezentuje: Pan Dawid Korzekwa - Prezes Zarządu, Paweł Krzywda – Członek Zarządu. […]

Zadaniem Uczestnika biorącego udział w Konkursie jest przesłanie projektu stojaka rowerowego w jednej z dwóch lub obu kategoriach: Profesjonaliści oraz Pasjonaci. […]

Laureaci - autorzy wyróżnionych projektów, o których mowa w par. 4 ust. 1, otrzymają nagrody pieniężne wysokości:
Profesjonaliści: I miejsce: 10 000 zł netto / II miejsce: 5 000 zł netto / III miejsce: 2 500 zł netto
Pasjonaci: I miejsce: 5 000 zł netto / II miejsce: 3 000 zł netto / III miejsce: 1 500 zł netto. […]


STGU
Partnerzy konkursu: McDonalds Polska Sp. z o.o.
Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych
Stowarzyszenie Miasta dla rowerów, Wrocław
(maj 2013)


[ ! ] Z informacji na stronie STGU z dn. 8 lipca 2013 r.: Spośród rekordowej puli ponad 1700 nadesłanym zgłoszeń stojaków rowerowych jury konkursowe wybrało laureatów w dwóch kategoriach. Nagrodę główną zdobyła Magdalena Falkiewicz, ze swoich rewolucyjnym projektem „Przypinacz” i to do niej trafi 10 000 zł.Konkurs na opracowanie systemu identyfikacji wizualnej Muzeum Historii Katowic
logo Muzeum Historii Katowic Marzena Płaszczyca
Z zaproszenia: Zapraszamy do udziału w konkursie na opracowanie systemu identyfikacji wizualnej Muzeum Historii Katowic. Celem otwartego konkursu jest opracowanie znaku graficznego – logo promującego, identyfikującego, wzmacniającego markę, podkreślającego nowoczesność i prestiż instytucji.

Z postanowień regulaminu: Przedmiotem konkursu jest projekt systemu identyfikacji wizualnej Muzeum Historii Katowic:
 • logo uwzględniające specyfikę instytucji,
 • przykładowe pola wykorzystania loga (listownik, wizytówka, identyfikator, bilet, plakat, wydawnictwa, gadżety muzealne, samochody muzealne, tablice informacyjne w muzeum itp.),
 • layout przykładowych wydawnictw muzealnych (informator, katalog, afisz informacyjny) odpowiadający charakterowi nowego loga.

Organizator powołuje 7-osobowe jury w składzie:
1) dr Jacek Siebel – dyrektor Muzeum Historii Katowicach,
2) Edyta Sytniewska – Naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Katowice,
3) prof. Mariusz Pałka – Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach,
4) dr Zbigniew Furgaliński – Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach,
5) Marcin Stańczyk –Wydział Promocji Urzędu Miasta Katowice,
6) Jolanta Barnaś – plastyk Muzeum Historii Katowic.
7) Krzysztof Hałupka – promocja Muzeum Historii Katowic

Nagrodą w konkursie jest kwota w wysokości 5000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych brutto). […]


Z informacji z dn. 3 lipca 2013 r.: W konkursie wzięło udział 41 projektów dostarczonych do dnia 26.06.2013 r. przez uczestników. W dniu 28 czerwca 2013 r. obradowało jury konkursu w składzie przedstawionym w § 7 regulaminu, które dokonało wyboru najlepszego projektu. Zwycięską autorką została Pani Marzena Płaszczyca.


Z informacji prezentującej nowe logo: Od 1 września 2013 r. Muzeum Historii Katowic posiada nowe logo, które zastąpiło dotychczasowe. Zostało ono wybrane w wyniku konkursu, rozstrzygniętego 28 czerwca 2013 r. Autorką nowego wzoru jest Pani Marzena Płaszczyca.

Nowoczesny design podkreśla konsekwentne podnoszenie standardów w Muzeum Historii Katowic oraz zapewnianie swych usług na najwyższym europejskim poziomie.

Mamy nadzieję, że nowe logo wpłynie pozytywnie na odbiór naszej instytucji oraz spotka się z przyjaznym przyjęciem przez sympatyków muzeum. 


Muzeum Historii Katowic
(maj 2013)


[ ! ] Patrz: Regulamin konkursu na zintegrowany system identyfikacji wizualnej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.Konkurs na projekt graficzny logotypu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Informatyzacja Ochrony Zdrowia w Polsce (e-Zdrowie) […]
logo konkurs e-Zdrowie Informatyzacja Ochrony Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Z regulaminu: Celem Konkursu jest zaprojektowanie znaku graficznego - logotypu dla przedsięwzięcia o nazwie: „Informatyzacja Ochrony Zdrowia w Polsce (e-Zdrowie) oraz propozycja jego rozbudowy w celu identyfikacji indywidualnych projektów informatycznych składających sią na przedmiotowe przedsięwzięcie”. 

Wymagania dotyczące opracowania merytorycznego dla logotypu:
 • powinien byc nowoczesny, symboliczny i oddający charakter przedsięwzięcia pn. „Informatyzacja ochrony zdrowia w Polsce (e-Zdrowie)”;
 • powinien współgrać z logotypem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), obok którego często będzie zamieszczany;
 • powinien byc niepowtarzalny (tj. wolny od nawiązań i podobieństw do już istniejących znaków graficznych; niedopuszczalne jest kopiowanie, zapożyczanie, powielanie innych projektów czy też inspirowanie sie nimi).
Projekt, który wybierze sąd konkursowy, zostanie wyróżniony nagrodą finansową w wysokości 5 000,00 zł brutto (słownie złotych: pięć tysięcy), w tym 2 500,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset) na przeniesienie autorskich praw majątkowych. Nagroda stanowi gratyfikację za przekazanie wszelkich majątkowych praw autorskich do opracowanego i wybranego projektu.


[ ! ] Z informacji o wyborze najlepszej pracy konkursowej z dn. 27.05.2013 r.: Na podstawie § 161 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 22/2013 Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z dnia 16.04.2013 r., informuje się, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu, wyłączonego z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8, za najlepszą pracę konkursową uznano pracę Pana Marcina Kordackego, Os. Rusa 44/2, 61-245 Poznań.


Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
(maj 2013)


[ ! ] DomibitBrands 2012 — Pixel Health Logo template ($29)

Pixel health logo DomiBits DomiBrands 2012 e-Zdrowie plagiatZapytanie ofertowe – opracowanie loga projektu „Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej”
logo przetarg Urząd Komunikacji Elektronicznej UKE Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Z ogłoszenie z dnia 6.05.2013 r.: W związku z realizacją projektu nr POIG.07.01.00-00-030/11-03, pod nazwą. „Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 VII oś priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne – budowa elektronicznej administracji, zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.
 • Przedmiotem zamówienia jest graficzne opracowanie jednolitego znaku graficznego (loga) projektu „Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej”. Logo ma nawiązywać do realizowanego projektu oraz nazwy Urzędu spełniając jednocześnie rolę promocyjną i informacyjną.
 • Termin realizacji zamówienia: Planuje się dostarczenie gotowego logo na 27 maja br.
 • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i zaoferuje najniższą cenę za przedmiot zamówienia.
 • Oferty proszę przesyłać na adres e-mail: a.pyrzanowska@uke.gov.pl do 15 maja 2013 r.

Urząd Komunikacji Elektronicznej
(maj 2013)


[ ! ] Z odpowiedzi UKE z dn. 29.05.2013 r. na pismo z dn. 28.05.2013 r.: Uprzejmie informuję, że na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie loga projektu „ Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej” odpowiedziało 24 podmiotów. Wybrana została oferta firmy KM System z Jaworzna, która zaoferowała kwotę 1,23 brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Jeśli chodzi o wizerunek loga, trwają jeszcze finalne ustalenia. […]


logo projektu Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej KM System Jaworzno cena 1,23 zł
Konkurs na projekt graficzny projektu „Museums over the borders”
Museums over the borders Muzeum w Elblągu Brama Frydlandzka konkurs logo Aleksander Bąk
Z regulaminu konkursowego: […] Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu Identyfikacji Wizualnej - Logo, pozwalającego na kreowanie wizerunku projektu „MUSEUMS OVER THE BORDERS” realizowanego przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu i Muzeum „Brama Frydlandzka” w Kaliningradzie, który ma wzmacniać współpracę pomiędzy tymi instytucjami, promować wspólne dziedzictwo kulturowe, podkreślać wspólną historię. […]

1. Nadesłane na Konkurs prace ocenia Komisja Konkursowa w składzie:
 • Stanisław Czuba — plastyk, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu,
 • Marina Yadowa — Dyrektor Muzeum „Brama Frydlandzka” w Kaliningradzie,
 • Zbigniew Opalewski — grafik, Galeria EL w Elblągu,
 • Roza Tkaczenko — malarka, Dom Artystów w Kaliningradzie
2. Organizator na Przewodniczącego Komisji Konkursowej powołuje Zbigniewa Opalewskiego.
3. Organizator na Sekretarza Konkursu powołuje Beatę Jurkiewicz. Sekretarz Komisji Konkursowej nie posiada głosu w ocenie prac konkursowych i nie wchodzi w skład Komisji Konkursowej.

Nagroda i prawa autorskie 
1. Laureatowi Konkursu przyznana zostanie nagroda pieniężna w wysokości 4 000 zł brutto (słownie: czterech tysięcy złotych).


Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu
Partner: Muzeum „Brama Frydlandzka” w Kaliningradzie
(kwiecień 2013)


[ ! ] Z ogłoszenia z dn. 9 maja 2013 r.: Szanowni Państwo, informujemy, że został wydłużony termin składania prac w ramach konkursu na logo projektu "Museums over the borders". Ostateczny termin składania prac to 17 maja 2013 r. godz. 15:00. Komisja Konkursowa, do składu której dołączyła dr Anita Wasik (projektantka, członkini STGU, wykładowca ASP w Gdańsku), obradować będzie w dniach 17-20 maja i jest to również termin ogłoszenia wyników konkursu.


[ ! ] Z ogłoszenia z dn. 22 maja 2013 r.: […] w dniu 21 maja 2013 roku odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej na Projekt Graficzny Logo Projektu "Museums over the borders", w składzie:

Przewodniczący: Zbigniew Opalewski - grafik, Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu
Członkowie: 
 • Roza Tkaczenko - malarka, Dom Artystów w Kaliningradzie
 • dr Anita Wasik - projektantka, członkini STGU, wykładowca ASP w Gdańsku
 • Marina Yadowa – Dyrektor Muzeum „Brama Frydlandzka” w Kaliningradzie
 • Stanisław Czuba - plastyk, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu
Sekretarz: Beata Jurkiewicz.

W ramach konkursu nadesłano 242 projekty graficzne. Do ścisłego finału zakwalifikowano 5 prac, nadesłanych przez: Annę Szwaję, Evgenię Lebedevą (Евгения Лебедева), Marcina Usarka, Marzenę Płaszczycę oraz Kamilę Kasperowicz. 

Zwycięska praca to projekt logo przygotowany przez pana Marcina Usarka z Wrocławia. Gratulujemy! […]Konkurs na logo Portu Lotniczego we Wrocławiu wraz z prezentacją
logo Lotnisko Wrocław, Port Lotniczy we Wrocławiu, Wroclaw Airport, Aleksander Bąk
Z regulaminu konkursowego: […] Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego logo (zwanego dalej również Dziełem) Portu Lotniczego we Wrocławiu, charakteryzującego się wysokim poziomem artystycznym, spełniającym jednocześnie funkcję marketingową oraz informacyjną, oddającego w pełni charakter zmodernizowanego portu lotniczego.

Wyłonione w Konkursie logo będzie w sposób nieograniczony wykorzystywane do identyfikacji wizualnej portu lotniczego, zarówno w formie papierowej, elektronicznej oraz wszystkich innych możliwych formach związanych z identyfikacją lotniska. […]

Organizator Konkursu powoła 7-osobową Komisję Konkursową w składzie:
    1. Adriana Kondratowicz, Partner Zarządzający, agencja PR Expert,
    2. Dawid Szkiełka, Design it Poland,
    3. Wojtek Piotrowski, studio graficzne Juice,
    4. Jakub Deryng-Dymitrowicz, Wiceprezes Zarządu agencji reklamowej CzArt sp. z o.o.,
    5. Dariusz Kuś — Prezes Zarządu Portu Lotniczego Wrocław S.A.,
    6. Jarosław Sztucki — Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, Port Lotniczy Wrocław S.A.,
    7. Monika Półtorzycka-Jon — Manager ds. Marketingu i PR, Port Lotniczy Wrocław S.A.
Autor zwycięskiej pracy otrzyma wynagrodzenie w wysokości 7 000 zł netto, które zostanie przelane na jego konto zgodnie z zapisami umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, będącej Załącznikiem nr 1 do Regulaminu. […]


Z informacji z dn. 22.05.2013 r.: […] Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie oraz za wysiłek włożony w przygotowanie projektów. Wpłynęło do nas ponad trzysta prac, w tym wiele ciekawych propozycji, nad którymi intensywnie obradowaliśmy. Wybór Jury był trudny. Ostatecznie zakwalifikowaliśmy prace, które najbardziej odpowiadały naszym oczekiwaniom i w których upatrujemy największy potencjał. Niniejszym publikujemy imiona i nazwiska osób, które zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu:
 1. Susana Wesołek
 2. Krzysztof Pilch
 3. Karol Mizdrak
 4. Antoni Korzeniowski
 5. Zofia Przybylska
 6. Monika Młynarska
Z ww. osobami skontaktujemy się indywidualnieWszystkich, którzy nie zakwalifikowali się do II etapu, prosimy o wyrozumiałość. Jeszcze raz dziękujemy Państwu za udział w tym wyjątkowym konkursie.


Port Lotniczy Wrocław
Stowarzyszenie Design It Poland
(kwiecień 2013)


[ ! ] Ze strony Stowarzyszenie Design It Poland: Mamy przyjemność wspierać Port Lotniczy Wrocław w organizacji otwartego konkurs na nowy znak graficzny Portu. Zobaczą je miliony, jego autor zyska międzynarodowy rozgłos i … 7 tysięcy złotych nagrody! Rusza otwarty konkurs na nowy znak graficzny Portu Lotniczego Wrocław. Logo powinno być nowoczesne, niestandardowe oraz pokazać ogromny potencjał i możliwości terminalu. Na prace czekamy do 8 maja.

[ ! ] Z informacji o rozstrzygnięciu konkursu z dn. 02.07.2013 r.: Niniejszym informujemy, że zwycięzcą konkursu na logo Portu Lotniczego został Pan Krzysztof Pilch.


Konkurs na zintegrowany system identyfikacji wizualnej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
logo Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy konkurs
Z ogłoszenia konkursowego: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy ogłasza konkurs otwarty na zintegrowany system identyfikacji wizualnej Muzeum. Projekt zawierać powinien:
 • logo Muzeum
 • przykładowe pola wykorzystania loga (listownik, wizytówka, identyfikator, bilet, plakat, wydawnictwa, gadżety muzealne, samochody muzealne, billboard, banner, tablice informacyjne w muzeum itp.)
 • layout przykładowych wydawnictw muzealnych (informator, katalog zbiorów, afisz informacyjny, monografia itp.) odpowiadający charakterowi nowego loga.

Nagrody
I nagroda 2500 zł
II nagroda 1500 zł
III nagroda 1000 zł


Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
(marzec 2013)


[ ! ] Z protokołu Jury z dn. 25 marca 2013 r: […] Na konkurs wpłynęły 22 prace. 
Jury w składzie :
 • Prof. Krzysztof Kochnowicz — Dziekan Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego
 • Prof. Mirosław Adamczyk — Kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego
 • dr Wojciech Janicki — Kierownika Pracowni Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego
 • Prof. Andrzej Marek Wyrwa — Dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
 • dr Zygmunt Kalinowski — z-ca Dyrektora ds. Programowych Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
 • Jakub Dzionek — Dział Promocji i Informacji Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
po zapoznaniu się z wszystkimi projektami podjęło jednogłośną decyzję o nieprzyznaniu pierwszej nagrody, argumentując to brakiem takiego spośród zgłoszonych projektów, który spełniałby wszystkie oczekiwania Organizatorów odnoszące się do warstwy ideowo-pojęciowej. Przyznano nagrodę drugą i trzecią.

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy logo Krzysztof Marciniak


Laureata II nagrody wybrano jednogłośnie. Są nimi Pan Krzysztof Marciniak i Pani Katarzyna Augustyniak. 
Laureatem III nagrody, głosami: 5 za, 0 przeciw i 1 wstrzymujący się, został Pan Szymon Szymankiewicz.

Uzasadnienie
Prace laureatów charakteryzowały się intrygującym pomysłem, ciekawą formą znaku oraz wysokim poziomem warsztatowym. 


[ ! ] 17.01.2014 r. — umieszczenie konkursowego logo na winiecie strony internetowej muzeum.Konkurs na logo i elementy identyfikacji wizualnej komend i komistariatów Policji
logo Policja identyfikacja wizualna Komend i Komisariatów IDEE DESIGN Bytom Agata Korzeńska Paweł Krzywda
Z regulaminu: Do uczestnictwa w pierwszym etapie Konkursu Organizator zaprosi minimum 10 Uczestników legitymujących się odpowiednim doświadczeniem, dorobkiem i realizacjami podobnych opracowań.
 • W pierwszym etapie, na podstawie złożonych portfolio Sąd Konkursowy zakwalifikuje do następnego etapu Konkursu 4-5 Uczestników.
 • W drugim etapie Konkursu wybrani Uczestnicy składają pracę konkursową wraz z oświadczeniem dotyczącym praw autorskich.

Wynagrodzenie uczestników Konkursu
 • Etap pierwszy (konkurs portfolio) – bezpłatny.
 • Za wykonanie projektów w ramach drugiego etapu Konkursu – ryczałtowy zwrot kosztów wykonania projektów koncepcyjnych – 2 000 zł brutto dla każdego z zaproszonych Uczestników, płatne przez Zamawiającego w terminie 14 dni po ogłoszeniu wyników Konkursu.
 • Za wykonanie opracowania końcowego – wynagrodzenie za wykonanie projektu ostatecznego i przeniesienie autorskich praw majątkowych – 20 000 zł brutto, płatne przez Zamawiającego w terminie 14 dni po przyjęciu bez uwag przez Zamawiającego opracowania końcowego.

Skład Sądu Konkursowego:
 • dr Dawid Korzekwa – projektant, adiunkt na ASP w Katowicach, Prezes STGU,
 • prof. ASP Wojciech Małolepszy – projektant, prof. ASP w Warszawie, Prezes SPFP,
 • dr Daniel Zieliński – projektant, adiunkt na ASP w Warszawie, członek SPFP,
 • Krzysztof Gajewski – I Zastępca Komendanta Głównego Policji,
 • Jolanta Zaborska – Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru MSW,
 • Joanna Faryna-Wielowieyska – Asystent Polityczny MSW,
 • arch. Wojciech Kotecki, SARP Warszawa.


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych
STGU
(marzec 2013)


[ ! ] Z informacji SPFP z dn. 25 marca 2013 r.: Rozstrzygnięcie pierwszego etapu konkursu

Do udziału w Konkursie zaproszono 18 uczestników. Do I etapu zgłoszono 10 portfolio. Na posiedzeniu Sądu Konkursowego w dniu 19 marca 2013 roku, do II etapu Konkursu wybrano następujących uczestników:
 • Mamastudio
 • Brandy Design
 • Kotbury
 • Motorstudio
 • Idee Design
Dziękujemy wszystkim podmiotom za uczestnictwo i gratulujemy zwycięzcom etapu.


[ ! ] Z informacji SPFM z dn. 18. kwietnia 2013 r.: Rozstrzygnięcie drugiego etapu Konkursu

Na posiedzeniu Sądu Konkursowego w dniu 15 kwietnia 2013 roku wybrano zespół Idee Design z Katowic do opracowania projektu końcowego.Konkurs na projekt logo certyfikatu Marki Wielkopolski „Greater Thing From Greater Poland”
konkurs logo certyfikatu Marki Wielkopolski „Greater Thing From Greater Poland” Wiekarzez z Wielkopolski statuetka Urząd Województwa Wielkopolskiego Orzeł herb województwa
Z zapisów regulaminu:
§ 1 Organizator
 • Organizatorem Konkursu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
 • W imieniu Organizatora Konkursu prace prowadzi Biuro Konkursu, które stanowi Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ul. Przemysłowa 46, 61-541 Poznań/Polska, www.iw.org.pl[…] 
§ 2 Przedmiot i cel konkursu
 • Przedmiotem Konkursu jest opracowanie logo certyfikatu Marki Wielkopolski „Greater Thing From Greater Poland”. 
 • Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego, zwanego w dalszych postanowieniach regulaminu „logo”, charakteryzującego się wysokim poziomem artystycznym. Wyłonione w konkursie logo będzie wykorzystywane do identyfikacji wizualnej certyfikatu Marki Wielkopolski „Greater Thing from Greater Poland”, zwanego w dalszej części regulaminu „Certyfikatem”. […]
§ 4 Jury
 • Organizator Konkursu powołuje Jury Konkursowe, które stanowią członkowie Wielkopolskiej Rady 30.
 • Jury wyłania Zwycięzcę Konkursu tj. autora zwycięskiej pracy.Decyzje Jury Konkursu są wiążące i ostateczne.
 • Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na platformach internetowych Organizatora: www.umww.pl, oraz www.iw.org.pl.
§ 5 Kryteria oceny prac
 • Przyjmuje się następujące kryteria oceny prac konkursowych:
  • innowacyjność i pomysłowość projektu;
  • wartościprojektowe: oddaniecharakteru Certyfikatu, siłaoddziaływania i oryginalnośćznaku;
  • wartości marketingowe: łatwość rozpoznania i zapamiętywania, wywoływanie pozytywnych skojarzeń;
  • wartości użytkowe: niezależność od nośnika i środka powielania oraz przekazu, łatwaskalowalność i czytelność w różnych skalach, funkcjonowanie w wersji czarno – białej i barwnej (w tym jako grafika komputerowa) oraz w przestrzeni trójwymiarowej.
§ 6 Nagrody
 • Nagrodą w konkursie jest promocja Autora zwycięskiej pracy poprzez rozpowszechnienie jego nazwiska jako autora logo Certyfikatu podczas Dnia Marki w ramach Światowych Dni Innowacji, które odbywają się w dniach 23 – 29 września 2013r. w Poznaniu. 
 • Autor zwycięskiej pracy promowany będzie na stronie internetowej platformy innowacyjnej www.iw.org.pl. […]


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
(luty 2013)


[ ! ] Do 16.03.2014 r. Organizator nie opublikował informacji o wynikach konkursu, autorze, ani też nie opublikował wizerunku wybranego znaku.


Zapytanie ofertowe na projekt logo oraz zalecenia dla palety kolorów strony internetowej systemu wskaźników dla monitorowania polityki rozwoju
logo, system, Strateg, Główny Urząd Statystyczny, monitorowanie polityki rozwoju, GUS, Małgorzata Jankowska, darmowy przetarg, zapytanie ofertowe, świadczenie nieodpłatne

Z zapytanie ofertowego z dn. 22.01.2013 r.: Przedmiotem zamówienia jest:
 1. przygotowanie projektu logo (znaku zawierającego nazwę) dla tworzonego w Głównym Urzędzie Statystycznym systemu wskaźników dla monitorowania polityki rozwoju pod nazwą: „STRATEG”.
 2. opracowanie zalecanej palety kolorow strony internetowej (kolorystyka logo musi być spójna z kolorystyką i charakterem strony internetowej systemu), do ktorego łącze będzie osadzone na stronie internetowej GUS i MRR.
Logo musi posiadać własny, niepowtarzalny znak nawiązujący do tematyki przedmiotu zamówienia, odpowiedni do charakteru strony internetowej instytucji publicznej. Pożądana jest własna autorska typografia […]

Pełne oferty, wraz z podanym kosztem całkowitym i w rozbiciu na poszczególne elementy wymienione w punktach 1-2 należy przesyłać w terminie do 4 lutego 2013 r. pocztą elektroniczną na adres internetowy K.Salek@stat.gov.pl.


Z protokołu z przeprowadzonego zapytania ofertowego: Zgodne z art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych […] po przeprowadzeniu oceny nadesłanych projektów pod kątem jakości graficznej […] jak również ceny nadesłanych ofert, proponuję podpisanie umowy z oferentem Małgorzata Jankowska ul. K. Wallenroda 1/3, 80-438 Gdańsk […]

Zestawienie oferentów:
 • Małgorzata Jankowska, Gdańsk
 • 2Pi Group Agnieszka Miazga, Gdańsk
 • Green Level Sp. z o.o., Warszawa
 • 6x6 Pracownia Sztuki Wizualnej Marcin Szmidt, Łódź
 • BRANDY M. Głowacki, M. Konopka SP.J., Warszawa
 • Yellow Group Sp. z o.o., Gdynia
 • Brandhelp Piotr Czaplicki, Raszyn
 • Porto Sp. z o.o., Warszawa
 • Studio BAKALIE Sp. z o.o., Warszawa
 • 4DB bartłomiej Kulita SP. J., Warszawa
 • Dźwignia Handlu Sp. z o.o., Kraków

Główny Urząd Statystyczny
(luty 2013)Konkurs na projekt „Wizualizacji graficznej materiałów promocyjnych dla Teatru Wielkiego w Łodzi”
logo Teatr Wielki w Łodzi konkurs Aleksander Bąk
Z regulaminu konkursowego: Celem konkursu jest wyłonienie innowacyjnej i nowoczesnej wizualizacji materiałów promocyjnych i logo dla Teatru Wielkiego w Łodzi. Konkurs obejmuje projekty:
 • logo Teatru Wielkiego w Łodzi
 • papieru firmowego, wizytówek, zaproszeń, biletów, kopert, bilecików okazjonalnych
 • afisza repertuarowego (format B1 pion, kolor 4+0)
 • afisza premierowego (format B1 pion, kolor 4+0)
 • ulotki reklamującej poszczególne przedstawienie (proponowany format pocztówka)
 • ulotki z repertuarem miesięcznym lub 2 miesięcznym
 • layout programu do przedstawienia (format 155 x 250 mm, pełen kolor, wykończenie zeszytowe — zszywane) i wkładki do programu z obsadą
 • strony www (zawartość jak na stronie www.operalodz.com)

Teatr Wielki w Łodzi
(styczeń 2013)


[ ! ] Z protokołu komisji konkursowej: Dnia 5 lutego 2013 roku komisja w składzie: Maria Balcerek, Michał Lenarciński, Wojciech Nowicki, Waldemar Zawodziński, Katarzyna Zbłowska i Iwona Marchewka, otworzyła koperty nadesłane na konkurs „Wizualizacja graficzna materiałów promocyjnych dla Teatru Wielkiego w Łodzi”. Do ww. konkursu zgłoszono 29 prac, jedna z prac nie spełniała wymogów formalnych i została wykluczona z dalszego postępowania. Po obejrzeniu prac i ich szczegółowym przeanalizowaniu postanowiono, że konkurs pozostanie nierozstrzygnięty: ergo — żaden z nadesłanych projektów nie będzie realizowany teraz, ani w przyszłości. Autorzy zainteresowani zwrotem swoich prac, mogą odebrać je do końca lutego 2013 roku z sekretariatu Teatru od poniedziałku do piątku w godzinach 11-14. Nieodebrane prace zostaną zniszczone.Zapytanie ofertowe dot. opracowania logotypu Ośrodka Debaty Międzynarodowej
logotyp Ośrodka Debaty Międzynarodowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych przetarg
Z zapytania ofertowego z dn. 18.01.2013 r.: Przedmiotem zamówienia jest graficzne opracowanie, według wytycznych przekazanych przez Zamawiającego, logotypu Ośrodka Debaty Międzynarodowej MSZ (ODM). […]

— logotyp z technicznym opisem znaku: pole ochronne, minimalna wielkość, czcionka i kolorystyka (wybrana z palety wskazanej w KIW MSZ). W podstawowej i monochromatycznej wersji kolorystycznej

— elementy identyfikacji wizualnej:
 • ścianki konferencyjne, bannery, publikacje(ulotka, folder, wydawnictwo książkowe), plakaty, materiały promocyjne (np. długopisy, torby, kubki, pendrivy, smycze),
 • wizytówki, papier firmowy, teczki, bloczki, notesy,
 • przykłady zastosowania na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i prezentacjach multimedialnych.
— wycena powinna uwzględniać:
 • 4 logotypy wstępne (każdy w wersji ODM i RODM),
 • prace wg wskazówek Zamawiającego nad jednym, wybranym projektem i przygotowanie KIW.

Z wiadomości e-mailowej z dn. 28.01.2013 r.: Szanowni Państwo, dziękujemy za zgłoszenie dotyczące opracowania logo ODM/RODM. Po analizie nadesłanych ofert dokonaliśmy wyboru Wykonawcy, którego poinformujemy o decyzji drogą telefoniczną.


Centrum Informacji Europejskiej
Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
(styczeń 2013)


[ ! ] Z nieoficjalnej rozmowy telefonicznej: Wybrany wykonawca — Studio Bakalie, Warszawa


[ ! ] Publikacja znaku na stronie ODM MSZ na facebook.com z dn. 14.04.2013 r.

Ośrodek Debaty Międzynarodowej logo Studio Bakalie Ministerstwo Spraw ZagranicznychKonkurs na opracowanie identyfikacji wizualnej — logo portalu internetowego „sybir.com.pl”
logo Muzeum Pamięci Sybiru Białystok Jarosław Leśniewski Międzyrzecz

Z regulaminu: Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu Identyfikacji Wizualnej – Logo, pozwalającego na kreowanie wizerunku – tworzonego przez Muzeum Wojska w Białymstoku – portalu internetowego SYBIR.COM.PL, zajmującego się tematyką zesłań obywateli polskich do Imperium Rosyjskiego i Związku Sowieckiego od XVII do XX wieku. W przyszłości Identyfikacja Wizualna – Logo może ewentualnie posłużyć jako logo tworzonego w Białymstoku Muzeum Pamięci Sybiru.

Organizatorem Konkursu jest Muzeum Wojska w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku ul. Jana Kilińskiego 7, zwane dalej „Muzeum” lub „Organizatorem”.
Partnerem i oficjalnym Patronem Konkursu jest Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej.

Nadesłane na Konkurs prace ocenia Komisja Konkursowa w składzie:
 1. Robert Sadowski – Dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku,
 2. Tadeusz Chwiedź – prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków,
 3. dr Dawid Korzekwa – projektant, prezes Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej wykładowca ASP w Katowicach,
 4. Andrzej Budek – projektant, członek zarządu Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej, współwłaściciel studia projektowego Kotbury,
 5. Anna Pieciul – Dyrektor Biura Kultury Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
 6. Monika Szewczyk – Dyrektor Galerii Arsenał w Białymstoku,
 7. Małgorzata Niedzielko – rzeźbiarka, pedagog.

Laureatowi Konkursu przyznana zostanie nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł brutto. […]


Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku
Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej
(styczeń 2013)


[ ! ] Z informacji o rozstrzygnięciu konkursu z dn. 28.02.2010 r.: Zwycięzcą konkursu na logo portalu sybir.com.pl został Jarosław Leśniewski […]

W sumie na konkurs nadesłano ponad 800 prac stworzonych przez prawie 500 autorów – osoby indywidualne i zespoły projektowe. Patronem Konkursu było Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, które zajmuje sie m.in. organizacją konkursów graficznych według międzynarodowych standardów.


--
* Materiały ilustracyjne użyte na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie prawa autorskie pozostają przy ich właścicielach.